Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 61/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marta Krajewska-Drozd

Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Czeluśniak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – Marka Sosnowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 lutego, 27 marca, 16, 17 i 18 kwietnia, 14, 15 i 16 maja, 11,12 i 13 czerwca, 11 i 12 września, 13 listopada 2012r., 16 i 17 stycznia, 6 marca, 7 maja, 17 września, 21 listopada 2013r., 14 stycznia, 18 lutego, 3 kwietnia, 22 lipca 2014r., 28 stycznia, 17 marca, 14 i 21 kwietnia oraz 25 maja 2015r.

s p r a w y :

P. M. s. A. i M. z d. P., ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 2 kwietnia 2008 roku w H., woj. (...) i K., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu
z K. P. (1) i A. K. (1) oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, według przyjętego, zaakceptowanego podziału ról i zadań, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 15.555.207,10 zł, stanowiące mienie znacznej wartości, na szkodę Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o. o. z/s w K., w ten sposób, że jako prezes zarządu w/w spółki:

- w okresie od 7 października 2006 do 2 kwietnia 2008 roku na podstawie 272 wystawionych przez siebie czeków osobiście lub za pośrednictwem innych osób wypłacał pieniądze z prowadzonego przez (...) Bank S.A. rachunku w/w spółki
o numerze (...) w łącznej kwocie 8.015.650 zł,

- w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 28 grudnia 2007 roku pobrał na podstawie
95 druków IN oraz KW z kasy w/w spółki bez rzeczywistej podstawy prawnej pieniądze w łącznej kwocie 1.614.917,10 zł

- w okresie od 15 stycznia 2007 roku do 23 listopada 2007 roku, działając wspólnie
i w porozumieniu z A. K. (1), posługując się dostarczonymi przez niego uprzednio 32 fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę co do faktu zakupu towarów i usług nimi objętych, wystawionymi przez kontrolowaną przez siebie firmę (...) z siedzibą w W., pobrał na podstawie 213 druków KW, w tym 30 druków KW, w których w rubryce „kwotę powyższą otrzymałem” podpis o treści (...) podrobiła M. G. (1), z kasy tej spółki pieniądze w łącznej kwocie 2.680.640 zł tytułem zapłaty za w/w faktury oraz polecał księgowej spółki przekazywać z rachunku bankowego (...) Sp. z o.o. nr (...) prowadzonego przez Bank (...) S.A. oraz rachunku bankowego nr (...) prowadzonego przez Bank (...) S.A. pieniądze w łącznej kwocie 470.000 zł w formie 18 przelewów na rzekome rachunki bankowe przedsiębiorstwa (...) z siedzibą w W., podczas gdy w istocie rachunki te założone zostały na nazwiska innych osób, zaś pieniądze otrzymywał finalnie P. M., pobierając w ten sposób łącznie kwotę 3.150.640 zł

- w dniu 16 lipca 2007r. pobrał bez rzeczywistej podstawy prawnej z rachunku bankowego (...) Sp. z o.o. nr (...) prowadzonego przez Bank (...) S.A. pieniądze w kwocie 105.000 zł

- w okresie od 16 lipca 2007 roku do 19 listopada 2007 roku pobrał bez rzeczywistej podstawy prawnej z rachunku bankowego (...) Sp. z o.o. nr (...), prowadzonego przez (...) S.A. pieniądze w kwocie 119.000 zł

- w okresie od 1 października 2007 roku do 14 stycznia 2008 roku działając wspólnie
i w porozumieniu z K. P. (1), polecał księgowej w/w spółki przekazywać
z rachunku bankowego (...) Sp. z o. o. nr (...) prowadzonego przez Bank (...) S.A pieniądze
w łącznej kwocie 2.550.000 zł w formie 32 przelewów na rachunek bankowy K. P. (1) prowadzony przez (...) Bank (...) S.A pod numerem (...) tytułem wykonania pozornej umowy pożyczki, która następnie zakupiła we własnym imieniu 95.000 udziałów w firmie (...) w (...) sp. z o.o. z/s w K. W. (1)

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw.
z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

II. W okresie od 2 sierpnia 2006 roku do 4 lutego 2008 roku w K., woj. (...), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, według przyjętego, zaakceptowanego podziału ról i zadań, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 13.831.910,16 zł stanowiące mienie znacznej wartości, na szkodę (...) Budowlanej Sp. z o.o. z/s w K., w ten sposób, że jako prezes zarządu, a od 29 listopada 2007 roku jako prokurent oraz osoba faktycznie prowadząca sprawy majątkowe w/w spółki:

- w okresie od 2 sierpnia 2006 roku do 28 grudnia 2007 roku pobrał na podstawie 131 druków KW z kasy w/w spółki bez rzeczywistej podstawy prawnej pieniądze w łącznej kwocie 5.949.450,16 zł,

- w okresie od 10 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 roku działając wspólnie
i w porozumieniu z A. K. (1), posługując się dostarczonymi przez niego uprzednio 41 fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę co do faktu zakupu towarów i usług nimi objętych, wystawionymi przez kontrolowaną przez siebie firmę (...) z siedzibą w W. pobrał na podstawie 12 druków KW z kasy w/w spółki pieniądze w łącznej kwocie 570.960 zł, tytułem rzekomej zapłaty za w/w faktury,

- w okresie od 7 lutego 2007 roku do 16 grudnia 2007 roku pobrał bez rzeczywistej podstawy prawnej z rachunku bankowego (...) Budowlanej Sp. z o.o. z/s
w K. nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) pieniądze w łącznej kwocie 51.500 zł,

- w okresie od 1 sierpnia 2007 roku do 22 sierpnia 2007 roku na podstawie
11 wystawionych przez siebie czeków, osobiście lub za pośrednictwem innych osób wypłacał pieniądze z prowadzonego przez (...) Bank S.A. rachunku w/w spółki
o numerze (...) w łącznej kwocie 1.060.000 zł,

- w okresie od 24 grudnia 2007 roku do 4 lutego 2008 roku polecał księgowej w/w spółki przekazywać z rachunku bankowego (...) Budowlanej Sp. z o.o. z/s
w K. nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) pieniądze w łącznej kwocie 6.200.000 zł w formie 4 przelewów na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z/s w K. W. (1) tytułem zapłaty za zakupione przez K. P. (1) we własnym imieniu 95.000 udziałów w firmie (...) w (...) Sp. z o.o. z/s w K. W. (1)

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw.
z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

III. w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do 21 stycznia 2008 roku w K. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z K. P. (1) oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 920.500 zł, stanowiące mienie znacznej wartości na szkodę (...) Budowlanej Sp. z o.o.
z siedzibą w K., w ten sposób, że jako osoba faktycznie zajmująca się sprawami majątkowymi w/w spółki, polecał księgowej tej spółki przekazać tę kwotę w formie
59 przelewów bez rzeczywistego tytułu prawnego na rachunek bankowy K. P. (1) prowadzony przez (...) Bank (...) S.A pod numerem (...), która następnie zakupiła we własnym imieniu 95.000 udziałów w firmie (...) w (...) sp. z o.o. z/s w K. W. (1)

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

IV. W dniu 14 kwietnia 2008r. w S., woj. (...), w celu udaremnienia wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S.
z dnia 30 stycznia 2007r. nr US- (...)- (...) zabezpieczającej przyszłe zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług Fabryki (...) Sp. z o.o. z siedzibą
w S. oraz wydanych na jej podstawie w dniu 1 lutego 2007r. zarządzeń zabezpieczenia nr: (...), (...), (...), (...), (...), (...), zajmując się faktycznie sprawami majątkowymi w/w spółki, udaremnił wykonanie tej decyzji w ten sposób, że zbył zajęte w dniu 1 lutego 2007r. składniki mienia w/w spółki w postaci:

1) samochodu ciężarowego (...), nr rej. (...), rok produkcji 1992,

2) tokarki karuzelowej typu (...), rok produkcji 1986, nr fabr. (...),

3) frezarki wspornikowej poziomej typu (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1989,

4) frezarki wzdłużnej bramowej 3-wrzecionowej typu (...), nr fabr. 23, rok produkcji 1974,

5) frezarki poziomej uniwersalnej z głowicą skrętną typu (...)63S., nr fabr. (...), rok produkcji 1988,

6) frezarki poziomej z głowicą skrętną typu (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1985,

7) frezarki uniwersalnej poziomej (...), rok produkcji 1988,

8) frezarki narzędziowej poziomej typ (...) (...), rok produkcji 1988,

9) pieca hartowniczego typ (...),(...), rok produkcji 1975,

10) nożyc gilotynowych typu (...) (...), nr fabr (...), rok produkcji 1984,

11) szlifierki do płaszczyzn typu (...), nr fabr.(...), rok produkcji 1983,

12) szlifierki do otworów typu (...), nr fabr. (...), szer. szlif. 400 mm, rok produkcji 1976,

13) tokarki uniwersalnej typu TUR (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1990,

14) frezarki pionowej typu (...)40, nr fabr. (...), rok produkcji 1985,

15) szlifierki do otworów typu (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1975,

16) szlifierki do płaszczyzn typu (...) (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1985,

17) piły tarczowej do blachy pos. hydrauliczny typ (...) (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1976,

18) pieca komorowego typu (...) (...), rok produkcji 1997,

19) szlifierki do wierteł typu (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1987,

20) szlifierki do płaszczyzn typu SAB- (...), (...), rok produkcji 1984,

21) szlifierki do płaszczyzn z obrotowym stołem typu (...), nr fabr. 470, rok produkcji 1984,

czym działał na szkodę Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S.

- tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk.

V. w okresie od stycznia 2006r. do maja 2009r., w S., woj. (...) oraz K., woj. (...), jako osoba faktycznie prowadząca interesy majątkowe Fabryki (...) Sp. z o.o. z/s w S., (od 21 marca 2007 roku Fabryki (...)
w (...) Sp. z o.o. z/s w K.) i pełniąca czynności z zakresu ubezpieczeń społecznych w w/w spółce, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uporczywie naruszał prawa pracowników do opłacenia składki
w należnej wysokości przez pracodawcę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ten sposób, że nie odprowadzał za:

- M. B. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6365,25 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1387,92 zł,

- P. B. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6984,28 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1501,96 zł,

- A. B. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4420,95 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 951,22 zł,

- J. B. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7579,56 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),8 zł,

- A. B. (2) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5445,37 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1396,15 zł,

- I. B. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 21815,75 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
4293,17 zł,

- M. B., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 3701,97 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 667,04 zł,

- J. B. (2) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2128,58 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 509,53 zł,

- J. B. (3) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12410,53 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2970,17 zł,

- D. C. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4188,49 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 801,27 zł,

- J. C. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4717,05 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1092,76 zł,

- Z. C., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8829,72 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1901,08 zł,

- S. C., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6072,09 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1280,45 zł,

- J. D. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
11601,06 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2756,45 zł,

- S. D. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13985,37 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3308,32 zł,

- J. D. (2) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11480,46 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2719,82 zł,

- R. D. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
9694,76 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2027,09 zł,

- A. F. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4659,59 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 907,07 zł,

- M. F. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
4746,45 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 937,68 zł,

- S. F., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7970,29 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2193,63 zł,

- A. F. (2) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5979,83 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1243,74 zł,

- P. F. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6175,17 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1314,96 zł,

- M. F. (2) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
7567,55 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1632,49 zł,

- S. G. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12553,37 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3056,06 zł,

- A. G. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5900,05 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1367,12 zł,

- J. G. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 16480,97 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3534,41 zł,

- B. G. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7295,03 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1497,67 zł,

- W. G. (1) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
9746,33 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1983,6 zł,

- B. G. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6672,29 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1410,26 zł,

- W. G. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2057,48 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 210,84 zł,

- K. G., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10518,74 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2877,69 zł,

- B. G. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4630,14 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 689,03 zł,

- Z. H., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
11360,04 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2757,94 zł,

- A. H. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4775,47 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 690,01 zł,

- A. H. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13970,27 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3303,8 zł,

- C. I., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
7520,92 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1620,76 zł,

- A. I., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
1037,51 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 261,52 zł,

- R. J., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
4909,93 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1259,55 zł,

- J. J. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6882,73 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1521,86 zł,

- K. J., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13937,43 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3334,32 zł,

- J. J. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7969,61 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1764,76 zł,

- E. J., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11492,81 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2723,68 zł,

- M. J. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7689,25 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2020,98 zł,

- J. J. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
4054,75 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 992,27 zł,

- M. J. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2102,9 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 677,91 zł,

- M. K. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1565,09 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 354,74 zł,

- S. K. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7292,75 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1600,84 zł,

- M. K. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 3007,1 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 538,76 zł,

- A. K. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
9670,76 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2013,82 zł,

- B. K. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
6899,84 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1365,3 zł,

- W. K. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8054,46 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1763,27 zł,

- W. K. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 7496,63 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 1610,51 zł,

- W. K. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11848,28 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2912,99 zł,

- A. K. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10390,3 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2189,85 zł,

- E. K. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13607,87 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3296,63 zł,

- A. K. (4), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
11660,83 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2775,4 zł,

- J. K. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
7697,9 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1766,79 zł,

- I. K., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 17833,95 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3652,57 zł,

- M. K. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
6693,34 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1313,94 zł,

- S. K. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9050,62 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1941,62 zł,

- W. K. (4), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11399,13 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2739,98 zł,

- M. K. (4), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9528,59 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2031,95 zł,

- M. L. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6781,84 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1499,74 zł,

- J. L., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
8613,56 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1962,4 zł,

- K. L., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
6880,51 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1600,63 zł,

- W. L., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 17173,86 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
4113,63 zł,

- A. L. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 16485,01 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3328,5 zł,

- M. Ł., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2271,72 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 632,87 zł,

- M. M. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9036,08 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2031,93 zł,

- M. M. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
9680,67 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2023,19 zł,

- Z. M., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 3285,71 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 823,44 zł,

- B. M., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7026,1 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1507,34 zł,

- K. M. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1260,04 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 318,84 zł,

- K. M. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2245,81 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 559,72 zł,

- S. M. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11374,5 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2682,76 zł,

- S. M. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 9647,13 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 1961,93 zł,

- W. M., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7395,65 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1464,08 zł,

- R. M. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1383,34 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 339,89 zł,

- A. M. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5835,29 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1183,22 zł,

- R. M. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11426,05 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2749,55 zł,

- S. M. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5391,26 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1106,76 zł,

- P. N., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
14739,73 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3004,04 zł,

- W. N. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 5593,94 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 1245,24 zł,

- W. N. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13604,44 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2776,65 zł,

- R. O., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 20681,21 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3990,85 zł,

- Z. O., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6441,5 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1348,7 zł,

- T. O., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 14236,15 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2883,26 zł,

- B. O., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4044,66 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 985,93 zł,

- M. O., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9081,84 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1898,17 zł,

- T. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 26282,46 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
6183,79 zł,

- M. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7323,03 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1880,01 zł,

- J. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
18376,03 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
4377,42 zł,

- J. P. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
9063,68 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1890,74 zł,

- Z. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11428,41 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2715,85 zł,

- E. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11319,55 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2725,88 zł,

- C. P., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 4843,18 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 977 zł,

- B. P., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6675,35 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1384,3 zł,

- S. P., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 11567,85 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2742,81 zł,

- Z. P. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 267,14 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 55,04 zł,

-D. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9272,9 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1890,2 zł,

- K. P. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11595,19 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2760,6 zł,

- G. P., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7344,56 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1576,91 zł,

- J. P. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2084,33 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 463,13 zł,

- J. P. (4), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6308,94 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1323,35 zł,

- D. P. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5533,51 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1015,22 zł,

-T. P. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13715,46 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3275,44 zł,

- A. P. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9672,35 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2049,12 zł,

- A. P. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11574,79 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2758,11 zł,

- A. R., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 17540,5 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
4162,01 zł,

- J. R., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6957,58 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1527,17 zł,

- A. S., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8183,5 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1790,67 zł,

- M. S. (2) składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
4057,26 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 715,84 zł,

- S. S. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10613,43 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2894,99 zł,

- Ł. S., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6008,42 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1227,84 zł,

- B. S. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8591,81 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1802,97 zł,

- T. S., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7173,93 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1427,71 zł,

- S. S. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8562,03 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1949,32 zł,

- B. S. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10445,61 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2283,5 zł,

- L. S. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
19736,14 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3997,17 zł,

- J. S. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4014,41 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 950,52 zł,

- S. S. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
15493,04 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3860,61 zł,

- P. T. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 4546,09 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 776,86 zł,

- P. T. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6425,53 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1250,97 zł,

- M. T. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6217,97 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1392,53 zł,

- E. T., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5851,8 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1420,23 zł,

-M. T. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 8609,85 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 2346,7 zł,

- D. T., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11325,32 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2318,51 zł,

- S. U. składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 258,62 zł,

- M. W. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6787,45 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1413,6 zł,

- J. W. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
11632,16 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2768,57 zł,

- P. W. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
17663,28 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3757,86 zł,

- Z. W., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6978,03 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1456,91 zł,

- J. W. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11553,1 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2742,56 zł,

- A. W. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
2611,93 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 623,06 zł,

- A. W. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11507,24 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2731,63 zł,

- R. W. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11541,71 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2737,48 zł,

-S. W. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11059,15 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2776,91 zł,

- R. W. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
1037,52 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 261,52 zł,

- B. W., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11140,75 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3016,12 zł,

- S. W. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6264,42 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1391,98 zł,

- W. Z. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12595,03 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3043,41 zł,

- E. Z., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 13444,41 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3303,12 zł,

- Z. Z. (1), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10253,46 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2443,34 zł,

- A. Z., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6286,05 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1333,52 zł,

- J. Z., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7440,93 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1621,82 zł,

- W. Z. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6601,54 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1390,85 zł,

- W. Z. (3), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10853,02 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2689,07 zł,

- M. Z., składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12761,76 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3062,65 zł,

- Z. Z. (2), składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10426,13 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2318,46 zł,

- T. Z. składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 13155,98 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3161,53 zł,

na szkodę w/w pracowników w łącznej kwocie nie odprowadzonych składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1.301.533,90 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego w kwocie 291.976,56 zł, a także nie odprowadzając składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie 113.993,03 zł

tj. o przestępstwo z art. 218 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

K. P. (1) c. W. i Z. z d. O., ur. (...) we W.,

oskarżonej o to, że:

VI. w dniu 20 października 2006 roku w K., woj. (...) zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 200.000 zł na szkodę (...)
Sp. z o.o. z/s w K., w ten sposób, że na podstawie druku (...)pod pozornym tytułem prawnym zapłaty za nieokreśloną bliżej działkę gruntową, pobrała z kasy w/w spółki pieniądze w takiej kwocie

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

VII. w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do 21 stycznia 2008 roku w H., woj. (...) i K., woj. (...), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając wspólnie i w porozumieniu z P. M., zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 3.470.500 zł, stanowiące mienie znacznej wartości na szkodę (...) Budowlanej Sp. z o.o. z/s w K. oraz (...) Sp. z o.o., w ten sposób, że:

- w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do 21 stycznia 2008 roku przyjęła na swój rachunek bankowy nr (...) prowadzony przez (...) Bank (...) S.A kwotę 920.500 zł w formie 59 przelewów, które uprzednio P. M. polecił dokonać księgowej spółki (...) Sp. z o.o. bez rzeczywistego tytułu prawnego,

- w okresie od 1 października 2007 roku do 14 stycznia 2008 roku przyjęła na swój rachunek bankowy nr (...) prowadzony przez (...) Bank (...) S.A kwotę 2.550.000 zł w formie 32 przelewów, które uprzednio P. M. polecił dokonać księgowej spółki (...) Sp. z o.o. tytułem wykonania pozornej umowy pożyczki, a następnie za w/w łączną kwotę zakupiła we własnym imieniu 95.000 udziałów w firmie (...) w (...) sp. z o. o. z/s w K. W. (1)

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 kk

1.  uznaje

oskarżonego P. M. za winnego popełnienia czynu wyżej w pkt. I wyroku opisanego, z tym, że w miejsce sformułowania: „zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 15.555.207,10 zł” przyjmuje sformułowanie: „przywłaszczył powierzone mu mienie w łącznej kwocie 15.555.207,10 zł” i przyjmuje, że czyn ten stanowi występek z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to, na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz na podstawie art. 33 § 2 kk

skazuje

oskarżonego P. M. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 (sto) zł,

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego P. M. do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 15.555.207,10 zł (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem złotych dziesięć groszy) na rzecz pokrzywdzonego – Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K.,

3.  na podstawie art. 41 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego na okres lat 5 (pięciu),

4.  uznaje

oskarżonego P. M. za winnego popełnienia czynu wyżej w pkt. II wyroku opisanego, z tym, że w miejsce sformułowania: „zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 13.831.910,16 zł” przyjmuje sformułowanie: „przywłaszczył powierzone mu mienie w łącznej kwocie 13.831.910,16 zł” i przyjmuje, że czyn ten stanowi występek z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to, na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz na podstawie art. 33 § 2 kk

skazuje

oskarżonego P. M. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 (sto) zł,

5.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 13.831.910,16 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych szesnaście groszy) na rzecz pokrzywdzonego – (...) sp. z o.o. z/s w K.,

6.  na podstawie art. 41 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego na okres lat 5 (pięciu),

7.  uznaje

oskarżonego P. M. za winnego popełnienia czynu wyżej w pkt. III wyroku opisanego, z tym, że w miejsce sformułowania: „zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 920.500 zł” przyjmuje sformułowanie: „przywłaszczył powierzone mu mienie w łącznej kwocie 920.500 zł” i przyjmuje, że czyn ten stanowi występek z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to, na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz na podstawie art. 33 § 2 kk

skazuje

oskarżonego P. M. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 (sto) zł,

8.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 920.500 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) na rzecz pokrzywdzonego – (...) sp. z o.o. z/s w K.,

9.  uznaje

oskarżonego P. M. za winnego popełnienia czynu wyżej w pkt. IV wyroku opisanego, tj. występku z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk i za to, na podstawie art. 300 § 2 kk

skazuje

oskarżonego P. M. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

10.  uznaje

oskarżonego P. M. za winnego popełnienia czynu wyżej w pkt. V wyroku opisanego, z tym, że ustala, iż stanowi on występek z art. 218 § 1a i za to, na podstawie art. 218 § 1a kk

skazuje

oskarżonego P. M. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

11.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wymiarze 400 (czterysta) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 (sto) zł,

12.  na podstawie art. 90 § 2 kk w zw. z art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego łączny środek karny zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego na okres lat 5 (pięciu),

13.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 18 maja 2008 r. do dnia 19 maja 2008 r.,

14.  uznaje

oskarżoną K. P. (1) za winną popełnienia czynu wyżej w pkt. VI wyroku opisanego, tj. występku z art. 278 § 1 kk i za to, na podstawie art. 278 § 1 kk oraz na podstawie art. 33 § 2 kk

skazuje

oskarżoną K. P. (1) na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 (dwadzieścia) zł,

15.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżoną K. P. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 200.000 zł (dwustu tysięcy złotych) na rzecz pokrzywdzonego – (...) sp. z o.o. z/s w K.,

16.  uznaje

oskarżoną K. P. (1) za winną popełnienia czynu wyżej w pkt. VII wyroku opisanego, tj. występku z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i za to, na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz na podstawie art. 33 § 2 kk

skazuje

oskarżoną K. P. (1) na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 (dwadzieścia) zł,

17.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonej karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wymiarze 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 (dwadzieścia) zł,

18.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej K. P. (1) kary pozbawienia wolności na okres próby lat 5 (pięć),

19.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 633 kpk zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Sygn. akt II K 61/11

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 1 czerwca 2015 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Oskarżony P. M. od 2001 roku prowadził działalność gospodarczą pn. T. a następnie – od 2004 roku – także T.-B..

