Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I C 164/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewa Brzozowska

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. w Zgorzelcu

na rozprawie sprawy

z powództwa W. K.

przeciwko J. W.

o ustalenie

I.  powództwo oddala,

II.  nie obciąża powoda kosztami strony pozwanej od oddalonego powództwa.

Sygn. akt I C 164/15

UZASADNIENIE

Powód, W. K. pozwem z dnia 26-01-2015r domagał się od pozwanej J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w Z. ustalenia istnienia stosunku prawnego oraz praw wynikających z umowy o współprace przy internetowych serwisach „(...)” i „(...)” z dnia 01-02-2007r . W uzasadnieniu podniósł, że pozwani w toku wykonywania umowy o współpracę z dnia 01-02-2007 r, łączącej strony, dopuścili się nieprawidłowości w związku z czym powód uznał się za oszukanego. Jego zdaniem, domena internetowa „zinfo.pl” w ciągu sześciu miesięcy od jej zakupu przez pozwaną generowała zyski wobec tego warunek z pkt 5 umowy się ziścił istnieje jego uprawnienie do 20 % zysków z domeny. Powód domagał się ustalenia, że warunek z pkt 5 się ziścił.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania. Zarzucili, że nie zachodzą przyczyny nieważności umowy z dnia 31-01-2007r i nigdy i nie doszło do uchylenia się przez powoda od skutków prawnych złożonego w umowie oświadczenia woli. M. W. przy zawieraniu umów z powodem z działał jako pełnomocnik pozwanej J. W.. Podnieśli również, że warunek z pkt 5 umowy się nie ziścił albowiem domena w tym okresie nie przynosiła zysku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 31-01-2007r W. K. zawarł z J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w Z. umowę kupna-sprzedaży domen internetowych „(...)” i „(...)” za kwotę 100 zł. Przed zawarciem umowy powód w siedzibie firmy pozwanej z M. W. prowadził negocjacje. Umowę w imieniu pozwanej J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w Z. zawarł pełnomocnik jej brat M. W.. Umowa została wykonana. M. W. jest pracownikiem pozwanej J. W.. M. W. jest pracownikiem pozwanej J. W..

[dowód: umowa sprzedaży k 8, ]

W dniu 01-02-2007r W. K. zawarł z J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w Z. umowę o współpracę przy domenie internetowej „(...)” Przed zawarciem umowy powód w siedzibie firmy pozwanej z M. W. prowadził negocjacje. Umowę w imieniu pozwanej J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w Z. zawarł pełnomocnik jej brat M. W.. Umowa zgodnie z jej pkt 4 była zawarta na okres 6 miesięcy. Zgodnie z pkt 5 umowy w przypadku przynoszenia zysków przez domenę powód miał otrzymywać od pozwanej 20% zysków. Umowa była wykonywana przez strony. Obecnie strony są skonfliktowane na tle rozliczeń finansowych związanych z tą umową.

[dowód: umowa o współpracę k 9,]

Po upływie sześciu miesięcy od zawarcia umowy o współpracę powód dalej wykonał usługi na rzecz pozwanej do października, listopada 2008r. Za współpracę z pozwaną przy obsłudze serwisu „(...)” i „(...)” powód otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniej około 600 zł. Pod koniec roku 2008r firma pozwanej zerwała współpracę w drodze działań faktycznych poprzez zmianę kodów dostępu do domen i zerwaniu kontaktu z powodem.

[okoliczność bezsporna]

Powód wielokrotnie domagał się od pozwanej przedłożenia dokumentów księgowych dotyczących domeny „(...)” celem stwierdzenia czy domena generowała zyski czy nie. Pozwana odmawiała powodowi okazania dokumentów.

[okoliczność bezsporna]

Wyrokiem z dnia 20-01-2015r Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o sygn. akt I C 1184/14 oddalono powództwo powoda o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży domen.

[okoliczność bezsporna]

Sąd, zważył, co następuje:

Powództwo o stwierdzenie istnienie stosunku prawnego i praw wynikających z umowy współpracy przy domenach internetowych „(...)” i „(...)” z dnia 01-02-2007r z powodu braku interesu prawnego do jego wytoczenia należało oddalić w całości.

Powództwo powoda było oparte o art. 189 k.p.c. Przepis ten określa materialnoprawne przesłanki zasadności powództwa, w którym powód domaga się sądowego ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Powództwo będzie oddalone przede wszystkim, jeżeli powód nie ma interesu prawnego do jego wytoczenia. Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. Orzecznictwo ustaliło zasadę, że nie ma interesu prawnego ten, kto może poszukiwać ochrony prawnej w drodze powództwa o zasądzenie świadczeń pieniężnych (np. gdy dług stał się już wymagalny) lub niepieniężnych (np. gdy prawo własności zostało już naruszone przez pozbawienie lub zakłócenie posiadania w rozumieniu art. 222 § 1 lub 2 k.c.). Zasada ta opiera się na założeniach, że - po pierwsze, wydanie wyroku zasądzającego możliwe jest, jeżeli także ustalona zostanie legitymacja czynna powoda, oraz - po drugie, że wyrok tylko ustalający istnienie stosunku prawnego nie zapewni ostatecznej ochrony prawnej, ponieważ nie jest - w przeciwieństwie do wyroków zasądzających - wykonalny na drodze egzekucji sądowej. Por. m.in. orzeczenie SN z dnia 13 kwietnia 1965 r., II CR 266/64, OSP 1966, z. 6-8, poz. 166; wyrok SN z dnia 22 listopada 2002 r., IV CKN 1519/00, LEX nr 78333. W przedmiotowym przypadku powodowi niewątpliwie służy powództwo o zasądzenie 20 % zysków za każdy miesiąc od dnia w którym pozwana zaprzestała mu wypłacać i zerwała z nim współpracę. (...) niewątpliwie kontynuowanej po upływie terminu z pkt 4 umowy do końca 2008r.

Podkreślenie wymaga, że powszechnie przyjmuje się, że powództwo o ustalenie nie może zmierzać do ustalenia faktu, faktów ,albo uzyskania dowodu, które miałyby być wykorzystane w innym postępowaniu, a do tego zmierzał pozew powoda żądającego ustalenia, że domena „(...)” przynosiła zyski po upływie 6 miesięcy od jej sprzedaży co jest faktem, a nie stosunkiem prawym.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. nie obciążając powoda kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej. Powód wyjątkowo nieporadnie próbuje uzyskać ochronę prawną w związku z zerwaniem umowy o współpracę przez pozwaną. Powód, którego zarówno w sprawie I C 1184/14 jak i obecnej pouczano i sugerowano skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika dalej próbuje działać samodzielnie, co jest błędną postawą. Z drugiej strony działania pozwanej przy realizacji umowy o współprace należy ocenić jako naganne. Zapisy pkt 4,5 umowy generowały obowiązek pozwanej okazania powodowi jej dokumentów księgowych dotyczących domeny celem umożliwiania weryfikacji zyskowności albo nie zakupionej od powoda domeny. Zrywając z powodem współpracę i odmawiając wglądu do dokumentów pozwana wywołała procesy wytoczone przez powoda, dlatego nie obciążono powoda kosztami jej zastępstwa prawnego.