Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 250/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Sławomira Szeleszczyka

po rozpoznaniu dnia 17 maja 2016 roku w Ł.

sprawy K. K., syna K. i B. z domu Pająk, urodzonego w dniu (...) w Ł.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora,

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 13 stycznia 2016 roku sygn. akt II K 235/15

na podstawie art. 437 k.p.k. i art. 438 pkt 1 i 2 k.p.k.

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sądowi Rejonowemu w Łęczycy.