Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 462/15

POSTANOWIENIE

Dnia 71ipca2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Starosta

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz/spr./

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...)Fundusz (...) we W.

przeciwko: J. J. (1)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015. sygn. akt I Ne 1423/ 14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

II Cz 462/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Świeciu odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 15 stycznia 2015r., wskazując, że skoro doręczenie nakazu zapłaty wraz z pouczeniem miało miejsce 25 listopada 2014r., to sprzeciw nadany listem poleconym w dniu 10 grudnia 2014r. został złożony po terminie, który upłynął w dniu 9 grudnia 2014r.

Sąd Rejonowy jako podstawę rozstrzygnięcia wskazał przepis art. 504§1 k.p.c. w zw. z art. 502§ 1 k.p.c.

W zażaleniu pozwany domagał się uchylenia postanowienia, wskazując na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Nadto wniósł pozwany wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, wskazując, że korespondencję odebrał jego ojciec, wobec czego uchybienie terminowi nie nastąpiło z winy strony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Sąd Rejonowy trafnie odrzucił sprzeciw pozwanego, doszło bowiem do uchybienia 14 - dniowemu terminowi do złożenia sprzeciwu, o którym wprost stanowi przepis art. 502§1 k.p.c.

Pozwany w przedmiotowej sprawie, obok zażalenia wniósł jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, wskazując, że co prawda wniósł sprzeciw po terminie, ale nie ponosi winy w uchybieniu terminu, bo korespondencję z Sadu Rejonowego odebrał jego ojciec i przekazał mu, ją w grudniu 2014r. vide - wniosek o przywrócenie terminu - k.36 - 38 akt/.

1

Przyjmuje się, że wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej i zażalenie na odrzucenie pisma z powodu uchybienia terminowi do dokonania tej czynności wyłączają się wzajemnie. Jeżeli pozwany twierdzi, że dokonał czynności w terminie i dopiero z treści postanowienia dowiedział się, że uczynił, to z przekroczeniem terminu, a Sąd przyjął, że doszło do uchybienia terminowi, to w takiej sytuacji trafnie Sąd Rejonowy rozpoznawał zażalenie /por. postanowienie Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2014r. I CZ 108/13, Lex nr 1521217 czy z dnia 15 czerwca 1957 r. II Cz 123/57, NP. 1958/3/str 116/.

W przedmiotowej sprawie pozwany dokonał wyboru środków zaskarżenia i złożył zażalenie.

Zbędne jest zatem składanie wniosku o przywrócenie terminu na wypadek, gdyby zażalenie na odrzucenie pisma zostało oddalone.

W przedmiotowej sprawie doręczenie korespondencji nastąpiło w trybie art. 138§1 k.p.c. tj. doręczono ją dorosłemu domownikowi wobec nieobecności strony. Okoliczność zaś, kiedy i czy doszło do przekazania pisma adresatowi -tu: pozwanemu, pozostaje bez znaczenia dla oceny skuteczności doręczenia i rozpoczęcia biegu terminów procesowych wynikających z dokonania doręczenia.

Domownik J. J. (2) odebrał korespondencję w dniu 25 listopada 2014r. a zatem termin do złożenia sprzeciwu upłynął w dniu 9 grudnia 2014r.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zażalenie pozwanego na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397§2 k.p.c. oddalił.

Na oryginale właściwe podpisy Za zgodność z oryginałem

2