Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 965/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gostyninie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Iwona Syroka-Zaremba

Protokolant:

Małgorzata Zywert

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 r.

sprawy z powództwa W. M.

przeciwko G. L.

o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego

orzeka:

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powódki W. M. na rzecz pozwanego G. L. kwotę 136zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

3.  nie obciąża stron opłata od pozwu, od której powódka była tymczasowo zwolniona.