Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 336/09

Dnia 5 listopada 2009r.

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Mokrzysz

Protokolant: Anna Konieczna

Przy udziale Katarzyny Salwa prokuratora Prok. Rej. dla Wrocławia Krzyki Zachód.

po rozpoznaniu sprawy B. B.

skazanego za czyny z art. 280 § 2 kk i inne

o wydanie wyroku łącznego

wniosku skazanego z dnia 8 września 2009 r. (data wpływu), w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

na podstawie art. 572 kpk

postanowił

I.  umorzyć postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

II.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. Romy Hładyłowicz kwotę 146,40 zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnić skazanego od ponoszenia kosztów sądowych zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany B. B. wniósł o wydanie wyroku łącznego w sprawach:

1.  Sądu Okręgowego we Wrocławia z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt III K 193/08 gdzie został skazany za czyn z art. 280 § 2 kk i inne popełnione w okresie od 4 marca 2007 r. do 6 lutego 2008 r., na karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 28 października 2005 r., sygn. akt IIK 1073/05 gdzie został skazany za czyny z art. 279 § 1 kk i inne popełnione w okresie od grudnia 2004 r. do maja 2005 r., oraz w dniu 6 października 2003 r, na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

Zdaniem Sadu Okręgowego w przedmiotowej sprawie brak jest warunków do wydania wyroku łącznego. Zgodnie z treścią art. 85 kodeksu karnego połączeniu mogą podlegać tylko takie kary pozbawienia wolności, które dotyczą wyłącznie przestępstw popełnionych przed wydaniem pierwszego, choćby nieprawomocnego wyroku w sądzie pierwszej instancji, co do któregokolwiek z nich i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne kary podlegające łączeniu..

Zgodnie z przepisami prawa nie jest wiec możliwe objecie wyrokiem łącznym kary wymierzonej za przestępstwo popełnione po wydaniu wyroku skazującego za inne wcześniej dokonane przestępstwo. B. B. popełnił przestępstwa objęte wyrokami opisanymi w pkt 1 i 2 i wymierzono mu za to prawomocnie kary tego samego rodzaju tj. kary pozbawienia wolności. Z treści przedmiotowych wyroków wynika jednak, iż datą graniczną warunkującą ewentualne połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych powyższymi wyrokami jest dzień 28 października 2005 r., tj. data wydania wyroku w sprawie II K 1073/05. Skoro zatem czyny popełniony przez skazanego w sprawie III K 193/08 miały miejsce już po tej dacie (od 4 marca 2007 r. do 6 lutego 2008 r.), to niewątpliwie w stosunku do skazanego nie zachodziły warunki do orzeczenia kary łącznej, a tym samym wydania wyroku łącznego, zgodnie z wymaganiami ustawowymi wynikającymi z przepisu art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 kk., następstwem czego niezbędne stało się orzeczenie oparte na przepisie art. 572 kpk.

W związku z trudną sytuacją materialną skazanego, odbywającego obecnie karę pozbawienia wolności, Sąd na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go od zapłaty kosztów sądowych. Mając natomiast na uwadze przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze należało zasadzić na rzecz adwokata Romy Hładyłowicz nieopłacone koszty obrony udzielonej z urzędu skazanemu i tym samym orzeczono jak w pkt II.

Z tych przyczyn orzeczono jak na wstępie.