Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ka 416/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2016 r.

sprawy U. M., córki Z. i J. z domu K., urodzonej (...) w Z.,

obwinionej o czyn z art. 86 § 1 k.w. i art. 93 § 1 k.w.

na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 25 listopada 2015 r. sygn. akt XVII W 3426/14

na podstawie art. 437 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w., art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. i w zw. z art. 45 § 1 k.w. oraz art. 118 § 2 k.p.w.;

I. uchyla zaskarżony wyrok i postępowanie w sprawie umarza;

II. kosztami procesu w sprawie obciąża Skarb Państwa.