Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 25/16

POSTANOWIENIE

dnia 12 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski

Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Tryksza

po rozpoznaniu na posiedzeniu

w sprawie J. T.

z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania i przekazania sprawy według właściwości

postanawia:

I.  na podstawie art.572 k.p.k. umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie kary pozbawienia wolności z wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 22 maja 2002 roku w sprawie II K 126/01;

II.  na podstawie art.569§1 k.p.k. i art.35§1 k.p.k. stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać w pozostałym zakresie sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Koszalinie;

III.  na podstawie §4 ust. 1, 2 i 3 w zw. z §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2002 roku Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.) zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. K. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu;

IV.  na podstawie art.632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Do Sądu Rejonowego w Koszalinie wpłynął wniosek J. T. o wydanie wyroku łącznego obejmującego wszystkie wydane wobec niego wyroki skazujące.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 206 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie w sprawie X K 966/15 stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku, zmieniono treść art.85 k.k. dotyczącego wymierzania kary łącznej. Jednakże zgodnie z dyspozycją zawartą w art.19 ust.1 tejże Ustawy, art.85 k.k. w nowym brzmieniu nie ma zastosowania do kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z analizy akt sprawy II K 25/16 wynika natomiast, iż wobec J. T. nie wydano żadnego wyroku skazującego po dniu 1 lipca 2015 roku, w związku z czym wobec skazanego nie mają zastosowania znowelizowane przepisy w zakresie kary łącznej.

Zatem w przedmiotowej sprawie należało rozważyć możliwość wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią art.85 k.k. sprzed nowelizacji, sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (…).

Sąd Okręgowy w Koszalinie przeanalizował treść wszystkich wyroków skazujących dotyczących J. T. pod kątem możliwości orzeczenia wyroku łącznego, uwzględniając przy tym wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 22 maja 2002 roku w sprawie II K 126/01. Skazanie to nie tworzy jednak ani nie otwiera realnego zbiegu przestępstw. Czyny objęte kolejnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawach X K 1195/08 i II K 340/09 zostały popełnione po dacie jego wydania, a zatem nie ma podstaw do wydania wyroku łącznego w oparciu o wyrok tutejszego Sądu.

Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art.572 k.p.k. umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności z wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 22 maja 2002 roku w sprawie II K 126/01.

Natomiast w ocenie Sądu zachodzą podstawy do rozważenia możliwości wydania wyroku łącznego w zakresie kar orzeczonych w wyrokach Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawie X K 1195/08, za czyn popełniony w dniu 15 maja 2008 roku, i w sprawie II K 340/09, za czyny popełnione w dniach od 24 do 28 lipca 2008 roku, w okresie od dnia 29 września 2008 roku do dnia 2 października 2008 roku (dwukrotnie) oraz w dniu 23 września 2008 roku (trzykrotnie). W tym zakresie właściwy do wydania rozstrzygnięcia jest jednak Sąd Rejonowy w Koszalinie jako sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2006 roku, II AKz 106/06, Legalis 75704).

Reasumując, niniejsze postępowanie należało umorzyć na podstawie art.572 k.p.k. w wyżej wskazanym zakresie, a wniosek skazanego J. T. o wydanie wyroku łącznego należało przekazać według właściwości do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Koszalinie. Ponadto kosztami postępowania, stosownie do treści art.632 pkt 2 k.p.k., należało obciążyć Skarb Państwa.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż skazany miał w niniejszym postępowaniu wyznaczonego obrońcę z urzędu, należało orzec o należnym mu wynagrodzeniu.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.