(zaświadczenia i wnioski k. 100-121, k. 125 t. XIX)

We wrześniu 2006 roku Firma Handlowo-Usługowa (...) zarejestrowana została na oskarżoną K. P. (1).

(zaświadczenie k. 129 t. XIX)

Przedsiębiorstwo (...) w 1998 roku zostało sprywatyzowane, stając się spółką z udziałami pracowniczymi. Z początkiem 2006 roku udziały w tej spółce nabył m.in. oskarżony P. M., zyskując ich 51 %.

(zeznania A. K. (5) k. 163-165 t. IV, K. K. (1) k. 18-21 t. XI, B. R. k. 213-217 t. XI, L. S. (2) k. 27-30 t. IV)

W dniu 6 czerwca 2006 roku pomiędzy (...) Bankiem S.A. a przedsiębiorstwem (...) zawarta została umowa rachunku bankowego nr (...).

(umowa rachunku bankowego k. 5-7 t. XXV)

Aneksem do tej umowy, z dnia 6 października 2006 roku w miejsce dotychczasowych przedstawicieli C. H. wpisany został jako jej reprezentant oskarżony P. M.. Oskarżony posiadał upoważnienie do rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym (...) prowadzonych przez (...) Bank S.A. o numerze (...). Posiadał także takie upoważnienie w przypadku rachunków prowadzonych przez (...) S.A. oraz Bank (...) S. A., jednakże tylko w przypadku rachunku prowadzonego przez D. Bank był jedyną osobą z (...) mogącą dokonywać na nim operacji bezgotówkowych.

(aneks k. 8-10 t. XXV, zeznania A. K. (5) k. 163-165 t. IV, wyjaśnienia M. G. (1) k. k. 15- 21 t. XVIII, k. 54- 57 t. XVIII, k. 61 t. XVIII, k. 34-36 t. XIX)

Z końcem maja 2006 roku oskarżony P. M. został prezesem jednoosobowego zarządu firmy (...). Funkcję tę sprawował do kwietnia 2008 roku. W maju 2006 roku oskarżony został wybrany na prezesa spółki, a w niedługim czas po tym zbył swoje udziały w liczbie (...) na rzecz oskarżonej K. P. (1). Wartość tychże udziałów wynosiła wówczas 930.550 zł.

(wyjaśnienia oskarżonego k. 134-136 t. IV, zeznania A. K. (5) k. 163-165 t. IV, K. K. (1) k. 18-21 t. XI, B. R. k. 213-217 t. XI, L. S. (2) k. 27-30 t. IV)

A. K. (1) w trakcie rozmowy z P. M. dowiedział się, że ten zainteresowany jest fakturami, które umożliwiłyby mu podniesienie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie, od połowy 2006 roku dostarczał oskarżonemu tzw. faktury kosztowe, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Były to faktury z firmy (...) i (...). Początkowo faktury wystawiane były na firmę (...) a potem na C. H.. Za każdą z faktur oskarżony płacił A. K. (1) od 200 do 500 zł.

(wyjaśnienia A. K. (1) k. 85-88 t. XI, faktury k. 111-131 t. XI, wyjaśnienia oskarżonego P. M. k. 134-140 t. IV – w części)

Firma (...) wpisana została w dniu 7 września 2006 roku do ewidencji działalności gospodarczej a jako przedmiot tej działalności wskazano kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(zaświadczenie k. 7 t. II)

Od sierpnia 2006 roku do grudnia 2006 roku A. K. (1) dostarczył oskarżonemu 32 faktury VAT wystawione przez (...). Były to faktury o numerach: (...)/, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...).

(zeznania świadków: J. S. (2) k. 45-47 t. II, A. L. (2) k. 52-54 t. II, wyjaśnienia M. G. (1) k. 54- 57 t. XVIII, polecenie księgowania k. 9, dokumentacja z postępowania kontrolnego Przedsiębiorstwie (...) Spółka z o.o. – w postaci faktur wystawionych przez (...) k. 10-40 t. II, korekta deklaracji k. 60-69 t. II, faktury k. 88-97 t. IV)

Jednym z takich zakupów rzekomo dokonanych z firmy (...) na podstawie fikcyjnej faktury było kupno w grudniu 2006 roku wykrawarki laserowej (...) o wartości 976.000,00 zł. Nigdy nie została ona zamontowana w (...), ale we wrześniu 2007 roku L. G. działający jako dyrektor naczelny (...) C. H. zawarł z K. K. (1) reprezentującym Zakłady (...) w R. umowę dzierżawy wykrawarki takiej marki. W. do R. faktycznie została przywieziona, ale nie z (...), czy (...) C. H. a z firmy (...). W dniu 28.12.2006r. zawarta została umowa sprzedaży wykrawki za kwotę 290.350,00 zł pomiędzy A. B. (3). z firmy (...) a P. M. jako kupującym i reprezentującym firmę (...).

(umowa dzierżawy k. 169-171 t. IV, umowa sprzedaży k. 199 t. IV, zeznania J. M. (1) k. 167-168 t. IV, A. B. (3), K. k. 19-20 t. V, wyjaśnienia oskarżonego k. 142 t. XI)

Na konto J. C. (2), osoby korzystającej z zasiłku MOPS w kwocie 440 zł dokonywane były przez (...) C. H. kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych a następnie pieniądze – po kilka tysięcy złotych - były wybierane w bankomatach na terenie K..

(wyciąg z konta J. C. (2) k. 14-22, 23-25 t. III, decyzja k. 13, zeznania J. C. (3) k. 11-12 t. III, zeznania J. C. (2) k. 35-36 t. III )

Na polecenie oskarżonego różne osoby – w tym pracownicy firm (...), (...) C. H., a także A. K. (1) realizowały w D. Banku w K. wystawione przez P. M. czeki. W przypadku A. K. (1) było to kilkanaście czeków w kwotach od 2 do 20 tys. zł, na łączną kwotę ok. 100 tys. zł.

(wyjaśnienia A. K. (1) k. 85-88 t. XI)

Zatrudniony w (...) – firmie oskarżonego, M. G. (2), na polecenie P. M. pobierał na podstawie czeków w D. Banku w różnych miastach pieniądze. Otrzymywał albo wypełniony czek, albo czek in blanco a następnie kontaktował się z oskarżonym , który mówił mu, jaką kwotę wpisać na czeku. Łącznie była to kwota 1.424.000,00 zł.

Tak uzyskane pieniądze M. G. (2) przeznaczał na zakup udziałów w różnych spółkach prawa handlowego. Nabywcą końcowym akcji było (...) C. H. a następnie firma (...).

(zeznania M. G. (2) k. 46-47 t. XIX, wezwania k. 73-85 t. V)

Odbywający w (...) C. H. praktyki studenckie w 2007 roku A. F. (3) również na polecenie oskarżonego pobierał pieniądze z banku. Dokonywał tego na podstawie czeków, które wypełnione i podpisane otrzymywał od P. M.. Łącznie była to kwota ok. 40 tys. zł. Wszystkie pobrane pieniądze A. F. (3) przekazywał oskarżonemu, nie otrzymując pokwitowania.

(zeznania A. F. (3) k. 50-51 t. XIX)

Zatrudniony w spółce (...) otrzymywał od oskarżonego wypełnione i podpisane przez niego czeki i na ich podstawie pobierał z D. Banku pieniądze. Zrealizował w ten sposób czeki wystawione z kwotę łączną 1.252.600,00. Następnie przekazywał pieniądze P. M..

(zeznania C. S. k. 60 t. XIX, wezwania k. 73-85 t. V)

Podobnie, pracujący w tej samej firmie (...) realizował w D. Banku czeki otrzymane od oskarżonego. Opiewały one na kwoty w wysokości od 10 do 20 tys. zł, a kilkakrotnie na kwoty 80 lub 100 tys. zł. Pieniądze pochodziły z rachunków bankowych (...) C. H. oraz C. B. O. i składały się na sumę 1.638.000,00 zł.

Pobraną gotówkę W. D. przekazywał bezpośrednio P. M. a dwukrotnie dokonał wpłat na konto K. P. (3).

(zeznania W. D. k. 74-75 t. XIX, wezwania k. 73-85 t. V)

Także Z. P. (3) zatrudniony w firmie (...) realizował na polecenie oskarżonego czeki w D. Banku. Pobrane pieniądze przekazywał następnie albo P. M., albo wskazanej przez niego osobie. Nigdy nie otrzymywał pokwitowania potwierdzającego fakt przekazania gotówki. Z. P. (3) zrealizował czeki na łączną kwotę 908 000 zł.

(zeznania Z. P. (3) k. 77-78 t. XIX, wezwania k. 73-85 t. V)

K. P. (3) pracował w firmie (...) oskarżonego. W 2007 roku zaczął realizować czeki wystawiane przez P. M.. Pieniądze pobrane na ich podstawie w łącznej kwocie 827.000,00 zł – z konta (...) C. H. - przeznaczane były na zawarcie umów przedwstępnych zakupu udziałów w firmach (...), C. B., E., P., N., Przedsiębiorco (...) i (...) z/s w G. oraz zakup udziałów. Było też tak, że pieniądze na powyżej wskazane cele K. P. (3) otrzymywał bezpośrednio od oskarżonego.

(zeznania K. P. (3) k. 66-67 t. XIX, wezwania k. 73-85 t. V)

W przejmowanie udziałów spółek zaangażowany był także P. S., zatrudniony w T.. Po opracowaniu informacji dotyczących danego podmiotu, przedstawiał je oskarżonemu albo K. P. (3). On sam prowadził rozmowy z pracownikami firm, od których miały zostać odkupione udziały. Następnie zakupem udziałów zajmowali się M. G. (2) lub K. P. (3). Jeden raz P. S. podjął pieniądze na podstawie czeku firmy (...) otrzymanego od M. G. (2), na kwotę 100.000 zł. Pieniądze te następnie przekazał M. G. (2).

(zeznania P. S. k. 70-71 t. XIX)

W taki sposób, a więc na podstawie polecenia oskarżonego i w wyniku realizacji wystawionych przez niego czeków okresie od 7 października 2006 roku do 2 kwietnia 2008 roku pobrane zostały bez jakiejkolwiek podstawy prawnej pieniądze w kwocie łącznej 8.015.650 zł.

(pisma z D. Banku k. 4-80 t. XXV, k. 5-249 t. LXXX)

Ponadto, oskarżony okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 28 grudnia 2007 roku pobrał na podstawie 95 druków IN oraz KW z kasy Przedsiębiorstwa (...) bez rzeczywistej podstawy prawnej pieniądze w łącznej kwocie 1.614.917,10 zł. Dokonanie takich wypłat P. M. polecał zastępcy głównego księgowego – M. G. (1). Każdorazowo, jako wskazanie przeznaczenia wypłaty, podawano, że jest to zaliczka, zaliczka na przedpłatę lub zaliczka na zakup.

Dla uzasadnienia części z tych wypłat oskarżony posłużył się fakturami firmy (...), które poświadczały nieprawdę, albowiem nie dokumentowały rzeczywistych transakcji. W ten sposób, w okresie od 15 stycznia 2007 roku do 23 listopada 2007 roku z kasy wypłacono łącznie kwotę 2.680.640 zł. Na drukach KW potwierdzających wypłaty gotówkowe na rzecz (...) A. M. (2) w rubryce: „kwotę powyższą otrzymałem” widniały podpisy, które nie zostały złożone przez A. M. (2).

( wyjaśnienia M. G. (1) oraz załączniki do protokołów k. 13-53, k. 91-96 t. XVIII, k. 33-40 , 28-32 t. XIX, k. 167-178 t. XLVII, k. 17-65 t. LVI, wyjaśnienia A. K. (1) k. 83-89, k. 154-158, k. 159-162 t. XI, k. 34-37 t. XLVI, k. 63-64 t. XLVI, k. 66-93, k. 203-211 t. LVI, wyjaśnienia A. M. (2) k. 48-51, k. 52-58. t. V, k. 11-14 t. XI, k. 1-11 t. XLV)

W okresie od 23 października do 17 grudnia 2007 roku przeprowadzone zostały przez inspektorów kontroli skarbowej czynności kontrolne w Przedsiębiorstwie (...) Spółka z o.o. W ich trakcie stwierdzono, że w dniu 30 września 2006 roku polecono przeksięgowanie faktur o numerach (...) wystawionych przez Agencję Usługową (...) jako mylnie księgowanych. Ich wartość netto wynosiła 100 000, 00 zł. Ujawniono też, że pierwotnie księgowane faktury Agencji Usługowej (...) zostały podmienione. Kontrola wykazała także, iż w dokumentacji finansowo – księgowej kontrolowanego podmiotu występują za rok 2006 faktury VAT na łączną wartość brutto 2 290 940,00 zł, wystawione przez (...), które nie dokumentowały faktycznego przekazania materiałów i urządzeń. W takiej sytuacji zakwestionowano prawo (...) C. H. do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktu wystawienia zakwestionowanych faktur, a (...) C. H. dokonała wpłaty korekty.

(zeznania świadków: J. S. (2) k. 45-47 t. II, A. L. (2) k. 52-54 t. II, wyjaśnienia M. G. (1) k. 54- 57 t. XVIII, polecenie księgowania k. 9, dokumentacja z postępowania kontrolnego Przedsiębiorstwie (...) Spółka z o.o. – w postaci faktur wystawionych przez (...) k. 10-40 t. II, korekta deklaracji k. 60-69 t. II, faktury k. 88-97 t. IV)

Za te fikcyjne faktury dokonywane były z kasy C. H. płatności.

(zeznania A. K. (5) k. 163-165 t. IV)

Jeżeli chodzi o należności wypłacane rzekomo A. M. (2) w 2007 roku, na dowodach wypłaty KW o numerach: 120 – dot. kwoty 20.000 zł, 121- dot. kwoty 30.000 zł, 123 – dot. kwoty 20 000 z, 124 – kwoty 15.000 zł, 126 i 127- kwoty 25.000 zł, 130, 132, 147 – dot. kwoty 15.000 zł, 133, 135, 139, 140, 146 – dot. kwoty 10 000 zł, 138, 141, 149 dot. kwoty 20 000 zł, 151, 158, 162 dot. kwoty 15 000 zł, 152, 157, 159, 166 – dot. kwoty 20 000 zł, nr. IN 530 – dot. kwoty 30 000 zł, nr 168 – dot. kwoty 25 000 zł, nr 172 – dot. kwoty 9.6000 zł, 173 – kwoty 9000 zł, 174, 179 – kwoty 10 000 zł, 176 – dot. kwoty 15 000 zł, jego podpis był podrabiany przez zastępcę głównej księgowej na polecenie oskarżonego P. M.. Pobierane na podstawie wskazanych dokumentów z kasy pieniądze, M. G. (1) bezpośrednio przekazywała oskarżonemu. Na podstawie dowodów KW odnoszących się do rzekomych wypłat z tytułu fikcyjnych faktur w okresie od 15 stycznia 2007 roku do 23 listopada 2007 roku oskarżony z kasy Przedsiębiorstwa (...) przywłaszczył pieniądze w łącznej kwocie 2.680.640 zł tytułem zapłaty za w/w faktury. Ponadto P. M. polecał księgowej spółki przekazywać z rachunku bankowego (...) Sp. z o.o. prowadzonego przez Bank (...) S.A. oraz rachunku bankowego prowadzonego przez Bank (...) S.A. pieniądze w łącznej kwocie 470.000 zł w formie 18 przelewów na rzekome rachunki bankowe przedsiębiorstwa (...) z siedzibą w W.. W istocie rachunki te założone zostały na nazwiska innych osób, zaś pieniądze otrzymywał finalnie P. M.. Łącznie, we wskazany sposób oskarżony w oparciu o fikcyjne faktury dokonał i doprowadził do wypłaty z kont (...) łącznej kwoty 3.150.640 zł, dokonując w ten sposób jej przywłaszczenia.

(wyjaśnienia M. G. (1) k. 15- 21 t. XVIII, k. 54- 57 t. XVIII, k. 61 t. XVIII)

C. H. miała wówczas pięć rachunków bankowych, przy czym do dokonywania operacji na rachunku prowadzonym w D. Banku upoważniony był jedynie P. M..

(wyjaśnienia M. G. (1) k. 15- 21 t. XVIII, k. 54- 57 t. XVIII, k. 61 t. XVIII)

Oskarżony z rachunku bankowego (...) Sp. z o.o. prowadzonego przez Bank (...) S.A. w dniu 16 lipca 2007r. pobrał bez rzeczywistej podstawy prawnej z pieniądze w kwocie 105.000 zł. Natomiast z rachunku bankowego (...) Sp. z o.o. prowadzonego przez (...) S.A. w okresie od 16 lipca 2007 roku do 19 listopada 2007 roku pobrał bez rzeczywistej podstawy prawnej pieniądze w kwocie 119.000 zł.

Ponadto podjął on decyzję o przekazaniu z (...) C. H. K. P. (1) kwoty w wysokości łącznej 2 550 000 zł. Przekazanie tej kwoty nastąpiło w formie 32 przelewów, których – na polecenie oskarżonego – dokonywała M. G. (1) w okresie od 1 października 2007 roku do 14 stycznia 2008 roku. Przelewy dokonywane były z konta Przedsiębiorstwa (...) na rachunek bankowy oskarżonej prowadzony przez (...) Bank (...). Jako tytuł przelewów wskazywano „umowę pożyczki” a przelewy (...) razy opiewały na kwotę 50.000 zł a raz na kwotę 100.000 zł.

(wyjaśnienia M. G. (1) k. 15- 21 t. XVIII, k. 54- 57 t. XVIII, k. 61 t. XVIII, umowa pożyczki k. 63-64 t. XVIII, pismo z (...) Bank (...) wraz z załącznikami k. 1-23 t. LXXV)

W chwili dokonywania przelewów nie istniały żadne „umowy pożyczki”, czy inaczej nazwane pomiędzy (...) a oskarżoną K. P. (1). Umowa taka pojawiła się dopiero w dniu 9 lipca 2008 roku, opatrzona datą 1.10.2007 roku i podpisana w imieniu (...) przez oskarżonego P. M.. W umowie ustalono, że pożyczkobiorca zwróci jednorazowo kwotę pożyczki, nie później niż do dnia 30.09.2010r., wraz z odsetkami w wysokości 5,75 % w skali rocznej. Strony zawarły także zapis, iż termin spłaty pożyczki może zostać za ich zgodą przedłużony.

(wyjaśnienia M. G. (1) k. 15- 21 t. XVIII, k. 54- 57 t. XVIII, k. 61 t. XVIII, umowa pożyczki k. 63-64 t. XVIII, wyjaśnienia K. P. (1) k. 6-8, 10, 39-42 t. LXIX, pismo z (...) Bank (...) wraz z załącznikami k. 1-23 t. LXXV)

W dniu 30 listopada 2007 roku oskarżony polecił dokonać korekt deklaracji VAT-7 za lata 2006 i 2007, w poleceniu nr (...) stwierdzając, że jego przyczynę stanowi powzięcie „z wiarygodnych źródeł wiedzy, że niektórzy dostawcy Spółki nie wykazali w rozliczeniach VAT z właściwymi sobie Urzędami Skarbowymi podatku VAT należnego wykazanego na fakturach za dostawy materiałów, robót lub usług dostarczanych do siedziby Spółki”, wskazując, że oprócz (...) dotyczy to także (...) J. C. (2), Przedsiębiorstwa (...), Agencji Usługowej (...).

(polecenie k. 104 t. II, korekty k. 105-110, 113-114, 116-123, 125-126 t. II)

Ponadto oskarżony, będąc prezesem zarządu Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z/s w K., jak również faktycznie podejmując decyzje co do wszystkich spraw przedsiębiorstwa w okresie, gdy formalnie prezesem zarządu była oskarżona K. P. (1), od 2 sierpnia 2006 roku do 28 grudnia 2007 roku wypłacił z kasy tej spółki łącznie kwotę 5.949.450,16. Wypłaty każdorazowo miały miejsce na podstawie dowodów KW.

Natomiast oskarżona K. P. (1) w dniu 20 października 2006 roku wypłaciła z kasy spółki kwotę 200.000 zł, także na podstawie druku KW.

Oskarżony P. M., w przypadku (...) Budowlanej sp. z o.o. z/s w K. także – jak w przypadku C. H., aby stworzyć fikcyjne podstawy dla dokonywanych z kasy spółki wypłat, posługiwał się poświadczającymi nieprawdę fakturami wystawionymi przez B. A. M. (2).

