Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 61/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Habaj

Protokolant : Karolina Nowicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 styczni 2013 roku w Ś.

odwołania A. P. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

w sprawie (...) z dnia 22.12.2011 roku

o świadczenie rehabilitacyjne

I.  odwołanie oddala;

II.  zasądza od powoda A. P. (1) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

A. P. (2) wniósł odwołanie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 22 grudnia 2012 roku znak: (...), którą to organ rentowy– odmówił mu prawo do esu świadczenia rehabilitacyjnego od dnia 28.11.2011 roku

W uzasadnieniu odwołania powód podniósł, że zaskarżona decyzja wydana została bez zapoznania się przez lekarza orzecznika ZUS w z wynikami aktualnego badania.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie od ubezpieczonego kwoty 180.00 zł tytułem zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że stan zdrowia ubezpieczonego nie uzasadnia przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia 26 sierpnia 2011 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. przyznał A. P. (1) świadczenie rehabilitacyjne na okres od 30.08.2011 do 27.11.2011 w wysokości 90% podstawy wymiaru. W dniu 31.10.2011 roku A. P. (1) złożył ponownie wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. (...) w dniu 22.11.2011 r. i następnie (...) uznała A. P. (1) za zdolnego do pracy od 28.11.2011

dowód; akta ZUS

A. P. (2) skarży się od kilku lat na bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym., bóle czasem nasilają się, drętwieje mu lewa kończyna dolana

bezsporne

Biegły ortopeda rozpoznał u powoda zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa ze zmianami dyskopatycznymi, nawracający zespół korzeniowy lędźwiowy lecz stwierdził, ze te schorzenia nie powodują niezdolności do pracy

dowód: opinia ortopedy k 13-14

Biegły neurochirurg rozpoznał wielopoziomowe zmiany dyskopatyczne kręgosłupa. W wydanej opinii z dnia 23.08.2012 roku biegły orzekł, że wprawdzie w obecnym stanie zdrowia u badanego stwierdza się zmiany zwyrodnieniowo- dyskopatyczne kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z przepuklinami j.m. krążków m/k L4- L5 i L5-S1 uciskającymi worek oponowy i korzenie nerwowe niemniej jednak badany jest zdolny do pracy zarobkowej z uwzględnieniem przeciwskazań – prac wysiłkowych, fizycznych, prac obciążających kręgosłup .

Biegły orzekł, iż A. P. (1) jest zdolny do pracy zarobkowej z uwzględnieniem wyżej wspomnianych przeciwwskazań a ocena dokonana przez biegłego co do stanu zdrowia ubezpieczonego jest zgodna z oceną ZUS.

Dowód: opinia biegłego neurochirurga k 25-26

Sąd zważył:

Odwołanie nie podlegało uwzględnieniu

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( DZ U z 1999 roku , nr 60 , poz. 636 ze zmianami ) świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Jak wynika z akt ZUS oraz przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego sądowego powód po zakończeniu zasiłku chorobowego i 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego był zdolny do pracy , a zatem nie spełnił podstawowej przesłanki aby uzyskać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Biegły ortopeda uznał powoda za zdolnego do pracy stwierdził jednak za zasadne wydanie opinii przez biegłego neurologa lub neurochirurga. Ten stwierdził i , iż po wykorzystaniu 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego powód był zdolny do pracy. Co prawda biegły uznał, że wprawdzie w obecnym stanie zdrowia u badanego stwierdza się zmiany zwyrodnieniowo- dyskopatyczne kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z przepuklinami j.m. krążków m/k L4- L5 i L5-S1 uciskającymi worek oponowy i korzenie nerwowe niemniej jednak badany jest zdolny do pracy zarobkowej z uwzględnieniem przeciwskazań – prac wysiłkowych, fizycznych, prac obciążających kręgosłup .

Sąd podzielił te argumentację uznając iż, całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego przemawia za uznaniem opinii jako rzeczowej, spójnej, i wyprowadzającej logiczne wnioski końcowe. Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek przyczyn dla których opinia ta miałyby utracić walor wiarygodnych dowodów w sprawie .

Opinia biegłego, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ma na celu ułatwienie sadowi należytej oceny zebranego materiału wtedy, gdy potrzebne są wiadomości specjalne. Podlega jak inne dowody ocenie wg. art.233§ 1 kpc, lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny, które stanowią zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Przedmiotem opinii nie jest więc przedstawienie faktów lecz ich ocena na podstawie wiadomości specjalnych.

Sąd dał wiarę w tym zakresie obu opiniom albowiem stanowią one wnikliwą ocenę stanu zdrowia powoda , rzeczowo uzasadnioną. Sąd nie znalazł podstaw aby kwestionować ustalenia i wnioski opinii lub powoływać innych biegłych i uznał obie opinie oraz wnioski w nich zawarte za w pełni miarodajne i na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477 14 §1 kpc oddalił odwołanie.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 kpc w zw. z § 11. 2 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…)