Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I C 769/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewa Brzozowska

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w Zgorzelcu

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko C. S.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 769/15 -upr

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w W. w dniu 03-04-2015r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko C. S. o zapłatę kwoty 354,26 zł tytułem zapłaty za składkę z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na okres od dnia 22-06-2013r roku do dnia 21-06-2014r, zawartą z posiadaczem pojazdu. Przedmiotowa umowa została zawarta na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli z dnia 22 maja 2003 ( Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) w dniu 22-06-2013r.

Postanowieniem z dnia 29-04-2015r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie o sygn. VI Nc-e 633089/15 stwierdził brak podstaw do wydaniu nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu ponieważ wątpliwości budziły podane okoliczności i przekazał sprawę do rozpoznanie do tutejszego Sądu. (k.-8)

Powód w uzupełniając pozew do wymogów postępowania uproszczonego podtrzymał pozew w całości dołączając do pozwu kserokopie: wydruku z jego bazy danych.

Pozwany na rozprawie w dniu 17-12-2015r. wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że w okresie w jakim samochód miał być ubezpieczony u powoda auto zostało zezłomowane i wyrejestrowane w Starostwie Powiatowym w Z..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 06-2013r pozwany C. S. złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Z. o wyrejestrowanie samochodu osobowego D. (...) o nr rejestracyjnym (...), w dniu 24 czerwca 2013r uzyskał zaświadczenie o demontażu pojazdu. Decyzją Starostwa Powiatowego w Z. z dnia 05-08-2013 pojazd został wyrejestrowany.

( dowód: kserokopie wniosku, zaświadczenia, i decyzji k 31-34 )

W dniu 19-02-2015r powód wezwał pozwaną do zapłacenia zaległej raty ubezpieczenia wraz odsetkami kwocie łącznej 351,57 zł .

(bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 292,00 zł wraz należnymi odsetkami w kwocie 62,60 zł, nie przedstawiając żadnego dowodu na istnienie swojego roszczenia. Pozwany zaprzeczył żądaniu powoda wykazując bezspornie, że przed datą rzekomej umowy ubezpieczenia OC złożył wniosek w Starostwie o wyrejestrowanie pojazdu. Obronę pozwanego należy uznać za skuteczną, jedynym bowiem dokumentem jakim dysponował powód był wydruk z jego bazy danych.

Wydruk z bazy danych powoda jest dokumentem prywatnym, po jego zaprzeczeniu przez pozwanego powód powinien wykazać, że odzwierciedla on rzeczywisty stan rzeczy. Z jednolitych poglądów judykatury i doktryny formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego wyraża się w tym, że zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osoby, która złożyła podpis na dokumencie, jednakże nie rozciąga się ona na okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia, nie stanowi też dowodu złożenia oświadczenia przez inne osoby. Jak zauważa się w literaturze, nie przesądza ona sama przez się o mocy materialnej dokumentu (kwestii jego ważności, skuteczności, a także prawdziwości). Dokument prywatny nie jest więc dowodem rzeczywistego stanu rzeczy (zob. wyrok SN z dnia 25 września 1985 r., IV PR 200/85, OSNC 1986, nr 5, poz. 84).

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten, adresowany do sądu, określa która ze stron powinna wykazać fakty, z których wyciąga dla siebie korzystne skutki prawne, a w konsekwencji którą też dotkną skutki niepowodzenia ich udowodnienia (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r., IV CSK 25/10, nie publ. oraz z dnia 29 kwietnia 2011 r., I CSK 517/10, nie publ.). Przez fakty w rozumieniu wymienionego wyżej przepisu należy rozumieć wszelkie okoliczności, z którymi normy prawa materialnego wiążą skutki prawne, w tym więc powstanie i treść stosunku prawnego. Uwzględniając treść tego przepisu wierzyciela dochodzącego od dłużnika spełnienia świadczenia obciąża ciężar wykazania przysługującej mu wobec dłużnika wierzytelności, tj. wykazania wszystkich faktów, z którymi właściwe przepisy materialne wiążą powstanie wierzytelności o określonej treści i rozmiarze, czemu powód w niniejszej sprawie nie podołał.

Powództwo powoda jako nieudowodnione należało oddalić w całości[ art 6 kc].

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.