( wyjaśnienia M. G. (1) oraz załączniki do protokołów k. 13-53, k. 91-96 t. XVIII, k. 33-40 , 28-32 t. XIX, k. 167-178 t. XLVII, k. 17-65 t. LVI, wyjaśnienia A. K. (1) k. 83-89, k. 154-158, k. 159-162 t. XI, k. 34-37 t. XLVI, k. 63-64 t. XLVI, k. 66-93, k. 203-211 t. LVI, wyjaśnienia A. M. (2) k. 48-51, k. 52-58. t. V, k. 11-14 t. XI, k. 1-11 t. XLV)

Były to faktury VAT o numerach: (...).

Z kasy spółki realizowane także były – jako należności za rzekome faktury B. – wypłaty na podstawie dowodów KW na kwotę łączną 570.960 zł. Oskarżony dokonał także wypłaty z konta bankowego prowadzonego przez (...) Bank (...) łącznie 51.500 zł. W taki sam sposób, jak w przypadku C. H. przywłaszczane były przez oskarżonego pieniądze pochodzące z rachunku spółki prowadzonego przez D. Bank. P. M. dwukrotnie, w sierpniu 2008 roku, pobrał kwoty po 200.000 zł, raz – 155.000, a inne osoby, na które wystawił czeki pobrały łącznie dla niego kwotę 505.000 zł. Łącznie w taki sposób przywłaszczona została przez oskarżonego kwota 1.060.000 zł.

( wyjaśnienia M. G. (1) oraz załączniki do protokołów k. 13-53, k. 91-96 t. XVIII, k. 33-40 , 28-32 t. XIX, k. 167-178 t. XLVII, k. 17-65 t. LVI, wyjaśnienia A. K. (1) k. 83-89, k. 154-158, k. 159-162 t. XI, k. 34-37 t. XLVI, k. 63-64 t. XLVI, k. 66-93, k. 203-211 t. LVI, wyjaśnienia A. M. (2) k. 48-51, k. 52-58. t. V, k. 11-14 t. XI, k. 1-11 t. XLV)

W czerwcu 2008 roku wystosowane zostały – w imieniu (...) C. H. – wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia poprzez natychmiastową zapłatę: przez M. C. kwoty 351.500,00 zł, przez K. P. (1) kwoty 2.667.000,00 zł, przez P. M. kwoty 1.838.043,59 zł, przez K. P. (3) kwoty 827.000,00 zł, przez Fabrykę (...) kwoty 1.405.993,93 zł, przez P. S. kwoty 100.000,00 zł, przez D. S. (1) kwoty 176.250,00 zł, przez A. F. (3) kwoty 43.000,00 zł, przez A. J. (1) kwoty 13.000,00 zł, przez C. S. kwoty 1.252.600,00 zł, przez Z. P. (3) kwoty 908.000,00 zł, przez F. M. kwoty 210.500,00 zł, przez M. G. (2) kwoty 1.424.000,00 zł, przez (...) sp. z o.o. kwoty 1.282.028,33 zł, przez W. D. kwoty 1.638.000,00 zł, przez (...) kwoty 825.730,48 zł, przez B. Z. kwoty 13.000,00 zł, przez A. K. (1) kwoty 24.900,00 zł, przez M. L. (2) kwoty 8.500,00 zł, przez J. P. (5) kwoty 8000,00 zł, przez A. Ć. kwoty 2000,00 zł przez M. N. kwoty 4000,00 zł, przez J. M. (2) kwoty 60.000,00 zł.

(wezwania k. 73-85 t. V)

Po otrzymaniu wezwania do (...) C. H. wpłynęły pisma D. S. (1) i T. P. (3), którzy oświadczyli, że pobrane w banku na podstawie czeków pieniądze przekazali oskarżonemu.

(wyjaśnienia M. G. (1) k. 34-36 t. XIX, oświadczenia k. 37, 38 t. XIX)

Przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy oskarżonej K. P. (1) nastąpiło nie tylko z konta (...) C. H., ale także z konta (...) sp. z o.o. z/s w K.. Na polecenie P. M. przekazywano na rachunek oskarżonej pieniądze w łącznej kwocie 6.500.000 zł. Pieniądze te oskarżona wpłaciła na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. w Likwidacji z/s w K. W. (1). Miały one posłużyć dokapitalizowaniu tego przedsiębiorstwa i objęciu nowo utworzonych w nim udziałów. Ponadto dokonywano także przelewów tytułem rzekomej „zaliczki” lub „zapłaty” na rachunek bankowy oskarżonej. K. P. (1) część z tych pieniędzy w grudniu 2007 roku zwróciła (...) sp. z o.o. z/s w K., dokonując jednak zaboru kwoty 920.500 zł. Podobnie jak w przypadku C. H., także sporządzono dokumenty w postaci umów pożyczki. Podkreślenia wymaga, iż fakt udzielenia pożyczek nie został zgłoszony urzędowi skarbowemu a także nie uregulowano podatku od czynności cywilno-prawnych.

(wyjaśnienia oskarżonego k. 583b-588 t. XC - w części, dokumenty dotyczące umów pożyczek k. 57-202 t. LXXXVII)

Po otrzymaniu pieniędzy pochodzących z kont bankowych (...) C. H. oraz (...) Budowlanej sp. z o.o. z/s w K. oskarżona K. P. (1) objęła 95.000 udziałów w (...) sp. z o.o. w Likwidacji w K. W. (1).

( akty notarialne k. 1 -33 t. XLVIII)

P. M. i K. P. (1) byli wspólnikami w Fabryce (...) sp. z o.o. Obok nich, jako wspólnicy działało także Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. oraz (...) Budowlana sp. z o.o. Z dniem 21 marca 2007 roku siedzibę spółki przeniesiono do K. a zakład produkcyjny w S. był jej oddziałem.

(odpis pełny z rejestru przedsiębiorców KRS k. 219-223 t. XXVII) W Fabryce (...) przeprowadzona została kontrola podatkowa przez Urząd Skarbowy w S.. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, w dniu 30 stycznia 2007 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wydał decyzję nr (...), w której określił przybliżoną kwotę przyszłych zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. W dniu 1 lutego wydał zarządzenia zabezpieczenia nr: (...), (...), (...), (...), (...), (...). Następnie dokonano zajęcia ruchomości w postaci: (...), nr rej. (...), rok produkcji 1992, tokarki karuzelowej typu (...), rok produkcji 1986, nr fabr. (...), frezarki wspornikowej poziomej typu (...), nr fabr. 35/15, rok produkcji 1989, frezarki wzdłużnej bramowej 3-wrzecionowej typu (...), nr fabr. 23, rok produkcji 1974, frezarki poziomej uniwersalnej z głowicą skrętną typu (...)63S., nr fabr. (...), rok produkcji 1988, frezarki poziomej z głowicą skrętną typu (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1985, frezarki uniwersalnej poziomej 6T-82-1, nr fabr. 114, rok produkcji 1988, frezarki narzędziowej poziomej typ (...)32 Nr – 450, rok produkcji 1988, pieca hartowniczego typ (...), nr fabr. 031, rok produkcji 1975, nożyc gilotynowych typu (...) 3.150/10A, nr fabr W-83-337, rok produkcji 1984, szlifierki do płaszczyzn typu 38-724, nr fabr. 3000, rok produkcji 1983, szlifierki do otworów typu (...), nr fabr. (...), szer. szlif. 400 mm, rok produkcji 1976, tokarki uniwersalnej typu TUR (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1990, frezarki pionowej typu (...)40, nr fabr. 30/18, rok produkcji 1985, szlifierki do otworów typu (...), nr fabr. 071, rok produkcji 1975, szlifierki do płaszczyzn typu (...)30c, nr fabr. (...), rok produkcji 1985, piły tarczowej do blachy pos. hydrauliczny typ (...) WAGNER, nr fabr. (...), rok produkcji 1976, pieca komorowego typu (...)74-1, nr fabr. 26, rok produkcji 1997, szlifierki do wierteł typu (...), nr fabr. (...), rok produkcji 1987, szlifierki do płaszczyzn typu SAB- (...), nr fabr. 469, rok produkcji 1984, szlifierki do płaszczyzn z obrotowym stołem typu (...), nr fabr. 470, rok produkcji 1984. Zajęte mienie zostało oznaczone i pozostawione pod dozorem ówczesnego prezesa zarządu – W. Ż. (1).

P. M. wiedział o tym, że decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 30 stycznia 2007r. nr US- (...)- (...) zabezpieczono przyszłe zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług Fabryki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S.. W dniu 14 kwietnia 2008r. udaremnił wykonanie tej decyzji w ten sposób, że zbył zajęte w dniu 1 lutego 2007r. składniki mienia w/w spółki. W dniu 18 kwietnia 2008 roku wystawiona została faktura VAT nr (...) na kwotę 300.000 zł. Było to ok. 10 % wartości szacunkowej przyjętej do protokołu zajęcia. Ponadto oskarżony w dniu 22 kwietnia 2008 roku sprzedał do (...) Budowlanej Sp. z o. o. z/s w K. Oddział O. pozostałą część majątku ruchomego. W dniu 25 kwietnia 2008 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wydał decyzję określającą różnicę w podatkach oraz ustalając kwotę zobowiązania podatkowego a w dniu 26 maja wydany został tytuł wykonawczy. Gdy w dniu 29 maja 2008 roku poborca skarbowy udał się do Fabryki (...) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych okazało się, że mienie objęte zajęciem, zostało przez oskarżonego zbyte.

( zeznania świadka M. P. (2) k. 35-46, zawiadomienie naczelnika US w S. z załącznikami k. 3-27, zeznania świadka J. J. (4) k. 47-48 t. XII, wyjaśnienia W. Ż. (1) k. 104-111 t. LXXXVIII)

Oskarżony w okresie od stycznia 2006 roku do maja 2009 roku był osobą faktycznie prowadzącą interesy majątkowe Fabryki (...) Sp. z o.o. z/s w S., przy czym od 21 marca 2007 roku była to Fabryka (...) Sp. z o.o. z/s w K.. W związku z tym pełnił czynności z zakresu ubezpieczeń społecznych w w/w spółce. Na jego polecenie zaniechano odprowadzenia składek za pracowników: M. B. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6365,25 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1387,92 zł, P. B. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6984,28 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1501,96 zł, A. B. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4420,95 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 951,22 zł, J. B. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7579,56 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),8 zł, A. B. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5445,37 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1396,15 zł, I. B. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 21815,75 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 4293,17 zł, M. B. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 3701,97 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 667,04 zł, J. B. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2128,58 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 509,53 zł, J. B. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12410,53 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2970,17 zł, D. C. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4188,49 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 801,27 zł, J. C. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4717,05 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1092,76 zł, Z. C. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8829,72 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1901,08 zł, S. C. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6072,09 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1280,45 zł, J. D. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11601,06 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2756,45 zł, S. D. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13985,37 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3308,32 zł, J. D. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11480,46 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2719,82 zł, R. D. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
9694,76 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2027,09 zł, A. F. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4659,59 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 907,07 zł, M. F. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4746,45 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 937,68 zł, S. F. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7970,29 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2193,63 zł, A. F. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5979,83 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1243,74 zł, P. F. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6175,17 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1314,96 zł, M. F. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7567,55 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1632,49 zł, S. G. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12553,37 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3056,06 zł, A. G. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5900,05 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1367,12 zł, J. G. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 16480,97 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3534,41 zł, B. G. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7295,03 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1497,67 zł, W. G. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9746,33 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1983,6 zł, B. G. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6672,29 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1410,26 zł, W. G. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2057,48 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 210,84 zł, K. G. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10518,74 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2877,69 zł, B. G. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4630,14 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 689,03 zł, Z. H. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
11360,04 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2757,94 zł, A. H. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4775,47 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 690,01 zł, A. H. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13970,27 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),8 zł, C. I. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7520,92 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1620,76 zł, A. I. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
1037,51 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 261,52 zł, R. J. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4909,93 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1259,55 zł, J. J. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6882,73 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1521,86 zł, K. J. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13937,43 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3334,32 zł, J. J. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7969,61 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1764,76 zł, E. J. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11492,81 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2723,68 zł, M. J. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7689,25 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2020,98 zł, J. J. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4054,75 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 992,27 zł, M. J. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),9 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 677,91 zł, M. K. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1565,09 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 354,74 zł, S. K. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7292,75 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1600,84 zł, M. K. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),1 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 538,76 zł, A. K. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9670,76 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2013,82 zł, B. K. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6899,84 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),3 zł, W. K. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8054,46 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1763,27 zł, W. K. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7496,63 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych
w łącznej kwocie 1610,51 zł, W. K. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11848,28 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2912,99 zł, A. K. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),3 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2189,85 zł, E. K. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13607,87 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3296,63 zł, A. K. (4) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11660,83 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),4 zł, J. K. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),9 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1766,79 zł, I. K. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 17833,95 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3652,57 zł, M. K. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6693,34 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1313,94 zł, S. K. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9050,62 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1941,62 zł, W. K. (4) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11399,13 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
2739,98 zł, M. K. (4) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9528,59 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2031,95 zł, M. L. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6781,84 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1499,74 zł, J. L. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8613,56 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1962,4 zł, K. L. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6880,51 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1600,63 zł, W. L. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 17173,86 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 4113,63 zł, A. L. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 16485,01 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),5 zł, M. Ł. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2271,72 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 632,87 zł, M. M. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9036,08 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2031,93 zł, M. M. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9680,67 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2023,19 zł, Z. M. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 3285,71 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 823,44 zł, B. M. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),1 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1507,34 zł, K. M. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1260,04 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 318,84 zł, K. M. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2245,81 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 559,72 zł, S. M. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),5 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2682,76 zł, S. M. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9647,13 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1961,93 zł, W. M. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7395,65 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1464,08 zł, R. M. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1383,34 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 339,89 zł, A. M. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5835,29 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1183,22 zł, R. M. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11426,05 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2749,55 zł, S. M. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5391,26 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
1106,76 zł, P. N. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 14739,73 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3004,04 zł, W. N. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5593,94 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1245,24 zł, W. N. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13604,44 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2776,65 zł, R. O. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 20681,21 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie
3990,85 zł, Z. O. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),5 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),7 zł, T. O. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 14236,15 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2883,26 zł, B. O. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4044,66 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 985,93 zł, M. O. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9081,84 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1898,17 zł, T. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 26282,46 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 6183,79 zł, M. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7323,03 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1880,01 zł, J. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
18376,03 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 4377,42 zł, J. P. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9063,68 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1890,74 zł, Z. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11428,41 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2715,85 zł, E. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11319,55 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2725,88 zł, C. P. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 4843,18 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 977 zł, B. P. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6675,35 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),3 zł, S. P. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11567,85 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2742,81 zł, Z. P. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 267,14 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 55,04 zł, D. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),9 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1890,2 zł, K. P. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11595,19 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2760,6 zł, G. P. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7344,56 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1576,91 zł, J. P. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2084,33 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 463,13 zł, J. P. (4) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6308,94 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1323,35 zł, D. P. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 5533,51 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1015,22 zł, T. P. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13715,46 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3275,44 zł, A. P. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 9672,35 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2049,12 zł, A. P. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11574,79 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2758,11 zł, A. R. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),5 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 4162,01 zł, J. R. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6957,58 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1527,17 zł, A. S. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),5 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1790,67 zł, M. S. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4057,26 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 715,84 zł, S. S. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10613,43 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2894,99 zł, Ł. S. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6008,42 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1227,84 zł, B. S. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8591,81 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1802,97 zł, T. S. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7173,93 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1427,71 zł, S. S. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8562,03 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1949,32 zł, B. S. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10445,61 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),5 zł, L. S. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie
19736,14 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3997,17 zł, J. S. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4014,41 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 950,52 zł, S. S. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 15493,04 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3860,61 zł, P. T. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 4546,09 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 776,86 zł, P. T. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6425,53 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1250,97 zł, M. T. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6217,97 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1392,53 zł, E. T. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),8 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1420,23 zł, M. T. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 8609,85 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),7 zł, D. T. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11325,32 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2318,51 zł, S. U. do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 258,62 zł, M. W. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6787,45 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie (...),6 zł, J. W. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11632,16 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2768,57 zł, P. W. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 17663,28 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3757,86 zł, Z. W. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6978,03 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1456,91 zł, J. W. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie (...),1 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2742,56 zł, A. W. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 2611,93 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 623,06 zł, A. W. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11507,24 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2731,63 zł, R. W. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11541,71 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2737,48 zł, S. W. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11059,15 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2776,91 zł, R. W. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 1037,52 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 261,52 zł, B. W. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 11140,75 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3016,12 zł, S. W. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6264,42 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1391,98 zł, W. Z. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12595,03 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3043,41 zł, E. Z. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13444,41 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3303,12 zł, Z. Z. (1) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10253,46 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2443,34 zł, A. Z. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6286,05 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1333,52 zł, J. Z. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 7440,93 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1621,82 zł, W. Z. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 6601,54 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 1390,85 zł, W. Z. (3) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10853,02 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2689,07 zł, M. Z. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 12761,76 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3062,65 zł, Z. Z. (2) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 10426,13 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 2318,46 zł, T. Z. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 13155,98 zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w łącznej kwocie 3161,53 zł.

Łącznie, nie odprowadzono składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 1.301.533,90 zł oraz składek do Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego w kwocie 291.976,56 zł, a także do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie 113.993,03 zł.

( zeznania H. G. wraz z załącznikami k. 17-75 t. LVII, zeznania pracowników F.)

Oskarżony P. M. był uprzednio wielokrotnie karany, w tym zwłaszcza za przestępstwa skarbowe (k. 1512-1516 t. 95). Posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest ekonomistą, jest kawalerem, na utrzymaniu ma dwoje dzieci. (wyjaśnienia k. 582b t. XC)

K. P. (1) była uprzednio karana wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzyżowie za przestępstwo z art. 218 § 3 kk. Posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest ekonomistą, jest panną, na utrzymaniu ma dwoje dzieci. (wyjaśnienia k. 582b t. XC)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów.

Oskarżony P. M., nie przyznając się do większości zarzucanych mu czynów wyjaśnił (k. 134-140 t. IV), że przystał na propozycję A. K. (6) dotyczącą załatwiania faktur kosztowych za 7 procent wartości. Wiedział, że te faktury są fikcyjne i od maja 2006 roku brał je na C. H., a wcześniej dla firmy (...). Były to faktury wystawione przez Agencję Usługową (...), (...) A. M. (2) oraz z firmy (...). Na podstawie tych faktur odliczał należny podatek VAT. Nie wiedział jednak, że firmy te nie istnieją. Przed kontrolą przeprowadzaną przez (...) w C. H. na jego polecenie podmieniono faktury firmy (...) na firmy (...). Wyjaśnił też, że jego pracownicy: Z. P. (3), C. S., M. G. (2), K. P. (3) i W. D. na jego polecenie realizowali czeki w D. Banku a następnie przekazywali mu pieniądze. Powyższe wyjaśnienia podtrzymał także w toku rozprawy. Podtrzymał również wyjaśnienia z k. 137-140 t. IV, k. 140-143 t. XI stwierdzając, że nie ukrywał fikcyjnych faktur, a odnośnie wykrawarki zakupionej w firmie (...) wyjaśnił, iż zawyżenie jej wartości służyło temu, aby odliczyć wyższą kwotę podatku. Wyjaśnił równocześnie, iż nie było tak, by ta wykrawarka nie była C. H. potrzebna. Firma w R. wykonywała szeroki zakres prac remontowych dla C. H. i wskazanym było poszerzenie parku maszynowego. W. była środkiem trwałym C. H. i ta korzystała z niej, a była dzierżawiona zakładom w R.. Jedyny problem z tą wykrawarką polegał na tym, że pojawiała się faktura wystawiona przez B., ale została następnie skorygowana.

Odnosząc się do kolejnych swych depozycji (k. 223-230 t. LIV) oskarżony wskazał, iż w S. produkowane były kompresory a on z W. Ż. (1) chcieli „rozkręcić firmę”. W takiej sytuacji mogły pomóc firmy leasingowe, przy czym miało być też tak, że część kompresorów miała być wypożyczana do klientów. Leasingi były przeprowadzone i zostały rozliczone. On dopiero w kwietniu 2008r. dowiedział się, że faktycznie istnieją dwie firmy, a więc (...) i (...) K. założony przez 8 byłych kluczowych pracowników (...). Wówczas to zorientował się, że firma jest na skraju bankructwa i w takiej sytuacji złożył zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, skoro do (...) przekazano z grupy C. 2,5 a może nawet 3 mln zł. Nawiązując do kwestii nieodprowadzania składek pracowników wskazał, że to nie on podejmował decyzje w kwestii płacenia składek, a I. B. i W. Ż. (1), którzy mieli dostęp do wszystkich rachunków (...), do kasy. On natomiast nie miał żadnych pełnomocnictw. Oskarżony P. M. tłumaczył, iż powstała sytuacja, że nie mógł on decydować o „ruchach” swojej firmy, w tym też nie mógł decydować o płaceniu składek na rzecz ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego. Stwierdził także, że nie wie, jaki był cel dokonania zajęcia na całym majątku (...), jakie było tego uzasadnienie. Wskazał, że (...) była zadłużona w stosunku do H. na kwotę co najmniej 2,5 mln zł, a w takiej sytuacji możliwa była tylko kompensata należności, co czyni jego zdaniem niezrozumiałym zajęcie całego majątku (...) w S..

Podtrzymując wyjaśnienia z k. 1-4 t. LXIV dotyczące pożyczek udzielonych K. P. (1) podtrzymał, iż oskarżona pożyczyła od C. (...),5 mln zł, które zostały przelane bez żadnego uszczerbku na konto (...) w Likwidacji podobnie jak C. O. pożyczyła K. P. 6,9 mln zł, która została przelana też na konto (...) w Likwidacji. Wyjaśnił, iż od grudnia 2005r. C. B. była w stanie upadłości. Rozpoczęły się rozmowy z Ministerstwem o przejęciu tej firmy. Doszli do wniosku, że K. P. (1) jako osoba mająca udziały w innych spółkach tego typu, będzie wiarygodna i to ona miała nabyć tą firmę. Ostatecznie na dokapitalizowanie spółki zgodziła się Rada Ministrów w kwocie 9,5 mln zł. Wyjaśnił, że ministerstwo pytało się skąd będą pieniądze, a on napisał pismo, że na K. P. (1) złożą się wszystkie firmy z ich grupy. (...) i Ministerstwo zgodziło się pod warunkiem, że w przyszłości K. P. (1) odkupi resztę udziałów. Stwierdził, iż to, że pożyczki nie zostały dopilnowane, to jest błąd księgowości oraz jego wina. Tak naprawdę to księgowa (...) powinna pilnować rozliczeń i dokonywać wszelkich rozliczeń, to samo dział księgowości w H.. Dodał, że działy księgowości były największym problemem obu firm.

