Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 90/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Ireny Laury Łozowickiej

po rozpoznaniu dnia 19 maja 2016 roku w Ł.

sprawy R. R. , syna T. i J. z domu O., urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego o czyn z art. 190 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę,

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 19 listopada 2015 roku sygn. akt II K 208/15

na podstawie art. 437 k.p.k., art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok, w ten sposób, że:

a.  uchyla orzeczenie o karze łącznej grzywny zawarte w punkcie 9;

b.  z opisu czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 6 eliminuje treść „które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na czas nie dłuższy niż siedem dni”;

c.  z opisu czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 2 eliminuje treść „przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa tj. w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne”, z podstawy prawnej skazania eliminuje art. 64 § 1 k.k., a wymierzoną oskarżonemu karę grzywny obniża do 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

d.  z opisu czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 5 eliminuje treść „a zarzucany czyn popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne”, z podstawy prawnej skazania eliminuje art. 64 § 1 k.k., a wymierzoną oskarżonemu karę grzywny obniża do 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

e.  na podstawie art. 85 k.k. oraz art. 86 § 1 i 2 k.k. w miejsce kar jednostkowych grzywny orzeka wobec oskarżonego karę łączną grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

2.  w pozostałej części tenże wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.