Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kp 1021/11

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2011 roku

Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR del. do SO Maciej Skórniak

Protokolant: Tomasz Żeber

bez udziału prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód

po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy o czyn z art. 258 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 231 §1 kk i art. 190 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

na skutek zażalenia złożonego przez pokrzywdzoną M. W.

na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód
o odmowie wszczęcia śledztwa

na podstawie art. 437 § 1 kpk

p o s t a n o w i ł

nie uwzględnić zażalenia M. W.i utrzymać w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Kryzki Zachód z dnia 3 czerwca 2011 roku, w sprawie 2 Ds. 2162/11, o odmowie wszczęcia śledztwa.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2011 roku prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie: działania w okresie od 2008 roku do 31 maja 2011 roku we W. w zorganizowanej grupie przestępczej funkcjonariuszy publicznych i innych osób, w tym prokuratorów i sędziów, mającej na celu:

- usunięcie M. W. z pracy w kontroli podatkowej w związku z wykonywaniem przez nią przestępstwa podatkowych,

- pozbawienia jej mieszkania,

- legalizację procederów przestępczego uwłaszczenia mieszkań i udaremniania uwłaszczenia mieszkań, zabijania samotnych osób celem wykorzystania ich podrobionych dokumentów do wyłudzeń towarów i nielegalnego obrotu olejem opałowym, wyłudzenia podatków,

- kierowania gróźb karalnych, w tym w dniu 31.05.11r. przez nieznane osoby, celem powstrzymania jej przed ujawnieniem popełnianych przez nich przestępstw wyżej wymienionych, na jej szkodę

tj. czynu z art. 258 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 231 §1 kk i art. 190 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pokrzywdzona M. W. w piśmie z dnia 16 czerwca 2011 roku ponownie podnosząc okoliczności wskazane w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa.

Prokurator Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki Zachód nie przychylając się do zażalenia skarżącego przekazał je Sądowi do rozpoznania.

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 303 kpk warunkiem wszczęcia postępowania przygotowawczego jest stwierdzenie przez organ procesowy, że podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. Oznacza to, że dla wszczęcia postępowania koniecznej jest stwierdzenie, że ujawnione lub wskazane w zawiadomieniu okoliczności, co najmniej wiarygodnie uprawdopodabniają zaistnienie przestępstwa. Organ ścigania, po przyjęciu zawiadomienia, zobowiązany jest dokonać weryfikacji zawiadomienia oraz podanych w nim okoliczności, a jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonać także czynność sprawdzających zgodnie z dyspozycją przepisu art. 305 kpk, które mają stanowić podstawę ustalenia przesłanek do wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.

Pokrzywdzona zbliżonej treści zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa składała już wielokrotnie w stosunku do szeregu osób będących funkcjonariuszami publicznymi oraz dokonujących czynności procesowych w sprawach, które ta wszczyna. Postępowania te były umarzane wobec braku dostatecznych danych uzasadniających popełnienie przestępstwa. Kolejne doniesienie i ponowne powtarzanie identycznych zarzutów, mimo obszernego uzasadnienia, nie stanowi wiarygodnego materiału pozwalającego na wszczęcie śledztwa.

Podawane przez pokrzywdzoną zarzuty i okoliczności budzą zasadnicze wątpliwości co do ich wiarygodności. Słusznie więc organ postępowania okoliczności podane w zawiadomieniu ocenił krytycznie, jako te same okoliczności, które były już przedmiotem wielu doniesień i zarzutów składanych wcześniej przez M. W..

Wobec powyższego Sąd uznał, że decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, oparta o przepis art. 17 § 1 pkt 1 kpk, jest zasadna, a zarzuty zażalenia skarżącej, stanowiąc w istocie powtórzenie okoliczności zawartych w zawiadomieniu, nie zasługują na akceptację.