Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1664/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S. O. Piotr Cięciwa (sprawozdawca)

Sędziowie: S. O. Krystyna Pisarska

del. S. R. J. K.

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kmieciak

przy udziale prokuratora Jolanty Skowrońskiej

po rozpoznaniu dnia 4 kwietnia 2016 roku w Ł.

sprawy R. R.

urodzonego (...) w Ł.

syna B. i T. z domu C.

oskarżonego o czyn z art. 193 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 11 sierpnia 2015 roku sygn. akt IV K 805/14

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. S. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

3.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

J. K. P. K. Pisarska