Odnosząc się ponownie do kwestii wystawianych przez niego czeków, realizowanych następnie przez różne osoby wyjaśnił, że pieniądze uzyskane w ten sposób były przeznaczone na zakup samochodów osobowych z zagranicy do całej grupy firm. Sprowadzonych zostało 250 samochodów. Pieniądze zostały przekazane jemu a następnie S., P. i innym, którzy jeździli kupować samochody za granicę. Stwierdził także, że w księgowościach do dnia dzisiejszego są prostowane błędy po poprzednich księgowych. Kupowane samochody były wykorzystywane do grupy jego firm i na to są faktury na około 4 mln zł. Poza tym, za pobierane na podstawie czeków środki nabywane były pełnomocnictwa różnych firm, które miały zostać przejęte, od pracowników tych firm. Powstała w tym celu grupa młodych osób, która na jego polecenie dokonywała sprawdzeń w KRS i tak wytypowane zostały firmy, a dokładnie grupa spółek, którymi byli zainteresowani pod kątem przejęcia. Rozpoczęty został zakup tych udziałów, ale nie było to jednak – jak stwierdził - wyprowadzenie pieniędzy. Przejęcie miało polegać na tym, by przejąć 51 % głosów, zmienić zarząd i przekazać pieniądze na H.. Łącznie w udziały zainwestowali ok. 5 mln zł.

P. M. wyjaśnił także w toku rozprawy, że przy zakupie samochodów ciężarowych wystawiane były przez kontrahentów „mocno zaniżone” faktury. On wymyślił, iż że gdy samochód kupił za 1000 zł, a za części dostał 20.000 zł, to rozliczenie rozłoży w czasie, po to aby „nie zwrócić uwagi kontrolujących z US”. Gdy poznał pana K., który miał nadpłatę podatku VAT rzędu 300.000 zł, zaproponował mu sprzedaż samochodów i odsprzedaż innej kontrolowanej przez niego spółce po wyższej wartości. Problemy zaczęły się gdy K. wystąpił z żądaniem zapłaty 1.000.000 zł za samochody, które kupił od oskarżonego i mu je odsprzedał.

Oskarżony wyjaśnił ponadto, iż według niego nie były sporządzanie umowy pożyczek udzielonych K. P. (1) z winy księgowych, które nie dopełniły obowiązków. Zaprzeczył, by z jego strony miało miejsce wyprowadzenie pieniędzy z firm. „Jak wyszła afera”, to wszystko zostało zrzucone na niego. Twierdzenie, że ukradł 15 mln jest nieporozumieniem. Wszystko stanowi wynik braku kompetencji pracowników działów księgowości i panującego tam bałaganu. US w S. zaś za 46.000 zł zajął cały majątek firmy. Gdy on przejął (...) w S. to nie było tam żadnych pieniędzy, tylko długi u kontrahentów.

Dokonując oceny wyjaśnień oskarżonego generalnie stwierdzić należy, iż co do sposobu dysponowania przez niego środkami finansowymi spółek, na wiarę zasługują. Rzecz bowiem w tym, iż przewód sądowy potwierdził, że P. M. posługiwał się poświadczającymi nieprawdę fakturami oraz że dysponował swobodnie środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych czy w kasie obu „C.”, w tym wystawiał czeki upoważniające różne osoby do pobierania na ich podstawie pieniędzy z banku. Już jednak kwestionowanie przez oskarżonego, iż do takich działań nie miał prawa wskazuje, że wedle przyjętej przez niego linii obrony był przekonany o prawidłowości podejmowanych przez siebie czynności, jako, że – jak twierdził – pieniędzy nie brał dla siebie a wszelkie nieprawidłowości dotyczące gospodarowania kwotami ujętymi w stawianych mu zarzutach stanowią wynik tego, że współpracował z nieudolnymi księgowymi.

Otóż wyjaśnienia oskarżonego w zakresie nie przyznania się przez niego do zarzucanych mu czynów na wiarę nie zasługują. Całkowicie niezrozumiałym jest, jak zarządzając spółkami (...) mógł uważać, że gospodaruje jedynie ich środkami finansowymi a nie dokonuje ich przywłaszczenia i to na kwotę ponad 30 mln. Wypłaty z kas i kont bankowych objęte zarzutami aktu oskarżenia następowały bez żadnej podstawy prawnej i niezależnie od tego, na jak szczytny cel wyprowadzone w ten sposób środki zostałyby przeznaczone nie zmienia to najbardziej istotnego dla odpowiedzialności karnej oskarżonego faktu, że w ten sposób doszło do przywłaszczenia przez niego mienia na szkodę spółek.

Nie dał wiary Sąd wyjaśnieniom P. M., iż podstawą przekazania oskarżonej K. P. (1) pieniędzy na zakup udziałów były zawarte umowy pożyczki. Dokumenty takie pojawiły się dopiero w sytuacji, gdy księgowa A. J. (2) zwróciła oskarżonemu uwagę na brak tytułu do przekazania pieniędzy i nie zostały zgłoszone w urzędzie skarbowym, tak więc były fikcyjne. Odnośnie działalności Fabryki (...) w S., w którym to przedsiębiorstwie oskarżony ponownie trafił na – jak to eksponował i w swoich wyjaśnieniach, i w toku przesłuchania świadka – niekompetentną księgową w osobie I. B., należy odmówić wiary jego wyjaśnieniom, iż nie miał wpływu na działalność tej spółki, albowiem pozostaje to w sprzeczności i z zeznaniami oraz wyjaśnieniami W. Ż. (2), i z zeznaniami I. B..

Oskarżona K. P. (1) nie przyznając się do popełnienia zarzucanych jej czynów (k. 583 t. XC) zaprzeczyła, aby miało miejsce „wyciąganie” przez nią pieniędzy wyjaśniając także, że pieniądze pożyczone zostały jej na zakup udziałów a udziały te miały zostać następnie przekazane do (...) H.. Do tego nie doszło, albowiem nie udało się wykupić wszystkich udziałów. Oskarżona podtrzymała przy tym swoje wyjaśnienia składane w toku śledztwa – k. 6-8, 39-42 t. 69, k. 75-80, 174-175a t. 88, w których w taki sam sposób odniosła się do stawianych jej zarzutów. Wyjaśniła wówczas nadto, że pieniądze przekazane zostały jej z C. H. tytułem rzeczywiście udzielonych pożyczek. Część tych pieniędzy zwróciła a część przeznaczyła na zakup (...) w Likwidacji z siedzibą w K. W. (1). Stwierdziła, że nie dokonywała zgłoszenia umów w urzędzie skarbowym, gdyż nie było takiego wymogu.

W ocenie Sądu brak jest podstaw do obdarzenia wyjaśnień oskarżonej wiarą w szerszym zakresie niż odnoszącym się do przeznaczenia części pieniędzy pochodzących z C. na zakup udziałów oraz zwrotu przez nią ich części. W pozostałym zakresie, zwłaszcza dotyczącym próby wykazania tytułu prawnego do znajdowania się w jej posiadaniu pieniędzy pochodzących z CB z/s w K. oraz (...) wyjaśnienia te należy odrzucić. Całkowicie niewiarygodne jest, by osoba zawierająca w rzeczywistości umowy pożyczki dotyczące kwot w wysokości kilku milionów nie wykazała żadnego zainteresowania – jeżeliby nawet wiedzy w tym zakresie pierwotnie nie posiadała – co do powstających w związku z tym zobowiązań podatkowych. Nie od rzeczy jest tutaj zwrócenie uwagi na fakt, że owe pisemne umowy pojawiły się dopiero po jakimś czasie od chwili uzyskania przez oskarżoną pieniędzy i tu również w sprzeczności nie tylko ze zdrowym rozsądkiem ale i zasadami gospodarowania mieniem spółek pozostawałaby sytuacja, w której w sposób niczym nie udokumentowany miałyby zostać przekazane przez oskarżonego K. P. (1) pieniądze w formie pożyczki. Ten sposób wzbogacenia się oskarżonej, a należy tutaj przypomnieć, że znalazłszy się w posiadaniu pieniędzy dysponowała ona już nimi w taki sposób , jakby stanowiły jej własność dowodzi, że K. P. (1) dokonała zaboru tych pieniędzy w celu przywłaszczenia.

Wiarygodne są zeznania J. S. (2) oraz A. L. (2) – pracowników (...) na okoliczność wyników kontroli przeprowadzonej w 2007 roku w (...) C. H.. Pierwsza ze wskazanych osób zeznała, że w trakcie prowadzonej kontroli w C. H. stwierdzono, że były wystawiane faktury na znaczne kwoty, przy czym faktury te nie odpowiadały rzeczywistości. Ustaliła, że wystawcą części faktur była firma (...). Za rok, za który dokonywali kontroli, faktury dotyczyły około 600.000 zł podatku VAT. Także dwie mniejsze firmy były wystawcami faktur w następnym roku, którego jednak nie kontrolowali i w tym zakresie C. H. dokonała korekty i wpłacono w ratach należny podatek. Zeznała ponadto, iż P. M. w jednym lokalu w M. ulokował kilkanaście swoich firm. Wszystkie drzwi w tym budynku, w którym mieściły się te firmy, były pozamykane, były tylko tabliczki z ich nazwami. Świadek dodała, iż zorientowała się, że założenie tych firm służy wyprowadzaniu środków z H..

Z tych samych względów, jako depozycje pochodzące od osoby wykonującej jedynie czynności związane z postępowaniem karno-skarbowym, wiarygodne są zeznania E. D. (k. 163-164 t. II).

Odnosi się to także do zeznań H. S. – referenta Izby Skarbowej w K.. Wypowiedział się w nich (k. 53-73 t. IV) w zakresie prawidłowości okazanych mu faktur, w tym dotyczących sprzedaży przez firmę (...) do firmy (...), (...) C. H., określając kwoty wyłudzonego podatku.

J. C. (3) zeznała (k. 11-12 t. III), że jej syn – J. jest nałogowym alkoholikiem, nigdzie nie pracuje. Jakiś mężczyzna zabiera go do banku, bierze kredyty na jego dokumenty. Z korespondencji przychodzącej do syna zorientowała się, że na jego konto dokonywane są wpłaty rzędu kilkudziesięciu tysięcy z firmy (...) a następnie pieniądze te wybierane są w różnych bankomatach na trenie K.. Także zeznania tego świadka ocenić należy jako wiarygodne.

A. K. (5) – główna księgowa w (...) C. H. - w swoich zeznaniach przedstawiła obieg faktur w przedsiębiorstwie. Do jej obowiązków należały sprawy ewidencji księgowej. Pamiętała, że faktury wystawione przez Agencję Usługową (...) były przysyłane pocztą. Zeznała, że pracownicy mieli dodatkową premię średnio w wysokości 200, 300, 500 zł. Te premie pobierane były w okresie być może prawie 2 lat. Stwierdziła, że według jej wiedzy były same dokumenty KW dotyczące wypłat, a nie było wykazanego tytułu prawnego. Potwierdziła, iż do (...) mogły być przekazywane kwoty miesięcznie rzędu od 30 – 60 tys. zł. Dodała także, iż mogło być tak, że najpierw było zapisane, że pieniądze były pobierane przez oskarżonego, a później zostało to przeksięgowane na B.. Wiedziała o pożyczce udzielonej K. P. (1) na kwotę 2,5 mln zł a umowa „przyszła pocztą”. Nie orientowała się przy tym, kto podjął decyzję o przekazaniu pożyczki oskarżonej. W każdym razie pożyczona kwota nie była zwracana. Odpowiadając na pytanie oskarżonego świadek zeznała, że oskarżony nie pobierał wynagrodzenia jako prezes C. H.. Nie zetknęła się z sytuacją, by oskarżony wybierał duże sumy pieniędzy z kasy.

Zeznania tego świadka uznać należy za wiarygodne. Odnośnie kwestii związanych z fakturami pochodzącymi z (...) znajdują one częściowe potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonego a są z nimi także zgodne w zakresie dotyczącym faktu przekazania oskarżonej K. P. (1) pieniędzy rzekomo tytułem pożyczki, co potwierdzał oskarżony. Przy okazji zeznań tego świadka zauważyć należy, iż oskarżony wykazując duże zaangażowanie w przesłuchanie w toku przewodu sądowego zwłaszcza tych świadków, którzy zajmowali się prowadzeniem księgowości w zarządzanych przez niego firmach dążył do wykazania, że to te osoby ponosiły odpowiedzialność za „bałagan” w finansach firm, przede wszystkim jeżeli chodzi o dokumentowanie dokonywanych z kasy wypłat.

J. M. (1) (k. 167-168 t. IV) zeznał, że do (...) C. H. nie był kupowany złom a jedynie wybrakowane materiały, które wykorzystywano przy prowadzonych remontach. W grudniu 2006 r. zakupiona została od firmy (...) wykrawarka laserowa, która jednak nigdy nie została zamontowana. On tylko zetknął się z dokumentem, z którego wynikało, że urządzenie to wydzierżawiono Zakładom (...). Przesłuchiwany na rozprawie wskazał, że z wykrawarką, o której była mowa zetknął się tylko w dokumentach. Zaznaczył, iż nie ma takiej możliwości, żeby H. mogły eksploatować takie urządzenie, albowiem mają bardzo skromne zaplecze lokalowe. Będąc w Zakładach (...) w R. widział tą maszynę. Z rozmowy telefonicznej z technologami z zakładów w R. orientował się, że była ona wykorzystywana do wykonywania zamówień. Świadek zeznał także, że nie zetknął się z wypłatami zaległych wynagrodzeń i urlopów. Dodał, że pilnuje swoich spraw związanych z utrzymaniem ruchu i nie może w sposób zdecydowany potwierdzić czy tam jakieś pieniądze były wypłacane.

Zeznania tego świadka zasługują na wiarę, jako znajdujące potwierdzenie w pewnym zakresie i w wyjaśnieniach oskarżonego, i w zeznaniach A. B. (3).

A. B. (3) z firmy (...) zeznał (k. 203 t. IV), że wykrawarkę laserową sprzedał firmie (...), a została ona zainstalowana w R.. Stwierdził, iż P. M. zgłosił się do jego firmy celem zakupu wykrawarki laserowej i do zakupu doszło w 2006r. Umowa sprzedaży była zawarta 28 grudnia 2006r. Jej przedmiotem była wykrawarka Triumf, cena 238000 zł netto plus VAT, brutto 290360 zł.

Zeznania te znajdują oparcie w treści umowy sprzedaży, z P. M. jako kupującym i reprezentującym Tezę (k. 199 t. IV).

Ponadto także K. K. (1) zeznał (k. 19-20 t. V), że wydzierżawiona w (...) C. H. wykrawarka przywieziona została do R. z firmy (...).

L. S. (2) (k. 28 t. V ) w swoich zeznaniach odniosła się do kwestii wypłat z kasy (...). Także na rozprawie zeznała, iż od 2006 roku pracuje w (...) w charakterze kasjerki i wyjaśniła, jakie dokumenty były potrzebne, aby pobrać z kasy pieniądze. Dodała, że u niej bezpośrednio P. M. nie pobierał pieniędzy a jeżeli miało to miejsce, zajmowała się tym księgowa – M. G. (1). Orientowała się wszakże, że na polecenie oskarżonego były wypłacane kwoty od tysiąca nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, najczęściej na podstawie druku zaliczki. Taki druk zaliczki był wystawiany na oskarżonego, a on później go podpisywał, gdy zjawiał się w firmie. Zeznała także, iż prawdopodobnie z tych pieniędzy pobranych przez M. G. (1) były wypłacane pracownikom dodatkowe premie. Nie słyszała jednak o tym, by były wypłacane nagrody jubileuszowe czy zalegle urlopy za okres zanim oskarżony został prezesem firmy. Ona żadnych pieniędzy z tego tytułu nie dostała.

W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania relacji tego świadka.

Zeznania te zgodne są z wyjaśnieniami M. G. (1) a także z wyjaśnieniami samego oskarżonego P. M., który – co należy podkreślić – nie kwestionował faktu dokonywania wypłat, tyle tylko, że twierdził, iż było to działanie prawidłowe i eksponował kwestie związane z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków.

B. R. (k. 214 – 217 t. XI) zeznał, że jest udziałowcem (...) C. H.. Oskarżony próbował go nakłonić do sprzedaży udziałów. Z nim współpracowały osoby, które skupywały udziały na jego rzecz. Słyszał, że pracownikom pieniądze za nadgodziny wypłacano „pod stołem”. Nie wiedział, jaka jest rzeczywista sytuacja spółki, gdyż pomimo, że był udziałowcem, nie był dopuszczany do dokumentów spółki. Zeznał także, że C. H. wykupiła udziały w (...) L. oraz Fabryce (...). Jego kontakt z C. H. wyniknął z tego, że 20 lat handlował z H.. H. osiągały zysk około 5 mln zł rocznie. Po odsunięciu go, jego zaniepokojenie wzbudziło to, że dowiadywał się od ludzi, iż są dużo wyższe zyski, jak były do tej pory, za byłego prezesa, pana S.. Pieniądze te jednak – jak zeznał - znikały.

Zeznania tego świadka uznać należy za wiarygodne jako zgodne w zakresie sposobu zarządzania firmą przez oskarżonego po części z depozycjami pochodzącymi od samego P. M. a także z wyjaśnieniami M. G. (1) jak również osób, które realizowały na podstawie czeków wystawionych przez oskarżonego wypłaty z konta bankowego (...).

Do sytuacji finansowej (...) odniósł się w swojej relacji świadek K. Z.. Zeznał on, że w 2008 r. przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego w (...). W jego wyniku zostały sformułowane 33 korekty księgowe, które spowodowały obniżenie sumy bilansowej wskazanej w sprawozdaniu spółki o 8.206.861,88 zł oraz wyniku finansowego o 11.716.969,11 zł. Za należności wątpliwe uznano wypłaty czekami środków gotówkowych dla różnych osób. Stwierdzono też, że umowy pożyczki zostały formalnie zawarte po udzieleniu pożyczek przez spółkę.

W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania zeznań tego świadka, jako osoby odnoszącej się do wyników przeprowadzonych badań dokumentów księgowych.

A. D. (1) z US w S. zeznał, iż przeprowadzona kontrola krzyżowa w Fabryce (...) w S. oraz w T. wykazała rozbieżności w treści faktur dotyczących tych samych zakupów. Przede wszystkim kwoty na fakturach, którymi dysponowała Fabryka (...) były wyższe niż na fakturach T.. Te działania pociągnęły za sobą uszczuplenia podatkowe. Na poczet przyszłych należności zabezpieczono ruchomości w Fabryce (...). Wskazał, że pojawiły się w przypadku tej fabryki nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT. Zeznał także, że ostatecznie wszystkie decyzje zostały utrzymane i uprawomocniły się w grudniu 2010 r. Stwierdził, iż wydaje mu się, że wartość nieruchomości zabezpieczonej wystarczała na zabezpieczenie należności.

Depozycje pochodzące od tego świadka Sąd uznał za wiarygodne. Znajdują one oparcie w dokumentacji dotyczącej Fabryki (...) w S., w tym decyzjach wydanych w toku postępowań skarbowych jak również dotyczących zabezpieczenia należności.

Także M. P. (2) w swoich zeznaniach odniosła się do kwestii zabezpieczenia. Zeznała, że było ono dokonane na kwotę 460.000 zł na ruchomościach i nieruchomości, poprzez wpis hipoteczny. Zabezpieczenie miało miejsce w lutym 2007r. i z chwilą uprawomocnienia się decyzji urząd wystawił tytuły wykonawcze, na podstawie których wszczęli postępowanie egzekucyjne. W toku postępowania poborca skarbowy stwierdził, że ruchomości zostały sprzedane na podstawie faktury za kwotę stanowiąca 10% ogólnej ich wartości. Później ustalono, że oprócz tych ruchomości fabryka sprzedała również nieruchomość za kwotę 1 mln zł pomimo wpisu hipoteki Urzędu Skarbowego i FGŚP. Z chwilą kiedy W. Ż. (1) został odwołany, czyli od stycznia 2008 r., fabryka nie dokonywała żadnych wpłat. Obecnie jest około 980.000 zł zaległości z tytułu VAT i CIT.

T. K. – wiceprezes (...) Zakładów (...) - zeznał (k. 2-5 t. XV), że w 2007 roku do pracowników Zakładów zaczęli zgłaszać się pracownicy T. z propozycją wykupu udziałów. Część osób odeszła z pracy w N. i dowiedział się, że zostały zatrudnione w zakładach grupy T., a tam miały otrzymywać po 3-4 tys. miesięcznie, nic nie robiąc. T. dążył do przejęcia N. a pracowników zapewniano, że po przejęciu nastąpi zwiększenie produkcji.

Brak jest podstaw do kwestionowania relacji wskazanego świadka. Znajduje ona oparcie zarówno w zeznaniach innych pracowników tej firmy, jak również w zeznaniach K. P. (3), M. G. (2) i wyjaśnieniach oskarżonego wskazujących na fakt wykupywania udziałów N..

Podobnej treści zeznania złożył także A. P. (3) (k. 7-10 t. XV). Wskazał, iż kierowane do pracowników oferty odkupienia udziałów w N. zawierały za akcję cenę około 4 razy większą od nominalnej. W sierpniu 2007 r. pojawiło się kilka osób na terenie G. i chodziło po domach udziałowców, aby odkupić pełnomocnictwa, bo udziałów nie można było sprzedawać bez zgody zarządu. On w tym czasie był prezesem zarządu N.. Kilkanaście osób przystało na to i sprzedało pełnomocnictwa. Za każdy udział, który kosztował nominalnie 50 zł, płacono 200 zł. Łącznie tych pełnomocnictw zostało zakupionych na 420.000 zł, to jest około 30 %. Nie doszło do przejęcia, bo się „zorganizowali”, zebrali załogę i przedstawili pomysł jak bronić miejsc pracy.

