Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 203/15

Ds 982/14


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Miastku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Łakomiec

Protokolant: Ewa Rybka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku – O. K.

po rozpoznaniu w dniach 14/01/2016 r., 13/04/2016 r.

sprawy R. M.

s. J. i B. zd. A. ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że:

w okresie od marca 2009 r. do 18 lipca 2014r. w C. gm. K. poprzez wszczynanie awantur, wykręcanie rąk, również pod wpływem alkoholu, bicie rękoma oraz skórzanym pasem po całym ciele i stosowanie przemocy wobec konkubiny E. K. w obecności syna znęcał się fizycznie i psychicznie nad małoletnim synem J. M. oraz poprzez wszczynanie awantur również pod wpływem alkoholu, stosowanie przemocy w postaci bicia rękoma po cały ciele, popychanie, wykręcanie rąk, szarpanie, wyzywanie słowami wulgarnymi, poniżanie, wyrzucanie z domu, znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną E. K. a ponadto w listopadzie 2009 r. stosując przemoc w postaci przytrzymywania za ręce oraz przyciśnięcia ciałem do łóżka, doprowadził konkubinę E. K. do obcowania płciowego

tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i art. 197 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

1.  uznaje oskarżonego R. M. za winnego tego, że w okresie od października 2013 r. do lipca 2014 r. – w datach bliżej nieustalonych wielokrotnie poprzez uderzanie dłońmi w pośladki i plecy, naruszył nietykalność cielesną małoletniego J. M., tj. przestępstwa z art. 217 § 1 kk i za to na podstawie art. 217 § 1 kk przy zast. art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności ,

2.  uznaje oskarżonego R. M. za winnego tego, że w okresie czasu od marca 2009 roku do 12 września 2012 r. oraz od 16 lutego 2014 r. do 29 marca 2014 r. poprzez wszczynanie awantur, również pod wpływem alkoholu, bicie rękoma po całym ciele, szarpanie, wykręcanie rąk, wyzywanie słowami wulgarnymi, poniżanie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną E. K., a ponadto w listopadzie 2009 r, stosując przemoc w postaci przytrzymywania za ręce oraz przyciśnięcia ciałem do łóżka, doprowadził konkubinę E. K. do obcowania płciowego tj. przestępstwa z art. 207 § 1 kk i art. 197 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 197 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk przy zast. art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności ,

3.  z mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk przy zast. art. 4 § 1 kk łączy orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności i w ich miejsce wymierza oskarżonemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

4.  z mocy art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk przy zast. art. 4 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby
5 (pięciu) lat,

5.  z mocy art. 72 § 1 pkt 5 i 6a kk przy zast. art. 4 §1 kk zobowiązuje oskarżonego
do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i zobowiązuje do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych - „Trening zastępowania agresji”,

6.  z mocy art. 73 § 1 kk przy zast. art. 4 § 1 kk w okresie próby oddaje oskarżonego
pod nadzór kuratora sądowego,

7.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat A. P. – Kancelaria Adwokacka w S. kwotę 988,92 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem 92/100) zł tytułem obrony z urzędu,

8.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.