Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska

Protokolant: Klaudia Herubin

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Wągrowcu

na rozprawie

sprawy z powództwa H. B.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. B. kwotę 13.370,41 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 41/100 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  obciąża powoda kosztami procesu w 7 %, zaś pozwanego w 93 % i zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. B. kwotę 3.595,43 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Katarzyna Szymczewska