J. P. (6) (k. 15- 18 t. XV) zeznał natomiast, iż B. K. (2) zaproponował mu odkupienie jego udziałów przez T. za łączną kwotę 6600 zł. Gdy się nie zgodził, odwiedził go były pracownik N.J. H., który powiedział mu, że jeżeli nie sprzeda udziałów, to po przejęciu firmy przez T. udziały nie zostaną od niego odkupione a ponadto rozwiązana zostanie z nim umowa o pracę. Wtedy wyraził zgodę na zawarcie przedwstępnej umowy zbycia udziałów a prawo reprezentowania go na zebraniach spółki uzyskał M. G. (2).

Pracownicy (...) C. H.: A. C. (1) (k. 2 t. XVII), P. Ć. (k. 5-6 t. XVII), C. D. (k. 8 t. XVII), Z. F. (k. 10-11 t. XVII), E. G. (k. 13-14 t. XVII), J. K. (2) (k. 16-18 t. XVII), J. M. (3) (k. 19-20 t. XVII), U. M. (k. 22-23 t. XVII), K. N. (k. 25-26 t. XVII), J. P. (7) (k. 28-29 t. XVII), J. P. (8) (k. 31-32 t. XVII), W. P. (k. 33-34 t. XVII), E. P. (2) (k. 36-37 t. XVII), L. P. (1) (k. 40-41 t. XVII), M. P. (3) (k. 42-43 t. XVII), J. T. (k. 46-47 t. XVII), K. W. (2) (k. 48-49 t. XVII), T. W. (k. 52 t. XVII), J. W. (3) (k. 54-55 t. XVII), M. W. (2) (k. 58 t. XVII) zeznali, że w 2006 roku pojawił się w firmie nowy inwestor i od pracowników skupywane były udziały. Przesłuchiwani w toku postępowania przygotowawczego w 2008 roku zeznawali wówczas, że w (...) aktualnie są wyższe niż uprzednio, zarobki i znacznie zwiększyła się produkcja. P. Ć. zeznał jednak, że gdy przechodził na rentę nie wypłacono mu odprawy a oskarżony powiedział mu, że zakład nie posiada na to pieniędzy.

Zeznania te, jako wzajemnie zgodne uznać należało za wiarygodne.

B. Z., który współpracował z firmą (...) zeznał (k. 43-44 t. XIX, k. 52-53 t. XIX), iż na podstawie czeku wystawionego przez P. M. pobrał pieniądze w D. Banku, ale dotyczyły one wzajemnych rozliczeń.

Zeznania te jedynie w zakresie odnoszącym się do faktu zrealizowania przez świadka czeku zasługują na wiarę. W pozostałej części nie znajdują one oparcia w innych dowodach i w ocenie Sądu stanowią jedynie próbę legitymizacji podstaw pobrania przez B. Z. na polecenie oskarżonego pieniędzy z konta w D. Banku.

M. G. (2) (k. 46-47 t. XIX) zeznał, że pobranych na polecenie oskarżonego na zakup akcji pieniędzy nie przywłaszczył, rozliczał się z oskarżonym lub z działem księgowości w T.. Udziały kupowane były w firmach: P., N., L., E.. Podpisywane umowy przedwstępne zakupu udziałów przekazywał albo oskarżonemu, albo K. P. (3). Pracował w dziale inwestycyjnym, który zajmował się szukaniem firm do przejęcia. Celem było poszerzenie produkcji, ratowanie zakładów. Przedstawił, jak wyglądał mechanizm wykupowania udziałów. Zeznał, iż używano argumentów, że firmy zostaną doinwestowane, poszerzą zakres produkcji, będzie lepiej niż jest a opierał się na takich zapewnieniach, które słyszał od oskarżonego. Jak osoby się przekonały, to była dokonywana sprzedaż udziałów. Na ich zakup wypisywane były przez oskarżonego czeki, które on także realizował. Czeki były na różne kwoty, od kilku nawet do 100 tysięcy zł. Zdarzały się sytuacje, że nie wszystkie pieniądze z czeku były wykorzystane i albo oddawali je oskarżonemu osobiście, albo działowi księgowości w W.. Świadek zeznał także, że wszystkie osoby, które robiły wypłaty dostały wezwania do zapłaty. W jego przypadku było to około 800.000 zł. P. M. zapewnił jego i inne osoby, które dostały podobne wezwania, aby się nie martwili, a ten krok jest wymuszony przez organa ścigania. Wskazał, że nie dysponował innymi czekami niż z H.. To, że pobierał pieniądze z C., a rozliczał się w W., nie wydawało mu się dziwne.

Sąd ocenił zeznania tego świadka jako szczere i prawdziwe. Pozostają one bowiem w zgodzie z zeznaniami innych osób, które w taki sam jak M. G. (2) sposób pobierały pieniądze na polecenie oskarżonego, realizując wystawione czeki, w tym także przeznaczając następnie uzyskane środki na zakup akcji od pracowników konkretnych firm. Ponadto, istotnie, jak wynika także z relacji innych osób, nie tylko do świadka skierowane zostało wezwanie do zapłaty dotyczące kwoty pobranej przez niego na podstawie wspomnianych czeków.

Także zeznania A. F. (3) (k. 50-51 t. XIX) dotyczyły pobierania przez niego na polecenie oskarżonego pieniędzy z banku. Jak świadek ten zeznał, pieniądze następnie przekazywał oskarżonemu. Stwierdził, iż być może oskarżony zlecał mu pobranie pieniędzy, bo miał do niego zaufanie, a on ma taką zasadę, że „jak ktoś do mnie mówi, abym coś zrobił, to ja to robię”. Nie przypominał sobie, by w okresie jego praktyki były sprowadzane jakieś samochody do C. w H.. Pracował w firmie (...) przez rok, a później jeszcze parokrotnie w okresach miesięcznych. Nie umiał wypowiedzieć się co do tego, czy był to (...) czy (...) sp. z o.o. Zeznał, że do W. były sprowadzane samochody w dużych ilościach. Uważał, że one musiały być potem naprawiane, rejestrowane i ubezpieczane. Przypominał sobie, że był w Z. celem zakupu pełnomocnictw, jednak tych transakcji nie dokonywał, a panowie P. i G.. Nie orientował się, skąd mieli pieniądze na te transakcje, konkludując, że albo od oskarżonego albo z banku, bo ze sobą takiej gotówki nie mieli.

Również relacja tego świadka pokrywa się z zeznaniami K. P. (3) i M. G. (2) co do przeznaczenia pobieranych przez nich pieniędzy, jak również z zeznaniami Z. P. (3) czy C. S. odnośnie pieniędzy także pobieranych na podstawie analogicznych czeków, tyle że przeznaczanych następnie na potrzeby T.. Pośrednio więc zeznania A. F. (3) pozostają w zgodzie z wyjaśnieniami oskarżonego, który starł się dowieść, że pieniądze wyprowadzone przez niego z C. B. były zawsze przeznaczane na konkretne cele.

C. S. (k. 60 t. XIX), który również pobierał z banku pieniądze na polecenie oskarżonego zeznał, że gdy dostał z (...) C. H. wezwanie do zwrotu tych pieniędzy skontaktował się z P. M., który powiedział mu, że nie jest to istotne i żeby „sobie nie zawracał tym głowy”. Przesłuchiwany w toku rozprawy zeznał, że pracując w firmie (...) zajmował się transportem i prowadził dział zaopatrzenia. Zdarzało się, że na podstawie czeków odbierał pieniądze z banku na polecenie P. M.. Te pieniądze były w jakiś sposób rozdzielane przez oskarżonego a pobierane były z konta firmy (...). Pobierał różne kwoty od 10 do 30 tys. zł a czasami zdarzało się, że 80 tys. zł. Przekazując je kasjerce lub oskarżonemu nie otrzymywał pokwitowania. Zeznał także, że wszystkie zakupione przez T. samochody, o wartości łącznej 3 mln zł lub większej, jeździły w firmach: (...) C. B. H., Fabryka (...) w S., C. B. O.. Na rejestrację, ubezpieczenia samochodów pobierał pieniądze z kasy firmy. Wskazał, że główna księgowa, A. W. (3) miała w dokumentacji bałagan. Nie orientował się skąd pochodziły wszystkie pieniądze na dokonywanie czynności związanych z nabywanymi pojazdami, stwierdzając, że ich część otrzymywał od oskarżonego, a część z kasy firmy.

Zeznania te zgodne są z relacjami innych osób, np. Z. P. (3) czy A. F. (3) a także z zeznaniami A. W. (3) dotyczącymi korzystania ze środków finansowych bez jakiegokolwiek udokumentowania następujących zdarzeń gospodarczych.

A. J. (1) (k. 63-64 t. XIX), który był jedną z osób wezwanych przez (...) C. H. do zwrotu pobranych pieniędzy zeznał, iż dokonywał montażu mebli biurowych w T. i (...) C. H. i na ten cel przeznaczone zostały pieniądze, które pobrał na podstawie czeków otrzymanych od oskarżonego. Na rozprawie zeznał, iż umowy zawierał bezpośrednio z oskarżonym poprzez firmę (...) lub O.. (...) były kupowane bezpośrednio na te firmy. Wypłata pieniędzy następowała poprzez kasę. Sporadycznie, może 2 czy 3 razy, były przelewy na jego konto. Chyba 2 razy było tak, że otrzymał pieniądze na podstawie czeków, były to zawsze zaliczki na materiały. Były to kwoty rzędu 2-3.000 zł. Raz było zlecenie z H. na kwotę 8.000 zł. (...) dla H. było dużo. Stwierdził, że nigdy nie było tak, aby pobierał pieniądze z banku i przekazywał oskarżonemu.

Te zeznania w części dotyczącej przyczyn pobierania przez świadka pieniędzy uznać należy za niewiarygodne i mające na celu jedynie wykazanie, że posiadał on podstawę prawną do pobierania tych środków. W rzeczywistość świadek był po prostu jedną z osób , które wezwano do zwrotu pieniędzy do (...), a która wcześniej, na polecenie oskarżonego realizowała czeki a następnie uzyskane pieniądze przekazywała oskarżonemu bezpośrednio lub na jego polecenie innym osobom.

K. P. (3) (k. 66-67 t. XIX) przyznał, że pobierał pieniądze na podstawie czeków wystawionych przez oskarżonego zaznaczając, iż były one przeznaczane na zakup udziałów w różnych spółkach. Dodał także, że pobrane kwoty nie zostały rozliczone a to z uwagi na fakt, iż transakcje przeniesienia udziałów spółek nie zostały zakończone. Na rozprawie zeznał, że pracując dla oskarżonego uczestniczył w zakupie udziałów w przedsiębiorstwie (...) sp. z o.o. Kierował działem inwestycyjnym, którego zadaniem było wyszukanie i nabycie udziałów, które predestynowały do poprawy sytuacji majątkowej lub miały potencjał do rozwoju. Po ich weryfikacji i akceptacji przez oskarżonego rozpoczynali zakup udziałów od wspólników na zasadzie umów przedwstępnych wraz z pełnomocnictwem do głosów w posiedzeniach walnego zgromadzenia. Dotyczyło to m.in. spółki (...) w K., spółki (...), spółki (...) z G.. Środki na zakup otrzymali od P. M. bądź były to czeki imienne od oskarżonego. Zeznał, że kosztów było sporo, bo w zakupie uczestniczyło około 10 osób. Czeki były wystawione ze spółki (...) lub ze spółki (...). Świadek stwierdził, że spółka (...) nie została jeszcze rozliczona a na zakup jej udziałów poszło około 300.000 zł, nie zostały rozliczone także B. a zainwestowali tam około 1,8 mln zł. Nie została także zakończona sprawa N. G.. W L. T. zakupili udziały za kwotę ponad 2.000.000 zł na rzecz H. i I.. Poza tym przejęli P. S., ale do chwili obecnej inwestycja nie jest sfinalizowana. Zapłacono ponad 600.000 zł za same akcje. W 2008r. M. G. (1) poprosiła, żeby „w końcu jakoś to rozliczyć”. Za radą prawników dokonano cesji z umów przedwstępnych na H., które to finansowały. W grudniu 2008r. zawarli szereg cesji z umów przedwstępnych, które do tej pory zawarli. Na tej cesji było wskazane, że wszystkie dyspozycje cedowane są na spółkę (...). Zeznał, iż dostał wezwanie do rozliczenia lub zwrotu kwoty pobranej przez niego czekami z H.. M. G. (1) wytłumaczyła mu, że to jest nierozliczone i nadal figuruje na niego. Był tym zdziwiony, gdyż te pieniądze rozliczył w W.. Najczęściej pozostałe kwoty przekazywał oskarżonemu albo A. F. (3). Nie kwitował tego przez kasę, nikt mu tego też nie kwitował. Odnosząc się do postawy oskarżonego świadek stwierdził, że wiecznie chodził i wyciągał pieniądze ze swoich żeby dołożyć.

Zauważyć należy, iż zeznania tego świadka znajdują oparcie i układają się w logiczną całość z wyjaśnieniami oskarżonego, zeznaniami A. G. (2), A. F. (3), pracowników N., wyjaśnieniami M. G. (1) a także relacjami pochodzącymi od innych osób, które podobnie jak K. P. (3) wezwane zostały do zwrotu pobranych pieniędzy.

Na wiarę zasługują zeznania P. S. (k. 70-71 t. XIX), który przyznał, że jeden raz otrzymał pieniądze z (...) C. H. z przeznaczeniem na zakup udziałów. Gdy został następnie wezwany do zapłaty tej kwoty, kontaktował się z K. P. (3), który powiedział mu, że ten problem został wyjaśniony. Zeznał on, iż pracował w firmie (...) a do jego obowiązków należało przeglądanie akt spółek, w późniejszym czasie robienie zdjęć tych akt w Krajowym Rejestrze. Mieli wyszukać firmę, która nadawałaby się do przejęcia. Prowadził z udziałowcami rozmowy w celu ich przekonania. Stroną finansową tych przedsięwzięć się nie zajmował. Raz zdarzyło się, że dostał czek od K. P. (3) i miał jechać do banku pobrać pieniądze. Po pobraniu pieniędzy w kwocie 100 tys. zł przekazał je P.. Nie był w stanie powiedzieć, kto był podpisany pod czekiem, ale na pewno chodziło o wypłatę z konta C. H..

W. D. (k. 74-75 t. XIX) zeznał, iż pobierał pieniądze na polecenie oskarżonego z kont (...) C. H. i C. O. oraz, że tym samym zajmowali się K. P. (3), M. G. (2), C. S., A. F. (3) i „stolarz P. M.”. Czeki te realizował w banku (...) w K. a dotyczyły one wypłat z konta C. B.. Opiewały na różne kwoty - od 4 tys. nawet do 20 – 30 tys. i więcej. Nie wie, na co te pieniądze były przeznaczane. Nie pamięta by zdarzyło się, aby pobrane pieniądze przekazywał innym osobom niż F. i M.. Łącznie te czeki, które zrealizował, były na około 500 tys. zł. A. W. (3), która była główną księgową, nie zawsze była przy pobieraniu pieniędzy. On żadnych dokumentów z kasy nie dostawał na potwierdzenie wpłaty pieniędzy i nie budziło to jego obaw. Zeznał, że w W. widywał dużo samochodów, były naprawiane, rejestrowane. W W. był prowadzony rejestr tych samochodów. Raz był za granicą w Belgii po samochody. Wszystkie pieniądze miał Z. P. (3), on się ze wszystkiego rozliczał. Wie, że był taki ciąg wyjazdów, że cały czas „chłopaki” wyjeżdżali i wracali samochodami.

Fakt realizowania czeków wystawionych przez oskarżonego i przekazywania mu następnie pobranych pieniędzy potwierdził także Z. P. (3) (k. 77-78 t. XIX). Zeznał on, iż pracował w T. w W., a potem w C. B.. Zajmował się głównie zakupem samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych. Auta były kupowane głównie na potrzeby firm prowadzonych przez P. M.. Za te pojazdy przeważnie płacił gotówką. Pobierał ją z banku na podstawie czeków wystawianych przez oskarżonego. Stwierdził, że samochodów było dużo, mogło być ich ok. 190. Koszt wyjazdu po samochód i przywozu był duży. Spisywali wszystko na kartce - jaki był koszt zakupu samochodu, ile płacili za hotele, za paliwo i to przedkładali oskarżonemu.

Zeznania te na wiarę zasługują, podobnie jak i depozycje pochodzące od W. D.. Także te relacje odnosiły się do realizowania czeków wystawianych przez oskarżonego, pobieranych pieniędzy i przeznaczania ich na działalność nie związaną z działalnością C. B..

Podobnie F. M. zeznał, iż realizował czeki, ale nie interesował się z jakiego konta pobierał pieniądze. Przywoził je do firmy do W. i tam te pieniądze przekazywał.

M. C. przyznał, że prowadził interesy z oskarżonym a był zatrudniony w firmach (...) m.in. (...) sp. z o.o., T., Przedsiębiorstwo (...). Firma (...) w pewnym okresie sprowadzała samochody. Zdarzały się sytuacje, że na prośbę oskarżonego realizował czeki, które były podpisywane przez oskarżonego M.. Było to kilkanaście razy. Pieniądze przekazywał oskarżonemu. Uważał, że były one przeznaczone na działalność firmy. Gdy przekazywał pieniądze, nigdy nie podpisywał dokumentów potwierdzających taki fakt. Przedstawił kwestie związane z nabywaniem m.in. przez T. – samochodów. Przyznał, że podpisywał w H. umowę „kredytu”, ale nie pamiętał kto był jej drugą stroną. Stwierdził, iż wydaje mu się, że H. potrzebowały takiego „technicznego” dokumentu aby ukryć brak gotówki. Wskazał, że A. W. (3) miała bałagan w dokumentacji.

I także zeznania tego świadka, jako potwierdzające mechanizm dysponowania bez jakichkolwiek ograniczeń przez oskarżonego P. M. środkami finansowymi (...) ocenić należy jako zasługujące w pełni na wiarę, znajdujące potwierdzenie w omawianych już relacjach osób, które podobnie jak świadek pobierały pieniądze i przekazywały je bez jakichkolwiek pokwitowań oskarżonemu.

Zatrudniony w FM w S. B. W. zeznał, że pracował u oskarżonego, nie było pomiędzy nimi nieporozumień, ale pozostały niezapłacone należności za pracę. Zaraz po zatrudnieniu, gdy prezesem był W. Ż. (1), a FM faktycznie rządził – w jego ocenie – oskarżony, dowiedział się, że firma jest na skraju bankructwa. Stwierdził, iż W. Ż. (1) był tylko figurantem. Sam był dyrektorem handlowym i zajmował się sprzedażą maszyn. W większości polecenia wydawał mu oskarżony. Świadek zeznał, iż w fabryce był bałagan i nikt nie prowadził ewidencji handlowej, nikt nie sporządzał analizy rynku. Z fabryki maszyn odeszło dużo pracowników, którzy założyli (...) K..

Sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka jako zgodnym z relacją W. Ż. (1) a odnośnie sytuacji finansowej Fabryki (...) także z zeznaniami A. D. (2) i A. P. (4).

J. K. (3) zeznał (k. 11-15 t. XX), iż jest głównym udziałowcem spółki (...). Nawiązał współpracę z oskarżonym. Polegała ona na tym, że miał kupować samochody ciężarowe od firmy (...) a następnie sprzedawać je innej firmie, wskazanej przez oskarżonego. Po zakupie samochodu pozostawał on w bazie T., a następnie sprzedawany był spółce (...). Pomimo wystawienia faktur, żadna z nich przez spółkę (...) nie została zapłacona. Zeznał też, że o firmach (...) oraz (...) A. M. (2) dowiedział się od oskarżonego. Otrzymywał od tych podmiotów faktury, które następnie księgował, nie otrzymywał jednak towaru i nie dokonywał płatności. Firma (...) kupiła w (...) Fabryce (...) sprężarki, ale z uwagi na fakt, iż nie zostały następnie sprzedane odbiorcy R., zwrócono je do S.. W toku rozprawy podtrzymał wcześniejsze depozycje i dodał, że jeżeli chodzi o spółkę (...), to nie została uregulowana sprawa samochodów. Firma (...) przyjęła od kilku spółek tzw. puste faktury i on został za to ukarany. Widział samochody które kupował w W.. One były w różnym stanie. Kupował je od T., a sprzedawał następnie Tezie.

W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania wiarygodności powyższych zeznań jako znajdujących potwierdzenie w wyjaśnieniach A. K. (1) jak i A. M. (2).

A. M. (2) słuchany w charakterze podejrzanego (k. 50, 54-57 t. V, k. 11-13 t. XI) wyjaśnił, że nie zna P. M. a firmę (...) założył na polecenie mężczyzny o imieniu G.. Firma nie prowadziła żadnej działalności a on nie wystawiał faktur. Na rozprawie zeznał, że co do niego zapadł prawomocny wyrok. Przyznał, iż założył firmę (...), a dokumenty tej firmy przekazał koledze, którego poznał w barze w K., niejakiemu G., którego nazwiska nie znał. Nie znał również A. K. (1) ani nie zetknął się z firmą (...).

A. K. (1) (k. 85-88 t. XI, k. 28-31 t. XIX) wyjaśnił, że dostarczał P. M. faktury kosztowe. Były to faktury z firmy (...) i (...). Przedstawił proceder wystawiania i dostarczania tychże faktur. Wyjaśnił też, że realizował na polecenie oskarżonego czeki w D. Banku. Wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywał P. M..

Zeznania powyższe zgodne są z wyjaśnieniami A. M. (2), zeznaniami J. K. (3), wyjaśnieniami M. G. (1) jak i wyjaśnieniami P. M., który w zakresie odnoszącym się do posługiwania się „pustymi” fakturami przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu równocześnie zaznaczając, że wszelkie należności z tego tytułu zostały następnie wyrównane.

