Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 190/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Mirosław Brzozowski

Protokolant: Sylwia Zbiciak, Sylwia Szutko, Piotr Zawada

przy udziale prokuratora: Michał Szulepa, Marcin Kołodziejczyk, Waldemar Winiarski, Antoni Markocki, Michał Blajerski, Andrzej Jeżyński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 20.08.2014 r., 29.09.2014 r., 07.11.2014 r., 21.11.2014 r., 05.12.2014 r., 19.12.2014 r., 21.01.2015 r., 27.02.2015 r., 30.03.2015 r., 29.04.2015 r., 03.06.2015 r., 08.07.2015 r., 04.08.2015 r., 24.08.2015 r., 18.09.2015 r.

sprawy:

1.  W. S. s. J. i J. z d. F., urodzonego (...) w L.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie dokładnie nieustalonym od 1993 r. do 1999 r. w L. kierował wraz z K. B. ps. (...) oraz M. O. ps. (...) zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, określaną jako tzw. (...) i podlegającą pod tzw. „grupę (...)”, a mającą na celu popełnianie przestępstw w szczególności takich jak napady rabunkowe, wymuszenia rozbójnicze, handel narkotykami, tj. o czyn z art. 258 § 3 kk

II.  w okresie dokładnie nieustalonym od 1995 r. do 1998 r. po uprzednim użyciu gróźb w stosunku do właścicieli lokali (...), (...), (...) oraz innych położonych na terenie S. i Ś. w L., także lokali (...) i (...) położonych w Ś., doprowadzał do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 3.000 zł miesięcznie od każdego z pokrzywdzonych, przy czym kierował on wykonaniem powyższego czynu zabronionego, z którego czerpał korzyść finansową, a którego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III.  w dokładnie nieustalonym dniu okresie nie później niż od sierpnia 2006 r. do września 2006 r. w L. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu ze S. S. ps. (...), M. L. ps. (...) D. M. ps. (...) i P. S. ps. (...), używając przemocy polegającej na biciu pięściami i nogami oraz gumową pałką policyjną po głowie i plecach, przy czym M. L. nadto groził bronią palną w postaci pistoletu maszynowego (...), doprowadził nieustalonych personalnie dwóch mężczyzn jednego o imieniu W. i drugiego o pseudonimie (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 złotych, które pokrzywdzeni przekazali sprawcom przestępstwa, tj. o czyn z art. 282 kk

2. R. S. s. M. i K. z d. K. ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

IV.  w okresie dokładnie nieustalonym, nie wcześniej niż od stycznia 2006 r. do grudnia 2006 r. z ramienia tzw. „grupy mokotowskiej” kierował wraz z inną ustaloną osobą zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na terenie L. i W., w skład której wchodzili m.in. M. L. ps. (...), S. S. ps. (...), D. M. ps. (...), mającą na celu dokonywanie przestępstw w szczególności takich jak napady rabunkowe, wymuszenia rozbójnicze, handel narkotykami, tj. o czyn z art. 258 § 3 kk

V.  w okresie dokładnie nieustalonym, nie wcześniej niż od stycznia 2006 r. do grudnia 2006 r., czerpał korzyść majątkową z uprawiania prostytucji przez kobiety z agencji towarzyskich znajdujących się w L. przy ul. (...), przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VI.  w dokładnie nieustalonych dniach w 2006 r. w L. brał udział w obrocie środkami odurzającymi w znacznej ilości w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 50 kg w ten sposób, iż wykorzystując kierowniczą pozycję w zorganizowanej grupie przestępczej polecił S. S. ps. (...) przewieść wskazane środki odurzające od ustalonej osoby z W. do L., gdzie zostały one przekazane innym ustalonym osobom celem dalszej odsprzedaży, za co otrzymał pieniądze w ilości 500 zł za każdy kilogram amfetaminy, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk

VII.  na przełomie października i listopada 2005 r. w L., wykorzystując kierowniczą pozycję w zorganizowanej grupie przestępczej, polecił za pośrednictwem W. M., S. S. ps. (...) pozbawienie wolności R. F., celem uzyskania od niego pieniędzy oraz środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 10 kg, konsekwencją czego w nieustalonym konkretnie dniu na przełomie października i listopada 2006 r. w L. S. S. razem z M. L. ps. (...), P. S. ps. (...), D. M. ps. (...) oraz A. N. ps. (...) pozbawili wolności R. F. poprzez stosowanie chwytów obezwładniających, założenie kajdanek, a następnie grożąc pozbawieniem życia i bijąc metalową pałką w kolano doprowadzili pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci samochodu marki M. (...) o wartości ok. 10.000. zł, pieniędzy w kwocie 8.000. zł oraz co najmniej 300 gram środka odurzającego w postaci marihuany, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 189 § 1 kk w zb. art. 282 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VIII.  w dokładnie nieustalonym dniu w okresie nie później niż od sierpnia 2006 r. do września 2006 r. w L., wykorzystując kierowniczą pozycję w zorganizowanej grupie przestępczej polecił S. S. ps. (...), za pośrednictwem W. S., doprowadzenie nieustalonych personalnie dwóch mężczyzn jednego o imieniu W. i drugiego o pseudonimie (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 złotych, konsekwencją czego w dokładnie nieustalonym dniu w okresie nie później niż od sierpnia 2006 r. do września 2006 r. w L. przy ul. (...) ps. (...) razem z W. S., M. L. ps. (...), P. S. ps. (...), oraz D. M. ps. (...) używając przemocy polegającej na biciu pięściami i nogami oraz gumową pałką policyjną po głowie i plecach, przy czym M. L. nadto groził bronią palną w postaci pistoletu maszynowego (...), doprowadził wskazanych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 złotych, które przekazali oni sprawcom przestępstwa , przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

W. S. w ramach zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie dokładnie nieustalonym od 1993 r. do 1999 r. w L. kierował wraz z innymi ustalonymi osobami zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, określaną jako tzw. (...) i podlegającą pod tzw. „grupę (...)”, a mającą na celu popełnianie przestępstw w szczególności takich jak napady rabunkowe, wymuszenia rozbójnicze, handel narkotykami, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 258§3 k.k. i za to na podstawie art. 258§3 k.k., w wersji obowiązującej w dacie czynu, skazuje go na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności.---------------------------------------------------------------------

W. S. w ramach zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie dokładnie nieustalonym od 1995 r. do 1998 r., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru po uprzednim użyciu gróźb zamachu na zdrowie i mienie w stosunku do właścicieli lokali (...), (...), (...) oraz innych położonych na terenie S. i Ś. w L., a także lokali (...) i (...) położonych w Ś., doprowadzał do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie około 3.000 zł miesięcznie od każdego z pokrzywdzonych, przy czym kierował on wykonaniem powyższego czynu zabronionego, z którego czerpał korzyść finansową, a którego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 282 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.------------------------

W. S. w ramach zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dacie bliżej nieustalonej w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 sierpnia 2006 r. w L. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami używając przemocy polegającej na biciu pięściami i nogami oraz gumową pałką policyjną po głowie i plecach oraz grożąc bronią palną w postaci pistoletu maszynowego (...), doprowadził nieustalonych personalnie dwóch mężczyzn jednego o imieniu W. i drugiego o pseudonimie (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 złotych, które pokrzywdzeni przekazali sprawcom przestępstwa, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 282 k.k. i za to na podstawie art. 282 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.---------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 85§1 k.k. i art. 86§1 k.k. orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.-------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 22.11.2011 r. do dnia 23.11.2011 r. i od dnia 25 czerwca 2013 r. do dnia 23 września 2015 r.------------

Zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, a wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa.

