Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 269 3/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: SSO A. D. J.

Protokolant Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 roku w Łodzi

sprawy A. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania A. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 24 sierpnia 2015 roku znak (...)

o prawo do emerytury

Zmienia zaskarżoną dec yzję i przyznaje wnioskodawcy A. K. prawo do emerytury od dnia 1 lipca 2015 roku. 65