L. G. wyjaśnił (k. 74-77, 109-116 t. V, k. 3-5 t. XIX), iż wygrał konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego (...) C. H.. Miał kierować przedsiębiorstwem a kontrola nad działalnością księgowości należała do prezesa – P. M.. Od 17 kwietnia 2008 roku przejął obowiązki prezesa zarządu spółki. Zorientował się wówczas, że za prezesury oskarżonego mogły być wyprowadzane pieniądze. Ustalił, że tytułem pożyczek wypłacono z firmy pieniądze na łączną kwotę ok. 15 mln zł. Wtedy wystosował pisma o zwrot tych kwot. Osoby, które otrzymały takie wezwania w rozmowach z nim i M. G. (1) twierdziły, że z pobranych pieniędzy rozliczyły się. Twierdziły, że po pobraniu pieniędzy przekazywały je P. M..

Przesłuchiwany w toku rozprawy, podtrzymując uprzednio złożone wyjaśnienia zeznał, iż został skazany za podpisanie faktury na kwotę 976.000 zł za wykrawarkę laserową. Faktura ta dotarła do niego – jak zeznał - tak, jak pozostała poczta. Wykrawarka została przekazana do Zakładu w R.. Dyrektor tej firmy potwierdził, że wykrawarka jest w tym zakładzie i w związku z tym sporządzili umowę dzierżawy pomiędzy ZM w R. i (...) C. H.. Według wspomnianej faktury wykrawarkę (...) H. nabyła od (...). Zeznał, że nie wie nic na ten temat, czy pieniądze stanowiące zapłatę za wykrawarkę pobrał z kont (...) H. P. M.. Stwierdził, że „nie przypomina” sobie tego aby „miał jakieś podejrzenia co do tego, że z firmy mogą być wyprowadzane pieniądze”.

Wyjaśnienia i zeznania tego świadka w przeważającej części uznać należy za wiarygodne, jako odnoszące się do wyprowadzania przez oskarżonego pieniędzy z kasy i konta (...) C. H. jak i wezwania przez niego osób, które realizowały czeki, do zwrotu pobranych kwot. Natomiast w zakresie, w jakim świadek zasłaniał się niepamięcią odnośnie ewentualnych podejrzeń z jego strony co do możliwości wyprowadzania z firmy pieniędzy uznać należy je za nieprzekonujące i niewiarygodne, już chociażby w świetle pozostałych depozycji L. G..

M. G. (1) (k. 15- 21 t. XVIII, k. 54- 57 t. XVIII, k. 61 t. XVIII, 34-36 t. XIX) w swoich wyjaśnieniach odniosła się do współpracy z oskarżonym i wypływu pieniędzy z C. H.. Ponadto obszerne zeznania złożyła przesłuchiwana już w toku rozprawy, w charakterze świadka, po zapadnięciu co do niej prawomocnego wyroku. Podała w nich, że podpisywała dowody KW za A. K. (6), bo miała dokumenty, z których wynikało, że pobrał on pieniądze. W firmie (...) pracowała jako zastępca głównej księgowej, a następnie jako prokurent. Dodała, iż fakturami K. były rozliczane między innymi zaliczki na poczet wypłaty premii dla pracowników. Zaliczki były brane także przez I. B. na kwotę około 115.000 zł, natomiast nie orientowała się, jakie było przeznaczenie tych pieniędzy. Pieniądze pobierane były także przez L. G. i on też podpisywał zaliczki różnym osobom. Te pieniądze kasjerka wydawała, później było to miesięcznie zliczanie i jak przyjeżdżał szef – tj. oskarżony P. M., to „podpisywał to na siebie”. W taki sposób pieniądze z kasy pobierane były przez 2 lata. Zeznała nadto, że oskarżeni nigdy nie pobierali pieniędzy z kasy. Jednak na konto K. P. (1) były przekazane pieniądze tytułem pożyczki. Świadek zaznaczyła przy tym, że z pobranych z zaliczek pieniędzy w kwocie 4.295.000 zł wszystkie pieniądze zostały rozliczone i z tej kwoty oskarżony „nie uszczknął nawet złotówki”, pieniądze w kwocie 2,3 czy 2,4 mln zł przeznaczone zostały na pobory. Stwierdziła, że brak jest rozbieżności w jej wypowiedziach, albowiem tych pieniędzy oskarżony nie pobrał, były one przeznaczone dla pracowników i na remonty a potwierdzanie pobieranych z zaliczek pieniędzy brał na siebie. Może to potwierdzić ona, ale też główna księgowa i inni pracownicy. Nie pamiętała, w jakiej wysokości została udzielona pożyczka K. P. (1) na zakup udziałów, nie wiedziała też, w jakiej firmie.

Zeznała także, że pieniądze na wypłaty dla pracowników pochodziły z wpłat gotówkowych od kontrahentów. Z zestawienia które sporządzała wynikało, że to było 500.000 zł. Ponadto były pobierane pieniądze z kasy aby płacić firmie (...) sp. z o.o., były też płacone leasingi. Niedobory w kasie były pokrywane fakturami B. oraz zaliczkami kwitowanymi przez oskarżonego. Świadek stwierdziła przy tym, że „jak były pieniądze płacone pod stołem, to trzeba było je jakoś księgować”. Równocześnie jednak stwierdziła, iż te pieniądze były skrzętnie co do złotówki rozliczone. Potwierdziła, że z kasy pobrana została kwota 3.184.460 zł która przeznaczona została na zakup udziałów. Te pieniądze pochodziły z pobieranych czeków z D. Banku. Pieniądze pobierał oskarżony, K. P. (3) i A. G. (2). Zeznała także, iż czeki z H. pobierali: P., S., D.. Z Banku (...) była łącznie pobrana na czeki kwota ponad 8 mln zł.

Analizując wyjaśnienia i zeznania tego świadka koniecznym jest stwierdzenie, że są one niespójne w zakresie dotyczącym zwłaszcza dokonanej przez M. G. (1) oceny prawidłowości dysponowania przez P. M. nie należącymi do niego środkami finansowymi. Z jednej strony bowiem M. G. (1) twierdziła, że „wszystko” zostało rozliczone i to „co do złotówki” a z drugiej, że były niedobory i pokrywano je pustymi fakturami i zaliczkami wystawianymi na oskarżonego. Wyraźna jest po stronie świadka chęć odsunięcia od oskarżonego odpowiedzialności za przywłaszczenie pieniędzy, ale w sposób oczywisty to dążenie jest równocześnie w bardzo mało konsekwentny sposób realizowane, o czym dobitnie przekonują wskazane powyżej wewnętrzne sprzeczności i brak konsekwencji w relacji świadka.

A. W. (3) zeznała, że u oskarżonego pracowała w firmach: T. P. M., (...) Sp. z o.o., C. H., C. O.. Stwierdziła, iż od momentu kiedy P. M. zaczął prowadzić działalność – jak to określiła - niezbyt legalną, zaczęły się kłopoty. Zeznała, iż nieprawidłowości widoczne były gołym okiem i zwracała na nie uwagę oskarżonemu. Przyznała, że P. M. przekazywał pieniądze osobom, które wyjeżdżały za granicę po samochody, ale nie wiedziała, skąd pochodziła na ten cel gotówka. Samochodów przy tym było dużo więcej kupionych, niż było dokonywanych wypłat z kasy T.. Środki na zakup samochodów pochodziły też od P. M., który je przekazywał osobom, które jechały po samochody. Bywało tak, że któryś z pracowników pokazywał, że dostał czek i jedzie do banku po gotówkę. Stwierdziła, iż pieniądze na samochody, które były kupione na T. (...) pochodziły z przelewów z C. H., O., ze S.. W swoich zeznaniach A. W. (3) wyraźnie stwierdziła, że gdy zwracała oskarżonemu uwagę na nieprawidłowości a takie sytuacje były często, gdy mówiła, że „to jest lewizna, że tego nie wolno księgować”, w odpowiedzi usłyszała, że „g.. to mnie obchodzi”.

Brak jest podstaw do kwestionowania wiarygodności zeznań świadka. Wskazywane przez A. W. (3) metody gospodarowania przez oskarżonego środkami finansowymi pobieranymi bez faktycznej podstawy z kont C. B. wynikają przecież nie tylko z depozycji tego świadka, ale również z zeznań tych wszystkich osób, które realizowały czeki wystawione przez oskarżonego i tych , które chociażby tylko w T. następnie wykorzystywały pochodzące z tego źródła środki finansowe. Zauważyć należy, że zarówno P. M., jak i np. M. C. wskazywali na panujący w dokumentacji prowadzonej przez świadka bałagan. Jeżeli rozumieć przez to należy brak należytego udokumentowania sposobu pozyskania środków finansowych a następnie ich rozdysponowania, to niewątpliwie w dokumentacji występowały mankamenty. Trudno jednak w ustalonych realiach przedmiotowej sprawy za ich zaistnienie czynić odpowiedzialną A. W. (3), bo nie sposób zarzucić jej, iż nie prokurowała niezgodnych z prawdą dokumentów w celu uzyskania „porządku” w dokumentacji i stworzenia fałszywych pozorów należytego dysponowania przez oskarżonego pieniędzmi.

J. G. (2) zeznał, że pracował w firmie oskarżonego i początkowo zajmował się bezpieczeństwem w obiektach a potem ich ochroną. Wiedział, że były kłopoty finansowe w FM w S. i na prośbę P. M. jeździł do S., aby ustalić, czy pieniądze nie są wyprowadzane poza zakład, chodziło o nieuczciwych pracowników. Oskarżony przekazał mu też dokumenty przelewów bankowych, które on zawiózł do PR w D.. Po odczytaniu mu składanych w toku postępowania przygotowawczego zeznań podał, iż twierdził, że I. B. fałszowała przelewy, bo taka panowała opinia w zakładzie.

Zeznania tego świadka nie posiadają istotnego znaczenia dla czynionych ustaleń faktycznych, a głównie wskazują na prowadzenie przez księgową w sposób niewłaściwy dokumentacji.

Pozbawione znaczenia są także zeznania A. W. (4). Zeznał on, że nie miał nigdy żadnego kontaktu z oskarżonym. Miał kontakt z Fabryką (...) w S., współpracował jednak tylko z zaopatrzeniem.

Także zeznania świadków: D. S. (2), W. G. (3) i A. C. (2) nie stanowiły podstawy dokonanych ustaleń faktycznych.

D. S. (2) zeznał, iż pracował w firmie (...) w K. i Spółka ta współpracowała z Fabryką (...) w S.. Dostarczał tam części zamienne do maszyn. Były problemy z płatnościami.

Kontakt z FM miał także W. G. (3). Zeznał on, że jego sklep dokonywał drobnych sprzedaży dla tego podmiotu. Za nabywane artykuły były wystawione faktury i nastąpiła płatność gotówką.

A. C. (2) zeznał, że pracując w (...) w dziale rozliczeń miał kontakt z Fabryką (...) w S., który polegał na tym, że wystawiał faktury i prowadził windykację. Dodał, że z firmą tą były problemy.

Istotnych wiadomości z sprawie nie posiadał A. K. (7), który zeznał, iż nie zna oskarżonego a tylko zetknął się z jego nazwiskiem. Dotyczy to także zeznań J. S. (3).

Podobnie T. D. nie posiadał wiadomości o charakterze istotnym. Dokonywał zakupu położonej w M. nieruchomości od C. H. i przy tej okazji zetknął się z nazwiskiem oskarżonego. Wiadomości nie posiadała również M. D..

Bez znaczenia pozostają także zeznania S. S. (4). Odnoszą się tylko do zakupu przez firmę, w której pracował 2 sprężarek w (...).

T. P. (4), inspektor kontroli skarbowej w K., w swoich zeznaniach odniosła się do kontroli przeprowadzonej w 2009 roku w firmach oskarżonego. Dotyczyła ona „karuzeli samochodów”, w której uczestniczyły 4 firmy, tj. (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i P. M.. Jak świadek zeznała, na każdym etapie była zawyżana wartość tych samochodów i były także uszczuplenia w podatku VAT. Konkretyzując, w odpowiedzi na pytanie oskarżonego, swoje wiadomości na temat obrotu samochodami T. P. (4) zeznała, iż na fakturach zakupu przez spółkę (...) były ewidencjonowane samochody powypadkowe, niezdatne do użytku, a już na fakturach sprzedaży ich wartość była znacznie większa. Te samochody zakupywane przez T. nie opuszczały placu. Firmy, które uczestniczyły w łańcuszku obrotu autami były powiązane ze sobą. W trakcie kontroli sprawdzano ceny aut w Internecie. Auto nie opuszczało placu, a jego wartość wzrastała kilka razy. Jako przykład podała, że najpierw auto kupowane było za 500 zł, a po przejściu przez łańcuszek firm warte było 50.000 zł.

Zeznania te, jako odnoszące się do wiadomości pozyskanych przez świadka w toku wykonywanych czynności służbowych ocenić należy jako wiarygodne.

Do przebiegu kontroli w (...) S. Komponenty 2 odniosła się pracująca w US D. Z.. Zeznała ona, iż w miejscu, gdzie miała znajdować się siedziba firmy, nic o niej nie wiedziano. Potem jednak oskarżony udostępnił kontrolerom dokumenty i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

I. B. zeznała, że w (...) w S. od listopada 2004r. do maja 2008r. pracowała w charakterze księgowej. Stwierdziła, iż oskarżony, jako właściciel zorganizował tę fabrykę, „usprzętowił”, ściągnął dobrą ekipę ludzi. Fabryka (...) zaczęła się rozwijać, ale zaczęły się robić zatory finansowe a od 2007r. zaczęli odchodzić pracownicy. Zeznała, że z tego co wie, płatnościami zajmował się prezes, bo miał upoważnienie do konta. Jeżeli chodzi zaś o zaległości w składkach pracowników, to występowały one co miesiąc a było to wynikiem braku płynności finansowej. Zetknęła się z nazwą T., byli powiązani z tą firmą, czasem przepływ dokumentów był przez firmę (...). Świadek stwierdziła, że W. Ż. (1) miał dostęp do konta (...). Ona nigdy nie dokonywała przelewów z konta, nie miała uprawnień do prowadzenia księgowości w takiej firmie w zakresie głównego księgowego. Przyznała, że w późniejszym czasie była wobec niej prowadzona sprawa karna w sprawie poświadczającego nieprawdę dyplomu, którym się posługiwała. Zeznała ponadto, że wypłacała czeki wystawione przez C. H. a pobrane środki były wpłacane do kasy (...). Czeki były wystawiane imiennie na nią. Te pieniądze były wpłacane z tytułu faktur, które wystawiali na H.. Otrzymywała polecenie od oskarżonego lub W. Ż. (1), że ma jechać do H. odebrać czek i go zrealizować. Wypowiedziała się na temat zasad działania księgowości w F. oraz odniosła do kwestii faktur na usługi transportowe w kwocie 700 tys. zł stwierdzając, że nie zetknęła się z takim zleceniem. Zeznała także, że (...) zawsze zalegał z ZUS-em. C. H. i (...) O. przesyłały pieniądze do (...) i można powiedzieć, że było to pewnego rodzaju dofinansowanie (...) np. w formie przedpłat. Na pewno C. H. płaciła jakąś kwotę poza fakturami, ale czy była to kwota 1,5 mln zł, tego nie mogła potwierdzić. Przez 3 lata oskarżony nie zapytał czy mają zapłacony ZUS, bo były inne istotne sprawy. Z C. O. też były przekazywane pieniądze poza fakturami, z tym, że nie umiała wskazać kwoty. To było księgowane jako zaliczka na poczet przyszłych faktur.

Sąd zeznaniom tego świadka dał wiarę, jako jasnym, znajdującym oparcie w zeznaniach W. Ż. (1).

W spółce (...) w charakterze księgowego od maja 2008r. do maja 2009r. zatrudniony był R. R.. Zeznał, że zajmował się czynnościami, które wykonują główni księgowi. Spółka, w której był zatrudniony i (...) miały mieć ze sobą płatności z różnego tytułu, głównie z pracy osób zatrudnionych w (...) w S.. Od oskarżonego dowiedział się, że w (...) były nieprawidłowości i dlatego były tworzone nowe spółki.

M. B. (1), zatrudniony w CB H. zeznał, iż nie uczestniczył w transakcji dzierżawy lub zakupu samochodów od T. w W.. Od tej firmy dla CB H. były dzierżawione samochody osobowe. Wie też, że CB H. za dzierżawę tych pojazdów płaciła.

Zatrudniony najpierw w firmie (...) a następnie (...) sp. z o.o. J. G. (3) zeznał, iż do C. B. został oddelegowany z T.. Pracował tam do roku 2008, a gdy odchodził, był to okres boomu budowlanego i firma miała się dobrze. W trakcie jego pracy w CB było troje księgowych: M. G. (1), potem A. J. (2), a na końcu J. B. (4). Wszystkie sprawy związane z płatnościami były uzgadniane z oskarżonym. Orientował się, że były dokonywane przelewy na konto (...) w S., Nie wiedział natomiast, by oskarżony pobierał jakieś pieniądze z kasy. Jednak różni ludzie na zlecenie P. M. pobierali wskazane przez niego kwoty pieniędzy z kasy. Dla tych osób były przygotowane umowy pożyczki, aby ktoś świadkowi nie zarzucił, że były wyprowadzone pieniądze na cel nieznany właścicielowi. J. G. (3) wyjaśnił, że do powstania umów doszło w sytuacji, gdy kasjerka miała niedobory w kasie. Wtedy uzgodnił z oskarżonym, że ten przygotuje jakiś dokument. Przyznał, iż nie miał upoważnień do rozporządzania pieniędzmi, ale „sytuacja była taka, że M. był prezesem i sam sobie udzielał pożyczek”. Zeznał, że z tego, co wie, to miały miejsce rozmowy ze Skarbem Państwa dotyczące nabycia udziałów (...) w Upadłości. Odnosząc się do sytuacji CB H. zeznał, że były wypłacane jakieś dodatkowe premie, które „być może” były ujęte na liście płac, stwierdzając, iż mogło być tak, że pracownicy otrzymywali pieniądze z tytułu premii od kasjerki. Stwierdził wprost, że gdy mieli brak w kasie, to przygotowywali umowy pożyczki. Zeznał, że być może przez okres jego pracy została wypłacona z tytułu wynagrodzeń kwota ok. 3 mln zł a na zakup maszyn mogło zostać przeznaczone ok. 2 mln zł. Część zakupów dokonywana była bez faktur. Świadek w swoich zeznaniach wskazał, że największym problemem w C. była księgowość, dlatego parokrotnie prosił oskarżonego o zatrudnienie księgowego – jak to ujął - z prawdziwego zdarzenia. Co do umów pożyczek posiadał wiedzę, że jakieś środki były przekazane K. P. (1).

Sąd zeznaniom tego świadka dał wiarę. Obrazują one sposób przywłaszczania przez oskarżonego środków pieniężnych z C. H. a następnie metody ukrycia powstałych w ten sposób niedoborów. Zeznania te zgodne są z zeznaniami A. J. (2), wyjaśnieniami i zeznaniami M. G. (1) a także z wyjaśnianiami P. M..

J. B. (4) zeznał, że prowadził usługi księgowe w firmach, w których oskarżeni pełnili funkcje zarządcze, były to C. B. i (...). Miał kontakt z A. W. (3). Współpraca trwała około roku, zaczęła się w 2008r., a zakończyła się w styczniu 2009r. W związku z tak krótkim okresem czasu nie był w stanie sporządzić jakiegokolwiek sprawozdania finansowego. Według niego księgowość była poprawna, nie można jej zarzucić nierzetelności. Zeznania tego świadka pozostają bez wpływu na czynione ustalenia faktyczne, nie odnosząc się do kwestii dla sprawy istotnych.

Bez znaczenia dla czynionych ustaleń faktycznych pozostawały zeznania świadka J. D. (3). Zetknął się on z (...) w S., gdzie dokonywał zakupu sprężarki. Zakupu sprężarki dotyczą także zeznania K. M. (3).

Również do zakupu dokonanego w (...) S. odnoszą się zeznania R. D. (2). Podobnie M. K. (5) zeznał, że dokonywał zakupu sprzętu w (...).

E. K. (2) zeznał, iż z P. M. miał prowadzonych około 20 spraw gospodarczych, które dotyczyły niezapłacenia za pobrany towar i wystawione faktury przez firmy, którymi kierował oskarżony tj. T. i C. B.. Towarem tym był węgiel i miał węglowy. Przedstawił szczegółowo okoliczności związane z przebiegiem tych transakcji i sposobem dokonywania wzajemnych rozliczeń.

Zeznania tego świadka wyraźnie świadczą o istniejącym pomiędzy nim a oskarżonym konflikcie związanym z nieuregulowaniem płatności przez tego ostatniego, tym niemniej prezentują i potwierdzają sposób prowadzenia przez P. M. jego działalności, a raczej wielu jej rodzajów, na różnych polach.

Żona tego świadka - E. K. (3) zeznała, że zetknęła się z nazwiskiem oskarżonego, który był jednym z kontrahentów jej firmy. Całością spraw zajmował się jej mąż. Oskarżony miał za węgiel sprzedawać im cegłę. Do spłaty pozostało ponad 110.000 zł z odsetkami.

A. W. (5) zeznała, iż prowadziła działalność gospodarczą jako firma pod nazwą TATRY. Firma zajmowała się handlem materiałami budowlanymi. Kontaktu z oskarżonym nie miała. Miała kontakt jedynie z dokumentami, natomiast nie uczestniczyła w żadnych transakcjach. Jej firma zajmowała się handlem węglem.

