Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1651/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędzia SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. S. i A. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 13 lipca 2015 roku

sygn. akt I C 269/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla postanowienie zawarte w punkcie 3. tego orzeczenia;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. S. oraz A. S. kwoty po 369 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.