Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 214/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska

przy udziale prokuratora Marka Kryszkiewicza

po rozpoznaniu dnia 7 kwietnia 2016 roku w Ł.

sprawy A. K., syna T. i J. z domu K., urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi -Widzewa w Łodzi

z dnia 20 listopada 2015 roku sygn. akt IV K 25/15

na podstawie art. 437 k.p.k. i art. 438 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w. oraz art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 119 k.p.w.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzoną w punkcie 1 karę grzywny obniża do kwoty 600 (sześćset) złotych;

2.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.