(...) oskarżonego w Fabryce (...) w S. dotyczą zeznania W. Ż. (1). Zeznał on, iż pracował w Fabryce (...), w przedsiębiorstwie państwowym, które kupił P. M.. W tym czasie był kierownikiem zakładu. We wrześniu 2005 r. oskarżeni – tj. P. M. i K. P. (1) - założyli spółkę Fabryka (...) sp. z o.o. Świadek w spółce tej pracował jako dyrektor zakładu, a następnie jako prezes zarządu. Natomiast oskarżony faktycznie kierował spółką. W. Ż. (1) przyznał, że formalnie to on był odpowiedzialny za odprowadzanie składek, jednak od pewnego momentu P. M. zachowywał się jak właściciel i decydował o wielu sprawach spółki. Zeznał, że kiedy zdarzyło się, iż uregulował większą cześć zaległości na rzecz ZUS, otrzymał wtedy „ostrą reprymendę” i to było powodem wstrzymania płacenia należności ZUS. Orientował się że nie były odprowadzane składki ZUS, a P. M. miał także tego pełną świadomość. Pamiętał również iż miało miejsce zajęcie maszyn przez komornika na poczet przyszłych należności podatkowych, przy czym oskarżony o tym wiedział. Ponieważ jako prezes zarządu przestał mieć możliwość podejmowania decyzji, założył (...) spółkę – (...) K. i został jej prezesem. Dodał, że główną przyczyną nieodprowadzania składek do ZUS było pogorszenie się płynności finansowej spółki. Przyczyną tego był nadmierny wzrost zatrudnienia i współpraca z innymi spółkami z grupy T.. (...) była zapleczem technicznym dla innych firm tj. cegielni. Wykonywała dla nich prace, ale nie otrzymywała zapłaty w terminie.

Zeznał także, że podpisywał wiele dokumentów, ale przez (...) przepływały różne faktury z grupy T.. Stwierdził, że pieniądze z kasy (...) mogły być wypłacane na podstawie dyspozycji P. M., księgowej i jego. Nie pamiętał, czy oskarżony wypłacał pieniądze z kasy, ale na polecenie oskarżonego były wypłacane pieniądze z kasy dla grup remontowych i takich przypadków było bardzo dużo. Zeznał ponadto, iż nie pamięta kwot, ale były to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych które (...) otrzymał z H. i O.. Te przelewane pieniądze miały być przeznaczone na bieżące płatności. Odpowiadając na pytanie obrońcy świadek stwierdził, iż miał świadomość, że jest prezesem, ale miał też świadomość, że oskarżony jest właścicielem.

Zeznania tego świadka znajdują oparcie w zeznaniach I. B., pracowników Fabryki (...) w S., w tym I. K. – także co do faktu nieodprowadzania należnych składek oraz w dokumentach odnoszących się do dokonanego zabezpieczenia na majątku spółki.

Brak jest podstaw do kwestionowania zeznań A. N.. Świadek ten zeznał, że kojarzy nazwiska oskarżonych, a to z tej racji, iż dzierżawili zakład, w którym wcześniej on byłem prezesem, a więc (...) K. W. (1). Przyczyną dzierżawienia firmy było to, że firma była niewydolna ekonomicznie. Świadek zgłosił upadłość, powstał na ten temat program telewizyjny i wówczas zgłosił się oskarżony z propozycją dzierżawy. Firma pracowała normalnie, oskarżony przywrócił produkcję, ale w obecnie doprowadził firmę do zamknięcia.

Taka też ocena odnosi się do depozycji J. K. (4). Zeznał on, że wspólnie z K. Z. badał bilans firmy (...) w Odnowie. Badaniem objęty był rok 2007. Zeznał również, że powinna zostać uiszczona opłata skarbowa od pożyczek, a jak się uiszcza opłatę, to jest to jak zgłoszenie do urzędu skarbowego. Jeżeli dokonuje się operacji finansowych, to powinno to być opodatkowane.

Jako wiarygodne, dotyczące informacji związanych z wykonywaną dla F. pracą lub realizacją zawartych umów ocenił Sąd zeznania świadków: A. K. (8), J. K. (5) , I. K..

Zeznania A. K. (8) odnosiły się do działalności (...). Świadek ten podał, że pracował tam jako szef serwisu, a wcześniej w biurze konstrukcji jako automatyk. Pracował do 2004r. Gdy miał do odebrania pieniądze z (...), otrzymał pismo od oskarżonego, aby pozostawił je na rozwój firmy. P. M. w (...) pojawił się w roku 2005 lub 2006, gdy on już tam nie pracował. Od osób, które pozostały w firmie dowiedział się o zastraszaniu ludzi, że jeżeli będą żądać pieniędzy i wypłacenia zaległych wypłat, to zostaną wyrzuceni z pracy. Dowiedział się też, że były kupowane stare sprężarki, praktycznie złom, były przemalowywane, nabijane nowe tabliczki znamionowe i później były sprzedawane, jako nowe. Świadek stwierdził, iż zakład obecnie „przedstawia obraz nędzy i rozpaczy, praktycznie nie ma tam nic, wszystkie rury zostały wycięte, kotłownia rozwalona”.

Prace dla F. w postaci remontu kotła przemysłowego wykonywał J. K. (5). Zeznał on, że czynił to na zlecenie W. Ż. (1). Było to na przełomie roku 2007 i 2008. Częściowo ta należność została zapłacona, chociaż trzeba było często jeździć i rozmawiać z księgową i prezesem. Dopiero po odwołaniu ze stanowiska prezesa W. Ż. (1), świadek miał kontakt z oskarżonym. Otrzymał wówczas gotówką kwotę 2500 zł z tej należności, nie została spłacona kwota ponad 51.100 zł. Wielokrotnie zwracał się o zapłatę tej kwoty do P. M..

I. K., który w (...) pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych zeznał, że gdy zakład przejął P. M., jego zakres obowiązków ograniczał się do wykonywania poleceń oskarżonego związanych z produkcją. Tak jak wszyscy inni pracownicy otrzymywał druki (...) świadczące o odprowadzaniu składek. O tym, że składki nie były odprowadzane dowiedział się dopiero, gdy dostał wezwanie na policję. Świadek dodał, że oskarżony jako właściciel rządził, decydował.

J. Ś. zeznał, że pomagał oskarżonemu, a w zamian otrzymał samochód do dyspozycji. W (...) w S. wykonywał ogrodzenie. Nie orientował się jaka była sytuacja (...) w S.. Dodał też, że ocenił, iż P. M. poniżał ludzi - po jego zachowaniu, odzywkach, „takim szyderczym traktowaniu, tak było w stosunku do mnie”. W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania prawdziwości relacji tego świadka, jako odnoszącej się w znacznej mierze do jego własnych opinii.

Pracująca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Rozliczeń Płatników Składek H. G. zeznała, że jednym z podmiotów w obsłudze była (...) w S.. Co do płatności i regulowania należności na składki firma ani jednej należności nie uiściła w terminie ani samodzielnie. Należności, które są pokryte, zostały uzyskane na drodze egzekucyjnej. Uzyskano pokrycie składek do listopada 2006r., natomiast zaległość występuje od grudnia 2006r. do maja 2009r.

Wiarę dał Sąd zeznaniom B. S. (3), który zeznał, że w firmie (...), w której pracuje nie zetknął się z nazwiskiem oskarżonego. Natomiast K. P. (3) odkupił udziały od pracowników w bazie i biurze.

A. J. (2) w swoich zeznaniach składanych w toku śledztwa a zwłaszcza przed Sądem, przedstawiła przebieg współpracy z oskarżonym. Zeznała, że zakończyła się ona w chwili, gdy okazało się, że część faktur, to faktury fałszywe. Została w trybie pilnym wezwana do powrotu z urlopu, a następnie P. M. wskazał te faktury i polecił jej je skserować. Następnego dnia złożyła wypowiedzenie i zaprzestała prowadzenia usług. Stwierdziła, iż powodem tej decyzji było to, że powyższa sytuacja ją przeraziła, a konkretnie fakt funkcjonowania nieprawdziwych faktur, ich skala i wartość. Ponieważ obsługę księgową prowadziła w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obawiała się, że te nieprawidłowości mogą odbić się na jej firmie. Świadek przyznała przy tym, że wiedziała, iż skoro są fałszywe dokumenty, to jej obowiązkiem było złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Uzyskała jednak od oskarżonego informację, iż sprawę do prokuratury zgłosił już jego adwokat. Później dopiero, już w toku prowadzonego postępowania dowiedziała się, że nie była to prawda. A. J. (2) przedstawiła także zasady funkcjonowania księgowości w C. B. wskazując, że rejestracja dostarczonych dokumentów odbywała się na bieżąco. Zeznała także, że domyślała się, iż pracownicy pobierają z kasy dodatkowe pieniądze, a to dlatego, że – jak stwierdziła – „nie przypuszczałam, by ktokolwiek za te pieniądze, które były na listach płac, chciał pracować”. Wiedziała także, że były pobierane zaliczki z kasy, ale nie znała ich przeznaczenia. Odpowiadając na pytanie oskarżonego zeznała, iż miała informacje, że są podejmowane starania o dokapitalizowanie firmy przez Skarb Państwa. W tym czasie padało nazwisko K. P. (1), jako potencjalnego inwestora. Dodała, że dział księgowości nie powinien przygotowywać umowy pożyczki po wypłaceniu oskarżonej kwoty 7.000.000 zł, ponieważ dział księgowości nie był stroną pożyczki. Ona nie dysponowała dokumentami w postaci umów pożyczki. Dopiero potem – wg słów świadka – „nastąpiło cudowne przemienienie tych przelewów w umowy pożyczki”.

Zeznania tego świadka zasługują w całości na wiarę. W części znajdują one oparcie w wyjaśnieniach oskarżonego, który przecież nie kwestionował, że dysponował pieniędzmi pobranymi z konta C. B., tyle tylko, że on nie dostrzegał w tym dysponowaniu przez siebie niczego nieprawidłowego – a przynajmniej tak to artykułował występując już w charakterze podejrzanego a następnie oskarżonego. Co do okoliczności, że nagle A. J. (2) zetknęła się z nieprawidłowościami – w tym z tzw. „pustymi” fakturami – jej relacja jest zgodna z zeznaniami A. W. (3), chociaż dotyczącymi innego podmiotu, ale również zarządzanego w analogiczny sposób przez P. M. z tym wszakże, że to T. otrzymywał pieniądze przywłaszczane na szkodę C. B..

Przesłuchiwany na wniosek oskarżonego P. W. (2) zeznał, że prowadzi dokumentację w kilkunastu spółkach oskarżonego. Najpierw pracował w C. B. sp. z o.o w K., od października 2006r., przy czym w początkowym okresie nie zajmował się księgowością. Głównym księgowym jest od lutego 2009r., od odejścia pana B. i piastuje to stanowisko w spółkach: C. O. i C. B., C. B. 2, C. B.4, O. I. i inne. Dokumentacja (...) w S. nie została mu oficjalnie przekazana. W pierwszej kolejności zajął się przygotowaniem wszelkich dokumentów, dokonaniem ich ewidencji i przygotowanie do kontroli (...), na podstawie której (...) prowadził kontrolę, a chodziło o spore rozbieżności w VAT. Stwierdził, iż największym problemem (...) były rozrachunki pomiędzy podmiotami publicznymi, kontrahentami, jak i jednostkami powiązanymi, błędy w ewidencjonowaniu dostaw zagranicznych i z tego tytułu pojawiała się rozbieżność w podatku VAT. Wszystkie deklaracje sporządzone przez I. B. z 2008r. zostały skorygowane przez niego, a za 2007r. zostały wydane decyzje przez (...) zgodnie z tym, co ustalił. Jeżeli chodzi o kasę (...), to było to prowadzone dobrze, nie było braku dokumentów czy raportów kasowych, wszystko miało odzwierciedlenie w dokumentach, dokumenty i rozliczenia były dobrze zatwierdzane przez zarząd i podpisywane przez główną księgową. Kasa była tylko błędnie zaksięgowana, brakowało uzgodnień sald. Przyznał, że były faktury za transport, zostały zaewidencjonowane przez niego a (...) stwierdził, że to są transakcje pozorne i zostały one zakwestionowane. Przedstawił także szczegółowo sytuację finansową F. zeznając, że w 2007r. była trudna, a w 2008r. działalność była zamykana od kwietnia-maja i sytuacja się nie zmieniała. Stwierdził, że według niego, w 2007r. pojawiały się przesłanki do zgłoszenia upadłości firmy. W 2006r. zobowiązania jeszcze były spłacane, a po połowie 2007r. ze spłatą zobowiązań było już ciężko i zarząd powinien zastanowić się czy nie było podstaw do zgłoszenia upadłości. Zeznał, że w kwestii rozliczenia pomiędzy oskarżoną K. P. (1) a C. B., były sprzedawane udziały w kilku spółkach, nieruchomość. Była sprzedawana nieruchomość przez K. P. (1) na rzecz C. B., i ta sprzedaż mogła nastąpić 20 października 2006r. Świadek zeznał także, że pracował w K. W. (1). To była wówczas spółka państwowa, część udziałów mieli pracownicy i była właścicielem zakładów w O. i B.. Pracował w tej firmie z różnymi konfiguracjami na różnych stanowiskach do 2005r., czyli do chwili upadłości, kiedy to firma (...) wydzierżawiła zakłady. Od 2006r. powstała spółka (...), która przejęła dzierżawę majątku i prowadzenie produkcji w tych zakładach. Wydatki były konieczne i takie wydatki były poniesione. Wartość modernizacji na pewno przekraczała 1.000.000 zł. Modernizację przeprowadzała C. B.. W 2005r. częściowo nakłady na modernizację musiała ponosić firma (...). Stwierdził, iż częściowo były faktury zakupu, częściowo były pobierane pieniądze z kasy, kilku pracowników wyjeżdżało po maszyny za granicę, kilka składów maszyn przyjechało. Występował przy tym problem nie rozliczonych zaliczek. Pracownicy pobierając zaliczki na wydatki nie przedkładali rachunków i później w części było to rozliczane fakturami, np. z B.. Te wydatki, które były nierozliczone, zostały przeksięgowane na oskarżonego, później na B., a później znowu na oskarżonego. Według niego główną odpowiedzialność za taki stan ponosi kierownik jednostki. Księgową w roku 2006 była A. J. (2), natomiast wcześniej M. G. (1). W Ceramice Państwowej wszystko było rozliczone co do grosza, nawet przy wydatkach 20-30 zł pracownik pisał oświadczenie, na co wydał pieniądze. W C. B. spotkał się pierwszy raz z taką praktyką zaliczek. Przypominał sobie, że J. S. (4) dokonywała przelewu na rachunek bankowy K. P. (1) z tytułu pożyczki od C. B.. Była to pożyczka rzędu kilku milionów, zastrzegając przy tym, że o tym, iż była to pożyczka wie obecnie. Wiedział, że takie przelewy w tamtym czasie były dokonywane, rozmawiał wtedy o tym z J. S. (4). Chyba 6-6,5 mln były przelane na rachunek bankowy oskarżonej, a później te środki zgromadzone na rachunku zostały przelane na konto C. B. z siedzibą w K. W. (1). Według jego wiedzy, chyba nawet więcej o 90.000 zł z konta K. P. (1) zostało przelane na rzecz C. B. w upadłości. C. B. w K. spłaciła z tego dofinansowania wszystkie zobowiązania. Skarb Państwa zgodził się na podwyższenie kapitału przez K. P. (1), jako osobę fizyczną. Wiedział, że takie negocjacje były. Stwierdził, iż w samych rozliczeniach z pracownikami w dokumentacji finansowej nie było problemów. Obecnie jednak z przeprowadzonych analiz zarobkowych list płac pracowników wie, czego wcześniej domyślał się, że od pewnego momentu nastąpił gwałtowny wzrost wynagrodzeń i naliczane wynagrodzenia pracowników podwoiły się. Według świadka, wynagrodzenie wypłacano na podstawie listy płac i drugą część, jako premię wypłacano na podstawie drugiej listy, aby kasa mogła się zgadzać. Pokrycie było w początkowym okresie z faktur z B., a później już wypłaty były przeksięgowane na oskarżonego. Stwierdził, że robiono tak, aby obniżyć koszty ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych. P. W. (2) zeznał także, że globalna kwota zaliczek przepisana na oskarżonego na koniec 2007r. to kwota blisko 6.000.000 zł. Te dokumenty kasowe, których dotyczy zarzut odnoszący się od pobrania z kasy spółki kwoty 5.949.450 zł wystawione były co kilka dni i bez wątpienia oskarżony pieniędzy z kasy co kilka dni nie pobierał. Pamiętał, że były nierozliczone pobrania z banków, pobierali tam pieniądze K. P. (3), C. S. i kilka innych osób. Próbował ustalić, na co te środki mogły być przeznaczone i doszedł do tego, że część środków mogła być przeznaczona na zakup nieruchomości w K. na ul. (...). Wywnioskował, że na ten zakup została przeznaczona kwota 785.000 zł, która to kwota pochodziła z konta C. B.. Ponadto świadek zeznał, iż w 2007r. nastąpił zakup udziałów Zakładów (...) SA. Pojawiła się w sprawozdaniu kwota 650.000 i była ona niewyjaśniona. C. B.kupiła akcje za 650.000 zł. Umowa została zawarta, ale nikt nie rozliczył się z tych pieniędzy. Doszedł do ustalenia, że pieniądze zostały zapłacone ze środków C. B.. Odnosząc się do spraw spółki (...) zeznał, że jest bardzo duży problem z ustaleniem jej rozliczeń. Dokumenty kasowe w 90% są bez pokwitować, nie ma raportów kasowych. W zestawieniach pojawiają się wpłaty z D.. Po porównaniu z wypłatami z konta H., w dużej części się pokrywają - w kwocie około 1 miliona złotych, czyli te, które są odnotowane jako wpływające do T., to są to pieniądze pobrane z konta w D. prowadzonego dla H.. Z tych środków w większości finansowane były zakup, remonty, transport samochodów, zakup sprzętu komputerowego. Według ogólnego zestawienia pana S., który zakupywał samochody, to była kwota około 3.000.000 zł związana z zakupem, utrzymaniem i naprawami samochodów. Także I. otrzymywał środki przede wszystkim z C. (...) H. i C. B.. Środki I. pochodziły z H.. Widział przepisane prawa czy cesje praw do udziałów na H.. Koszt obsługi zakupów tych udziałów obciążał H.. Zeznał, iż jeżeli chodzi o C. B., to „w powietrzu” zostało około 6.000.000 zł, które jest zaewidencjonowane, jako pobrane przez oskarżonego. Zeznał także, że pożyczki C. B. udzielone K. P. (1) nie zostały zarejestrowane w US, chociaż jego zdaniem istnieje taki obowiązek. Umowy pożyczki były przekazywane do (...) w trakcie kontroli i nie było zastrzeżeń.

Te bardzo obszerne zeznania P. W. (2) nie wskazały na to, by odpowiedzialność za nieprawidłowości w finansach ponosiły w jego opinii osoby zajmujące się księgowością. Wskazując na dostrzeżone przez siebie niewłaściwe działania, zaznaczył równocześnie, że odpowiedzialność za to ponosi kierownik jednostki, a więc oskarżony P. M.. Na kanwie zeznań tego świadka zauważyć należy, iż nie było możliwości, niezależnie od poziomu kwalifikacji księgowych, czy głównych księgowych, które w toku przewodu sądowego kwestionowane były przez oskarżonego, żeby w sytuacji pobierania pieniędzy z konta firmy na podstawie czeków, a więc nieograniczonego wypływu gotówki a następnie przeznaczania jej przez oskarżonego na różne cele – czy to dodatkowe wypłaty dla pracowników, czy finasowanie działań w innych jego przedsięwzięciach (zakup samochodów za granicą, wykupywanie udziałów w celu przejęcia firm) –prawidłowo wprowadzić to do dokumentacji księgowej, stąd też pojawiły się te budzące wątpliwości świadka P. W. (2) – „zaliczki”.

Za wiarygodne uznać należało zeznania J. S. (4). Zeznała, że w C. B.była zatrudniona na stanowisku samodzielnego księgowego. A. J. (2) była główną księgową w C. B. przez rok lub dwa lata. W księgowości były osoby do księgowania faktur, ona natomiast księgowała przelewy. Wykonywanie przelewów zlecał dyrektor, a następnie oskarżony. A. J. (2) nie przekazywała jej poleceń przelewów. Nie orientowała się, czy pracownicy pobierali pieniądze z kasy, albowiem ona zajmowała się tylko przelewami. Mogło tak być, że w początkowych latach 2005/2006 były wypłacane pracownikom dodatkowe pieniądze w kasie. Pracowała w (...) w K. W. (1), która później ogłosiła upadłość. W (...) w likwidacji była zatrudniona L. M. (1), która była kasjerką i za jej pośrednictwem były robione wypłaty. Nie pamiętała, czy były sporządzone umowy do przelewów. Nikt z pracowników nie mówił jej, by pobierał dodatkowe pieniądze z kasy.

Natomiast L. M. (2) zeznała, że nie pracowała w księgowości, nie robiła list płac i w związku z tym nie wie, czy były wypłacane dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników w K.. Czasami zastępowała kasjerkę. Pracownicy nie podpisywali przy niej listy płac, tylko dowody KW i na tym dowodzie KW się podpisywali. Te listy otrzymywała z księgowości i na tej podstawie dokonywała wypłat.

Bez znaczenia dla czynionych ustaleń faktycznych pozostawały zeznania A. B. (4) (k. 20 t. IV), G. K. (k. 30 t. IV, k. 37, k. 45), L. P. (2) (k. 9 t. XX), Z. P. (4) (k. 25 t. XX), M. J. (1), L. S. (1), M. S. (3).

Odnośnie przyczyn zaniechania odprowadzania składek, wiadomości o charakterze istotnym – poza odnoszącą się do samego faktu, iż składki nie zostały odprowadzone - nie posiadały osoby pokrzywdzone, przesłuchane w charakterze świadków: M. B. (2), P. B., A. B. (1), J. B. (1), A. B. (2), M. B. (3), J. B. (2), J. B. (3), D. C., J. C. (1), Z. C., S. C., J. D. (1), S. D., J. D. (2), R. D. (1), A. F. (1), M. F. (1), S. F., A. F. (2), P. F., M. F. (2), S. G., A. G. (1), J. G. (1), B. G. (1), W. G. (1), B. G. (2), W. G. (2), K. G., B. G. (3), Z. H., A. H. (1), A. H. (2), C. I., A. I., R. J., J. J. (1), K. J., J. J. (2), E. J., M. J. (1), J. J. (3), M. J. (2), M. K. (1), S. K. (1), M. K. (2), A. K. (2), B. K. (1), W. K. (1), W. K. (2), W. K. (3), A. K. (3), E. K. (1), A. K. (4), J. K. (1), M. K. (3), S. K. (2), W. K. (4), M. K. (4), M. L. (1), J. L., K. L., W. L., A. L. (1), M. Ł., M. M. (2), M. M. (3), Z. M., B. M., K. M. (1), K. M. (2), S. M. (1), S. M. (2), W. M., R. M. (1), A. M. (1), R. M. (2), S. M. (3), P. N., W. N. (1), W. N. (2), R. O., Z. O., T. O., B. O., M. O., T. P. (1), M. P. (1), J. P. (1), J. P. (2), Z. P. (1), E. P. (1), C. P., B. P., S. P., Z. P. (2), D. P. (1), K. P. (2), G. P., J. P. (3), J. P. (4), D. P. (2), T. P. (2), A. P. (1), A. P. (2), A. R., J. R., A. S., M. S. (2), S. S. (1), Ł. S., B. S. (1), T. S., S. S. (2), B. S. (2), J. S. (1), S. S. (3), P. T. (1), P. T. (2), M. T. (1), E. T., M. T. (2), D. T., S. U., M. W. (1), J. W. (1), P. W. (1), Z. W., J. W. (2), A. W. (1), A. W. (2), R. W. (1), S. W. (1), R. W. (2), B. W., S. W. (2), W. Z. (1), E. Z., Z. Z. (1), A. Z., J. Z., W. Z. (2), W. Z. (3), M. Z., Z. Z. (2), T. Z..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Oskarżonemu P. M. zarzucono popełnienie na szkodę Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o. o. z/s w K. oraz na szkodę (...) Budowlanej Sp. z o.o. z/s w K. przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Ponadto zarzucono mu aktem oskarżenia popełnienie na szkodę (...) Budowlanej Sp. z o.o. z siedzibą w K., przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Odnośnie czynów ujętych w pkt. I, II i III aktu oskarżenia Sąd zmienił jednak ich kwalifikację, ustalając, że czyny te nie wyczerpywały znamion występku z art. 278 § 1 kk a z art. 284 § 2 kk. Natomiast w przypadku czynów przypisanych oskarżonej nie wystąpiły podstawy do zmiany ich kwalifikacji.

Przede wszystkim stwierdzić należy, że każdorazowo zachowanie oskarżonego, jego sposób działania, wyglądał tak, jak wskazano w akcie oskarżenia. Przewód sądowy potwierdził, że P. M. jako prezes zarządu – w przypadku Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. - a jako prokurent i osoba zajmująca się sprawami majątkowymi - w przypadku (...) Sp. z o.o. z/s w K., wyprowadził w istocie z obu tych spółek pieniądze w kwocie łącznej 30.307.617,26 zł.

Ustalone zostało, że oskarżony prowadził działalność gospodarczą – spółkę (...) a także był udziałowcem wielu innych spółek. Gdy został prezesem spółki C. H. uzyskał też upoważnienie do rozporządzania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach przedsiębiorstwa. Oskarżony zdawał się przy tym nie dostrzec, że te środki nie stały się jego własnością, i że gdy zlecał pobranie środków z rachunku w D. Banku czynił to bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Zarówno z rachunku bankowego tej spółki jak i z rachunku C. B.z/s w K. na polecenie oskarżonego różne osoby – w tym K. P. (3), M. G. (2) , W. D. – pobierały pieniądze realizując wystawiane przez oskarżonego czeki. Pieniądze następnie były przekazywane oskarżonemu lub też – na jego polecenie - przeznaczane np. na wykupywanie udziałów od pracowników firm, które P. M. zamierzał przejąć. W części pieniądze przeznaczane były też na wypłaty dla pracowników C. B., w części na finasowanie działalności spółki (...), a także przekazywane na konto K. P. (1). W ten sposób oskarżony dysponował pieniędzmi tak, jakby stanowiły jego własność, a tak przecież nie było i tym samym dopuścił się przywłaszczenia wskazanych kwot. Ujmując całą kwestię w sposób obrazowy stwierdzić wypada, iż P. M. w C. B. znalazł rezerwuar wielkich środków finansowych, którymi swobodnie gospodarował według swego uznania, w dużej mierze finansując prowadzone przez siebie inne przedsięwzięcia. Środki te nie stanowiły jego własności, ale własność spółek, na szkodę których działał.

Z kradzieżą, kwalifikowaną z art. 278 kk, mamy do czynienia wówczas, gdy następuje w celu przywłaszczenia zabór cudzej rzeczy ruchomej, którą jest także polski lub obcy pieniądz, inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenia uczestnictwa w spółce. Przez zabór należy rozumieć wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby nią władającej i objęcie we własne władanie. Zabór godzi w prawo własności, gdyż sprawca zaboru działa w celu przywłaszczenia zabranej rzeczy, tj. włączenia jej do swego stanu posiadania lub bezprawnego rozporządzenia nią na rzecz innej osoby. Istotne jest przy tym zaznaczenie, że stanowiący istotę kradzieży zabór następuje bezprawnie, bez żadnej ku temu podstawy i bez zgody właściciela lub osoby, której mienie zabrano ( tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1998 r., IV KKN 98/98).

Przestępstwo zaś przywłaszczenia różni się od kradzieży brakiem elementu zaboru rzeczy, która znajduje się w posiadaniu sprawcy, przy czym sposób wejścia przez sprawcę w jej posiadanie jest obojętny dla bytu przestępstwa. Sprawca zatem nie musi - tak jak przy kradzieży - przejawiać przestępczej aktywności, aby wejść w posiadanie rzeczy. Różnica pomiędzy przestępstwem kradzieży a przestępstwem przywłaszczenia polega na tym, iż sprawca kradzieży zabiera z posiadania innej osoby cudze mienie w celu przywłaszczenia, natomiast sprawca przestępstwa określonego w art. 284 kk przywłaszcza sobie cudze mienie, które znajduje się już w jego, legalnym a nie bezprawnym, posiadaniu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.02.2013r., II AKa 49/13).

W ocenie Sądu Okręgowego zachowania oskarżonego opisane we wspomnianych powyżej punktach I, II i III zarzutów aktu oskarżenia należało rozpatrywać właśnie w aspekcie przywłaszczenia i to typu kwalifikowanego w postaci sprzeniewierzenia. Polega ono na przywłaszczeniu rzeczy powierzonej sprawcy a od oszustwa różni się tym, że oszust uzyskuje rzecz za pomocą oszukańczych zabiegów określonych w art. 286 § 1 kk, natomiast sprawca przywłaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy (mienia, prawa majątkowego) w sposób legalny. Przywłaszczenie wymaga działania w zamiarze bezpośrednim kierunkowym postąpienia z cudzą rzeczą (lub prawem majątkowym), tak jakby się było jej właścicielem. Sprawca przywłaszczenia musi więc zmierzać do zatrzymania cudzej rzeczy lub innego mienia (prawa majątkowego) dla siebie lub innej osoby bez żadnego do tego tytułu.

Osoba, której – tak jak oskarżonemu - powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonując bezprawnie polecenia wypłaty pieniędzy z tego rachunku, dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy w rozumieniu art. 284 § 2 kk (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.09.2012r., II AKa 227/12). Podobnie stwierdził Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wskazując w wyroku z dnia 30.04.2014r., II AKa 52/14, że: „Przedmiotem sprzeniewierzenia może być każda rzecz ruchoma, w tym również polski pieniądz, który występuje alb w postaci gotówki albo jako pieniądz bezgotówkowy, np. w formie zapisu na rachunku bankowym. Z kolei jeśli osoba, której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonuje bezprawnie dyspozycji (np. polecenia wypłaty pieniędzy) z tego rachunku, to dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy w rozumieniu art. 284 § 2 k.k.

Zabór mienia w celu przywłaszczenia oznacza jedynie działanie w zamiarze wyjęcia rzeczy spod władztwa osoby nią władającej i objęcie jej we własne władanie. Bez znaczenia dla takiej oceny zamiaru sprawcy pozostaje to, czy jego zachowanie motywowane jest chęcią uzyskania korzyści majątkowej, chęcią wzbogacenia, czy też działa on z innych pobudek, np. w celu zaspokojenia potrzeb innej osoby (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4.10.2012r., III KK 285/12).

Oskarżony P. M. dokonywał przywłaszczenia mienia stanowiącego własność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – (...) Sp. z o.o. z/s w K. oraz (...) Sp. z o. o. z/s w K.. Wskazać w tym miejscu należy, iż mienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla jej wspólników mieniem cudzym w rozumieniu art. 120 § 7 kk. „Regulacja organizacyjno-prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie upoważnia wspólników (czy jednego wspólnika), z tytułu posiadanych udziałów w spółce, do rozporządzenia mieniem spółki. Zarówno kapitał zakładowy, jak i majątek spółki stanowią bowiem własność spółki jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Charakter majątku nie ulega zmianie także wówczas, gdy wspólnikiem w spółce z o.o. jest jedna osoba. Dysponować nim mogą - w granicach określonych przepisami - organy spółki, a nie poszczególni wspólnicy.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1993r., I KZP 10/93). Dysponowanie to należy więc – jednakże wyłącznie w granicach określonych przepisami – do uprawnień zarządu i jego prezesa. Jeszcze raz przypomnieć trzeba, że oskarżony był osobą, której powierzono pieniądze, przy czym dotyczyło to także sum pieniężnych zdeponowanych w banku. Zaznaczyć należy, iż powierzenie nie musi polegać na fizycznym przekazaniu sprawcy rzeczy przez jej właściciela, wystarczy w tym względzie np. upoważnienie do dysponowania pieniędzmi znajdującymi się na koncie właściciela w ściśle określonym celu. Tak więc dokonując bezprawnie, bez żadnej podstawy prawnej, wypłaty pieniędzy z tego rachunku, czy też polecając dokonanie takiej wypłaty, P. M. dopuścił się przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy w rozumieniu art. 284 § 2 kk.

Oskarżony przyznał się tylko do jednego fragmentu z zarzucanych mu czynów a mianowicie posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami. Zwrócić należy jednak uwagę na to, że i to działanie służyło wyprowadzeniu środków finansowych ze spółek, o których mowa w zarzutach aktu oskarżenia. Owe faktury miały stwarzać pozory istnienia podstaw do dokonywania wypłat a w rzeczywistości posługiwanie się nimi służyło ukryciu przywłaszczenia mienia.

Także bez rzeczywistego tytułu prawnego oskarżony polecił dokonać przelewu środków finansowych z konta C. B. z/s w K. na rachunek bankowy K. P. (1).

Niezależnie od tego, jakie było przeznaczenie tych kwot i w tym przypadku doszło do przywłaszczenia mienia przez oskarżonego. Dopiero w okresie późniejszym pojawiły się mające legalizować taki przepływ pieniędzy umowy pożyczki, jednakże w ocenie Sądu, miały one tylko po fakcie stworzyć obraz, fałszywy, prawidłowego działania w tym zakresie. O pozorności tych umów świadczy dobitnie brak dokonania zgłoszenia w urzędzie skarbowym, a tłumaczenie się niewiedzą w tym zakresie jest więcej niż naiwne.

Przypisane oskarżonemu występki z art. 284 § 2 kk odnosiły się do mienia znacznej wartości, stąd przyjęta kwalifikacja z art. 294 § 1 kk. Ponadto, w przypadku czynów opisanych w punktach I i II wyroku, przyjęto też kwalifikację z art. 273 kk, oskarżony posłużył się bowiem poświadczającymi nieprawdę dokumentami w postaci faktur VAT.

Oskarżona K. P. (1) zabrała w celu przewłaszczenia mienie stanowiące własność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Aczkolwiek w przypadku czynu ujętego w punkcie VII wyroku przyjęto, że oskarżona działała wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym, jednakże mienie (środki pieniężne), których zaboru dokonała nie były jej uprzednio powierzone i w jej przypadku doszło do wyczerpania znamion występku z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. O znamionach takiego występku mowa była powyżej.

P. M. przypisano także popełnienie czynu z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk. Jak wynika bowiem z poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń, zajmując się faktycznie sprawami majątkowymi Fabryki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S., działając w celu udaremnienia wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. zabezpieczającej przyszłe zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług oraz wydanych na jej podstawie zarządzeń zabezpieczenia zbył zajęte składniki mienia w/w spółki. W przypadku występku z art. 300 § 2 kk czynność sprawcza polega na udaremnianiu wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego skutkującego egzekucją z majątku dłużnika. Nie jest konieczne, by sprawca zmierzał do całkowitego udaremnienia egzekucji, wystarczy, by działał w celu jej udaremnienia w odniesieniu do niektórych składników majątku lub tylko w określonym czasie i miejscu, przy czym chodzi wyłącznie o składniki majątku zajęte lub zagrożone zajęciem. Stronę podmiotową stanowi zamiar bezpośredni. Jest to przestępstwo kierunkowe. Sprawca winien działać w celu udaremnienia wykonania orzeczenia. Należy w związku z tym podkreślić, że podstawowym kryterium ograniczającym tę odpowiedzialność jest zawarte w art. 300 § 2 wymaganie, aby dłużnik działał w celu udaremnienia wykonania przewidywanego orzeczenia sądu lub innego organu państwowego w przedmiocie egzekucji składników jego majątku (zamiar bezpośredni kierunkowy).W realiach przedmiotowej sprawy, zajęte na poczet należności publicznoskarbowych ruchomości zostały sprzedane przez (...) Fabrykę (...) za kwotę stanowiąca ok. 10 % kwoty przyjętej w protokole zajęcia

Zbycie zajętych składników majątku przez oskarżonego P. M. (a należy dodać, że o tym iż, była to czynność mająca na celu tylko i wyłącznie udaremnienie egzekucji świadczy to, że sprzedaż nastąpiła za znikomą część faktycznej wartości) udaremniło prowadzenie z tych składników egzekucji. Z uwagi na to, że oskarżony był osobą faktycznie zajmującą się sprawami majątkowymi Fabryki (...) w S., zasadnym było przyjęcie kwalifikacji z art. 308 kk, który rozszerza odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze, których podmiotem może być jedynie dłużnik lub wierzyciel, na osoby zajmujące się ich sprawami majątkowymi na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy albo nawet bez takiej podstawy prawnej (tj. na podstawie faktycznego przekazania określonych obowiązków).

P. M., faktycznie zarządzając Fabryką (...) w S., pełniąc czynności z zakresu ubezpieczeń społecznych w w/w spółce, polecił nie odprowadzać składek
w należnej wysokości przede wszystkim – jeżeli chodzi o wysokość nieodprowadzonych kwot - na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tym samym uporczywie naruszał prawa pracowników.

Odpowiedzialności z art. 218 § 1a kk podlega sprawca, który wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Przestępstwo to ma charakter formalny, do jego dokonania nie jest bowiem wymagane spowodowanie efektywnej szkody ani nawet bezpośredniego i konkretnego jej niebezpieczeństwa. Karalne jest samo naruszenie praw pracowniczych. Zauważyć trzeba, że według doktryny poza zakresem systemu ubezpieczeń społecznych pozostało ubezpieczenie zdrowotne, a także świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tylko ten zakres ubezpieczeń społecznych, które realizuje ZUS, objęto zakresem pojęcia systemu ubezpieczeń społecznych. Jednakże art. 218 § 1a kk dotyczy także naruszenia praw pracownika wynikających ze stosunku pracy a katalog naruszeń praw pracowniczych jest obszerny i obejmuje m.in. prawo do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia socjalnego. Można więc przyjąć, że w zakres zachowań penalizowanych na podstawie art. 218 wchodzą więc naruszenia wszelkich praw pracowniczych. Dodać należy, że przesłankami odpowiedzialności karnej na podstawie art. 218 § 1a kk są złośliwość albo uporczywość w naruszaniu praw pracownika. Przez złośliwość rozumie się szczególnie negatywne nastawienie związane z dążeniem do wyrządzenia pracownikowi szkody, określonej dolegliwości itp., natomiast przez uporczywość - wielokrotne lub długotrwałe naruszanie praw pracownika.

Zauważyć należy, że w okresie pomiędzy wniesieniem aktu oskarżenia a datą wyrokowania utracił moc art. 218 § 1 kk, wszedł natomiast w życie art. 218 § 1a kk. Zestawienie jednak chwili utraty mocy art. 218 § 1 kk i wejścia w życie art. 218 § 1a kk prowadzi do konkluzji, że są one tożsame. Oznacza to, że w systemie prawnym nie było okresu, w którym zachowanie polegające na złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego przestało być zabronione pod groźbą kary przez ustawę. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.02.2013r., IV KK 369/12).

Wymierzając oskarżonym karę za przypisane im występki z art. 284 § 2 kk – odnośnie P. M. i art. 278 § 1 kk – odnośnie K. P. (1) Sąd wziął pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości tych czynów, fakt uprzedniej karalności obojga a z drugiej strony zważył także na to, iż ta uprzednia karalność nie nastąpiła za przestępstwa przeciwko mieniu.

Za czyn opisany w punkcie I wyroku a zakwalifikowany – o czym była mowa powyżej - z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk Sąd wymierzył oskarżonemu karę trzech lat pozbawienia wolności i karę 350 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 zł. W ocenie Sądu kara taka dostosowana jest do stopnia społecznej szkodliwości czynu P. M., biorąc pod uwagę zarówno wartość przywłaszczonego mienia jak też sposób i okoliczności przestępczego działania oskarżonego. Mając przy tym na uwadze, iż kara powyższa połączona została z orzeczeniem na podstawie art. 46 § 1 kk wobec P. M. obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 15.555.207,10 zł na rzecz pokrzywdzonego – Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K. oraz na podstawie art. 41 § 1 kk środka karnego w postaci zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego na okres lat 5, kara ta winna spełnić swe cele prewencyjne.

Za drugi z przypisanych oskarżonemu czynów, zakwalifikowany z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk Sąd wymierzył P. M. karę trzech lat pozbawienia wolności i karę 350 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 zł, kierując się przy określaniu wymiaru kary takimi względami, jak w przypadku poprzedniego czynu. Sąd orzekł także wobec oskarżonego środki karne na podstawie art. 46 § 1 kk i art. 41 § 1 kk, zobowiązując go do naprawienia szkody oraz orzekając zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego na okres lat 5.

Sąd wymierzył P. M. za czyn opisany w punkcie III wyroku, zakwalifikowany z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, po przyjęciu w miejsce sformułowania: „zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 920.500 zł” sformułowanie: „przywłaszczył powierzone mu mienie w łącznej kwocie 920.500 zł” karę dwóch lat pozbawienia wolności i karę 200 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 zł. Także w przypadku tego czynu Sąd zobowiązał oskarżonego, na podstawie art. 46 § 1 kk do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 920.500 zł na rzecz pokrzywdzonego – (...) sp. z o.o. z/s w K.. Określając wymiar kary Sąd miał na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu wyrażający się w sposobie działania oskarżonego i wartości przywłaszczonego mienia.

Jak powyżej wskazano, P. M. przypisano także sprawstwo występków z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk oraz z art. 218 § 1 a kk.

Za pierwszy z tych występków Sąd wymierzył oskarżonemu karę jednego roku pozbawienia wolności, uwzględniając wysokość kwoty na jaką dokonano zabezpieczenia. Za występek z art. 218 § 1 a kk P. M. Sąd wymierzył karę również jednego roku pozbawienia wolności.

Określając wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej, Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania zasady pełnej absorpcji ani też zasady kumulacji. Czyny przypisane P. M. popełnione zostały na szkodę różnych podmiotów, objęte różną kwalifikacją prawną przypisanych zachowań, na przestrzeni blisko dwu lat i to już przemawia przeciw poprzestaniu na orzeczeniu wobec oskarżonego jako kary łącznej najsurowszej z wymierzonych kar jednostkowych. Z drugiej strony nie sposób nie wziąć pod uwagę i tego, że wszystkie czyny, aczkolwiek popełniane przez dłuższy czas, popełnione zostały w tym samym okresie i jeżeli chodzi o czyny zawierające najwyższy poziom społecznej szkodliwości a więc ujęte w punktach I, II i III aktu oskarżenia, to właściwie dokonane zostały w taki sam sposób, z wykorzystaniem podobnych sposobności i tego samego mechanizmu działania. W takiej sytuacji Sąd Okręgowy zastosował zasadę asperacji, orzekając wobec P. M. karę łączną czterech lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wymiarze 400 stawek dziennych, przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 100 zł.

Mając na uwadze, iż w przypadku dwu czynów orzeczono wobec oskarżonego środek karny zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, orzeczono łączny taki środek na okres pięciu lat.

W przypadku oskarżonej K. P. (1), określając wymiar kary za każdy z przypisanych jej występków, Sąd miał na uwadze stopień społecznej ich szkodliwości, do którego już powyżej Sąd się odniósł, ale także zobowiązany był uwzględnić podrzędną rolę oskarżonej w dokonaniu czynu ujętego w punkcie VII wyroku. Z zebranego materiału dowodowego wynika bowiem, że aczkolwiek K. P. (1) zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 3.470.500 zł, stanowiące mienie znacznej wartości na szkodę (...) Budowlanej Sp. z o.o. z/s w K. oraz (...) Sp. z o.o., to jednak to oskarżony był osobą, która decydowała o dalszym przeznaczeniu tych pieniędzy.

Tak więc za pierwszy z przypisanych oskarżonej występków Sąd wymierzył jej karę jednego roku pozbawienia wolności i karę 200 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 zł, równocześnie zobowiązując ją do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 200.000 zł na rzecz pokrzywdzonego – (...) sp. z o.o. z/s w K..

Za drugi zaś czyn, cechujący się wyższym stopniem społecznej szkodliwości, Sąd wymierzył K. P. (1) karę jednego roku i 6 sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 300 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 zł.

Sąd orzekł wobec oskarżonej, na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk, karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 zł. Wykonanie tej kary Sąd warunkowo zawiesił na okres próby lat pięciu uznając, że cele kary zostaną w ten sposób osiągnięte.

Ponadto, na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 633 kpk Sąd zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe oraz na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 18 maja 2008 r. do dnia 19 maja 2008 r.