Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 592/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Wojciech Boroudziuk

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

W. W.

przeciwko

(...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w przedmiocie kosztów postępowania, a zawarte w punktach 3 i 2 (trzecim i drugim) wyroku tego Sądu z dnia 22 września 2014r. w sprawie o sygn. IC 1618/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 592/15

UZASADNIENIE

W wyroku z dnia 22 września 2014r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na rzecz powoda W. W. kwotę 54 800 zł z ustawowymi i umownymi odsetkami (te bliżej określił) oraz kosztami postępowania w kwocie 7 039 zł (w punkcie trzecim), a nadto zasądził od tej samej pozwanej na rzecz tego samego powoda kwotę 30 000 zł z ustawowymi i umownymi odsetkami (które także bliżej określił) oraz kosztami postępowania w kwocie 3 917 zł (w punkcie drugim wyroku). Konstrukcja wyroku, wynikająca z uprzedniego połączenie do rozpoznania i rozstrzygnięcia dwóch odrębnie toczących się spraw, spowodowała przyjęcie takiej numeracji poszczególnych rozstrzygnięć tj. odrębnej dla poszczególnych roszczeń głównych i odrębnej dla kosztów postępowania, stąd przy opisaniu zaskarżonych postanowień najpierw wskazano numer trzeci, a potem drugi (k.130 vide et verte).

Rozstrzygając o kosztach postępowania w sprawie należnych powodowi od pozwanej Sąd Rejonowy – w pierwszym przypadku zastosował przepis art.100 kpc, a w drugim zasadę przewidziana w art.98 § 1 i 3 kpc. Na zasądzoną kwotę kosztów postępowania w wysokości 7 039 zł złożyła się opłata od pozwu (3 422 zł) oraz opłata od pełnomocnictwa (17 zł) i wynagrodzenie pełnomocnika (3 600 zł), a na zasadzoną kwotę 3 917 zł złożyła się opłata od pozwu w drugiej z połączonych spraw (1 500 zł), opłata od pełnomocnictwa (17 zł) i wynagrodzenie pełnomocnika (2400 zł). Wynagrodzenie pełnomocnika, w każdym z tych dwóch przypadków, Sąd Rejonowy ustalił z uwzględnieniem § 2 ust.1 i 2 oraz § 6 pkt 6 i pkt 5 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (por. uzasadnienie – k.142).

W zażaleniu na wyżej przywołane postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w przedmiocie ponoszenia przez pozwaną na rzecz powódki kosztów postępowania pozwana spółka domagała się ich zmiany poprzez zasądzenie na rzecz powoda wynagrodzenia pełnomocnika tylko w jednej ze spraw, jako wiodącej (dokładniej rzecz ujmując, w której wartość dochodzonego i zasądzonego roszczenia była wyższa) w wysokości 3 600 zł.

Zdaniem skarżącej przebieg postępowania oraz postawa pełnomocnika powoda uzasadniały rozstrzygnięcie o kosztach postępowania po myśli art.102kpc. Aczkolwiek doszło do połączenia dwóch odrębnych spraw, to roszczenia były jednorodzajowe i mogły być objęte jednym pozwem, a ich rozdzielenie i dochodzenie odrębnie było – zdaniem pozwanej – celowym działaniem powoda (zażalenie – k.146).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej nie znajduje uzasadnienia. Powód dochodził od pozwanej roszczeń w dwóch oddzielnych sprawach, w których był reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, i jak słusznie zauważyła pozwana w zażaleniu, sprawy zostały połączone do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia (co dopuszcza art.219 kpc), ale ten zabieg techniczny (praktyczny) nie pozbawił ich odrębności. W konsekwencji powód miał prawo nadal domagać się zasądzenia od pozwanej zwrotu kosztów postępowania od każdego z roszczeń (od każdej sprawy) oddzielnie, w tym kosztów związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika., z pomocy którego korzystał. Wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata) zostało ustalone w prawidłowej wysokości i w oparciu o właściwe przepisy tj. rozporządzenia Mn. Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie…(j.t. w Dz.U. z 2013r. poz.461).

Wbrew twierdzeniom pozwanej brak było w sprawie podstaw do odstąpienia od obciążenia jej obowiązkiem zwrotu pozwanemu kosztów postępowania lub obciążenia jej kosztami jedynie częściowo (po myśli art.102 kpc). Nie przemawiał za tym ani charakter przedmiotowej sprawy (o zapłatę z tytułu braku spłaty pożyczki), ani sytuacja majątkowa pozwanej. Innymi słowy brak było takich okoliczności, bo pozwana ich nie wskazała, które czyniłyby uzasadnionym (słusznym) odstąpienie od rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w sprawie, którą pozwana przegrała, z odstąpieniem od podstawowych zasad przewidzianych w art.98 § 1 i 3 kpc czy art.100 kpc, a więc odpowiedzialności za wynik procesu.

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanej, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 kpc).