R. S. w ramach zarzucanego mu w pkt IV aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie bliżej nieustalonym, od jesieni 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. z ramienia tzw. „grupy mokotowskiej” kierował wraz z inną ustaloną osobą zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na terenie L. i W. mającą na celu dokonywanie przestępstw w szczególności takich jak napady rabunkowe, wymuszenia rozbójnicze, handel narkotykami, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 258§3 k.k. i za to na podstawie art. 258§3 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.------------------------------

R. S. w ramach zarzucanego mu w pkt V aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie dokładnie nieustalonym, od stycznia 2006 r. do sierpnia 2006 r., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru czerpał korzyść majątkową z uprawiania prostytucji przez kobiety z agencji towarzyskich znajdujących się w L. przy ul. (...), przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 204 §2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 204§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. skazuje go na karę roku pozbawienia wolności.-----------------------------------

R. S. w ramach zarzucanego mu w pkt VI aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie bliżej nieustalonym od stycznia 2006 r. do lipca 2006 r. w L. i w W., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru brał udział w obrocie środkami odurzającymi w znacznej ilości w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 50 kg w ten sposób, iż wykorzystując kierowniczą pozycję w zorganizowanej grupie przestępczej polecił ustalonej osobie przewiezienie środków odurzających od ustalonej osoby z W. do L., gdzie zostały one przekazane innym ustalonym osobom celem dalszej odsprzedaży, za co otrzymywał pieniądze w ilości 500 zł za każdy kilogram amfetaminy, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 360 (trzysta sześćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) zł.--------------------------------------------------

Na podstawie art. 45§1 k.k. orzeka wobec R. S. przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 25 000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł.-------------------------------------------------

R. S. w ramach zarzucanego mu w pkt VII aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dacie bliżej nieustalonej jesienią 2005 r., jednak nie później niż 5 grudnia 2005 r. w L., wykorzystując kierowniczą pozycję w zorganizowanej grupie przestępczej, polecił za pośrednictwem ustalonej osoby innej ustalonej osobie pozbawienie wolności R. F., celem uzyskania od niego pieniędzy oraz środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 10 kg, konsekwencją czego w nieustalonym konkretnie dniu w w/w okresie w L. pięć ustalonych osób pozbawiło wolności R. F. poprzez stosowanie chwytów obezwładniających, założenie kajdanek, a następnie grożąc pozbawieniem życia i bijąc metalową pałką w kolano doprowadzili pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci samochodu marki M. (...) o wartości ok. 10 000,00 zł, pieniędzy w kwocie 8 000,00 zł oraz około 300 gram środka odurzającego w postaci marihuany, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 189 § 1 k.k. w zb. art. 282 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie w/w przepisów przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 282 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.-------------------------------------------------------------------------------------

R. S. w ramach zarzucanego mu w pkt VIII aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dacie bliżej nieustalonej, pomiędzy 1 sierpnia 2006 r. a 31 sierpnia 2006 r. w L., wykorzystując kierowniczą pozycję w zorganizowanej grupie przestępczej polecił ustalonej osobie, za pośrednictwem innej ustalonej osoby, doprowadzenie nieustalonych personalnie dwóch mężczyzn, jednego o imieniu W. i drugiego o pseudonimie (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 złotych, konsekwencją czego w dokładnie nieustalonym dniu w okresie w/w w L. przy ul. (...) pięć ustalonych osób używając przemocy polegającej na biciu pięściami i nogami oraz gumową pałką policyjną po głowie i plecach oraz grożąc bronią palną w postaci pistoletu maszynowego (...), doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30 000,00 złotych, które przekazali oni sprawcom przestępstwa , przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 282 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.---------------------------------------------

Na podstawie art. 85§1 k.k. i art. 86§1 k.k. orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności.-------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25.11.2013 r. do dnia 24.04.2014 r. i od dnia 04.05.2015 r. do dnia 23.09.2015 r.--------------------------

Zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, a wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa.