Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 723/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 września 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Iwona Siuta (spr.)

Sędziowie: SO Karina Marczak del. SR Katarzyna Longa

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 22 października 2012 r., sygn. akt I C 272/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 723/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 października 2012 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie odrzucił zażalenie powoda M. G. z dnia 23 czerwca 2012 r. na zarządzenie Przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu. W uzasadnieniu podniesiono, że zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2012 roku, doręczonym powodowi w dniu 31 sierpnia 2012 roku, wezwano powoda do usunięcia braków formalnych zażalenia – szczegółowo w tym wezwaniu wskazanych (k. 35) – w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jak wskazał w uzasadnieniu Sąd Rejonowy powód w dniu 3 września 2012 r. złożył pismo procesowe, ale nie czyniło ono zadość przedmiotowemu wezwaniu i zostało złożone tylko w jednym egzemplarzu. Strona skarżąca nie usunęła braków formalnych zażalenia, jako że nie tylko nie wykonała prawidłowo skierowanego do niej zobowiązania, ale ponadto pismo złożone przez stronę w odpowiedzi na zobowiązanie dotknięte było brakiem formalnym. Natomiast nieuzupełnienie braków formalnych zażalenia jest zaś nie tylko niewykonanie wezwania, ale także jego nieprawidłowe wykonanie, w szczególności polegające na złożeniu pisma wnoszonego w odpowiedzi na wezwanie Sądu bez jego odpisu dla strony przeciwnej. W zakreślonym terminie powód nie uzupełnił braków formalnych zażalenia.

Na powyższe postanowienie powód złożył zażalenie, w którym wniósł o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż zaszła zmiana okoliczności oraz, że w piśmie z dnia 1 września 2012 roku podał, że zmiana orzeczenia ma polegać na odstąpieniu od grzywny, co uzasadnił istnieniem dwóch uchwał Sadu Najwyższego wskazanych w przywołanym piśmie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się niezasadne.

Przewodniczący prawidłowo, po stwierdzeniu braków formalnych zażalenia z dnia 23 czerwca 2012 r. w postaci niewskazania na czym polegać ma zmiana orzeczenia, której domaga się powód oraz niewskazania uzasadnienia zażalenia, wezwał do uzupełnienia wyżej wymienionych braków formalnych. Powód w dniu 3 września 2012 r. złożył pismo procesowe, które nie czyniło zadość przedmiotowemu wezwaniu i zostało złożone tylko w jednym egzemplarzu. W przywołanym piśmie strona skarżąca wniosła o zmianę orzeczenia przez odstąpienie od egzekwowania grzywny i wszczęcie postępowania mającego na celu stwierdzenie nieważności z art. 58 k.c. nabycia własności działek, przez uwłaszczonych na podstawie - jej zdaniem sfałszowanej -mapy ewidencji gruntów. Natomiast jako uzasadnienie zażalenia wskazała na istnienie dwóch uchwał Sądu Najwyższego, tj. znoszącą grzywnę z art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 poz. 427 ze zm.) za znieważnienie Sądu poza rozprawą oraz uchwałę o obowiązku wzięcia przez Sąd pod uwagę z urzędu nieważności postępowania.

Tym samym Sąd Rejonowy słusznie przyjął, że pismem powoda wniesionym w dniu 03 września 2012 r. nie zostały uzupełnione braki wskazane w wezwaniu (k. 35). Nie można bowiem uznać za uzupełnienie braków formalnych wniosku powoda o zmianę orzeczenia przez odstąpienie od egzekwowania grzywny i wszczęcie postępowania mającego na celu stwierdzenie nieważności, gdyż nie są to żądania odnoszące się stricte do zażalenia z dnia 23 czerwca 2012 r., a jedynie żądania odnoszące się treści pozwu, podobnie, jak i wskazane uchwały Sądu Najwyższego. Sąd Okręgowy podziela również pogląd Sądu Rejonowego, że nieuzupełnienie braków formalnych zażalenia jest niewykonaniem nałożonego zobowiązania.

Niezależnie od tego należy zaznaczyć, że poprzez samo przytoczenie orzeczeń Sądu Najwyższego powód nie uzupełnił braku formalnego zażalenia w postaci niewskazania uzasadnienia. Powód bowiem winien był wskazać w jaki sposób jego zdaniem Przewodniczący zarządzając zwrot pozwu naruszył przepisy postępowania, w szczególności odnoszące się do zachowania przez powoda terminu do uzupełnienia stwierdzonych braków pozwu oraz prawidłowości dokonanego w ocenie powoda uzupełnienia braków formalnych. Co więcej powód nie załączył odpisu pisma złożonego w dniu 3 września 2012 r., mimo iż był pouczony przez Sąd Rejonowy już w wezwaniu z dnia 8 marca 2012 r.(k. 6) o obowiązku dołączania do każdego pisma procesowego odpisów pisma i odpisów załączników.

Naruszony został tym samym wymóg formalny określony przepisem art. 394 § 3 k.p.c. zgodnie z którym zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów oraz wymóg formalny określony przepisem art. 128 § 1 k.p.c., który stanowi, że do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Jak trafnie uznał Sąd Rejonowy, wskutek nieuzupełnienia powyższych braków w wyznaczonym terminie zażalenie powoda należało odrzucić stosownie do treści art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzekł jak w sentencji orzeczenia.

II Cz 723/13

Zarządzenie

1.  odnotować i zakreślić;

2.  odpis postanowienia doręczyć powodowi;

3.  do zbioru;

4.  akta przesłać SR.