Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 799/16

POSTANOWIENIE

Dnia 16 maja 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Elżbieta Uznańska

Sędziowie: SSA Jerzy Bess (spr.)

SSA Robert Jurga

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. Ż.

przeciwko Gminie Miejskiej K.

przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej W. H.

o ustalenie prawa do grobu

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 lutego 2016 roku, sygn. akt I C 789/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Jerzy Bess SSA Elżbieta Uznańska SSA Robert Jurga

Sygn. akt I ACz 799/16

UZASADNIENIE

Powódka w pozwie wniosła o ustalenie, że jest jedynym dysponentem murowanego grobu na Cmentarzu (...)położonego w kwaterze nr(...), rząd(...)grób nr (...).

W piśmie złożonym w dniu 12 października 2015 roku W. H. wstąpił do sprawy po stronie pozwanej w charakterze interwenienta ubocznego wnosząc o oddalenie powództwa w całości w zakresie żądania ustalenia wyłącznego dysponowania wszystkimi miejscami pochówku położonymi w przedmiotowym grobowcu, ewentualnie ustalenie, że powódce przysługuje prawo do dysponowania w nim dwoma miejscami. W uzasadnieniu interwencji W. H. wskazał, iż jego interes prawny we wstąpieniu do sprawy polega na tym, że to on jest wyłącznym dysponentem właścicielskim prawa do w/w grobu, co wynika jednoznacznie z dokumentów przedłożonych przez stronę pozwaną.

Powódka wniosła opozycję wobec przystąpienia do sprawy W. H. w charakterze interwenienta ubocznego. Motywując opozycję podniosła, iż twierdzenia zgłaszającego interwencję zmierzają do wykazania, że to właśnie jemu przysługiwać ma sporne prawo – twierdzenia te jednak w żadnej mierze nie spełniają przesłanki istnienia interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść strony.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił opozycję powódki.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia podał, że jego zdaniem W. H. uprawdopodobnił, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej, gdyż ewentualny wyrok uwzględniający powództwo w przedmiotowej sprawie wpłynie również niekorzystnie na sferę praw W. H.. Sąd I instancji wskazał, że ze złożonej przez stronę pozwaną odpowiedzi na pozew wynika, iż W. H. przysługuje aktualnie wyłączne prawo do dysponowania spornym grobem, oraz że grób ten ma uregulowany stan prawny. W ocenie Sądu Okręgowego uznać zatem należy, iż zgłoszona przez W. H. interwencja uboczna zmierza do ochrony jego własnego interesu prawnego, który jest zagrożony negatywnym dla niego rozstrzygnięciem sprawy w razie uwzględnienia powództwa i ustalenia, że to powódka jest jedynym i wyłącznym dysponentem grobu.

Przedmiotowe postanowienie powódka zaskarżyła zażaleniem, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 76 k.p.c., poprzez bezzasadne przyjęcie, że interwenient uboczny posiadał interes prawny w przystąpieniu do sprawy. Wobec tak ujętego zarzutu powódka wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że Sąd uwzględni jej opozycję, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji, oraz o zasądzenie od interwenienta ubocznego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu zażalenia powódka wskazała, że interes interwenienta ubocznego musi być nakierowany na rozstrzygnięcie sprawy na korzyść jednej ze stron, oraz że skoro interwenient twierdzi, że jest jedynym właścicielem spornego grobu, to zgłoszona interwencja nie jest właściwym środkiem ochrony jego interesów. W ocenie powódki nie ma on bowiem interesu, by sprawa została rozstrzygnięta na korzyść strony pozwanej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne.

Stosownie do treści art. 76 k.p.c. kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). W myśl art. 78 k.p.c. każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, jednakże nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy (§ 1). Sąd oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy (§ 2). Interes prawny w rozumieniu powołanych przepisów występuje wtedy, gdy wynik sprawy może mieć znaczenie dla sfery praw i obowiązków interwenienta.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sytuacja taka została w niniejszej sprawie uprawdopodobniona, Sąd zaś w całości podziela ustalenia i ocenę prawną dokonane przez Sąd Okręgowy. Interwenient uboczny ma oczywisty interes prawny w przystąpieniu do sprawy po stronie pozwanej i rozstrzygnięciu sprawy na jej korzyść – uwzględnienie powództwa chociażby w części wpłynie bowiem bezpośrednio na jego sytuację prawną, pozbawiając go wyłącznego prawa do dysponowania spornym grobem. Grób ten ma uregulowany stan prawny, interwenient zaś nie występuje z roszczeniem o prawo do niego, nie ma więc podstaw do zgłaszania interwencji głównej (art. 75 k.p.c.). Wbrew zatem twierdzeniom powódki, zgłoszona przez W. H. interwencja uboczna jest właściwym środkiem ochrony jego interesów.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie, na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeknie Sąd Okręgowy w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, na zasadzie art. 108 § 1 k.p.c.

SSA Jerzy Bess SSA Elżbieta Uznańska SSA Robert Jurga