Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 361/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Marek Lewandowski

Sędziowie : SO Katarzyna Borowy, SO Marek Paczkowski

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu w ramach nadzoru nad egzekucją z odrębnej własności lokalu, prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcina Burakowskiego w sprawie Km 400/14

z udziałem wierzycieli Banku (...) spółki akcyjnej w W., Gminy Miasta G., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. Inspektorat w G., Skarbu Państwa – Prokuratora Okręgowego w B.,

dłużników B. W. i A. W. oraz nabywców licytacyjnych A. K. i Ł. K.

na skutek zażalenia dłużników

od postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

z dnia 4 lutego 2016 r. sygn. akt I Co 1581/14

postanawia: oddalić zażalenie.

/SSO Katarzyna Borowy/ /SSO Marek Lewandowski/ /SSO Marek Paczkowski/

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu udzielił przybicia na rzecz nabywców licytacyjnych A. K. i Ł. K. odrębnej własności lokalu numer (...) przy ul. (...) w G., da której prowadzona jest księga wieczysta (...) wraz z udziałem wynoszącym 39/500 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę nabycia 49.275 zł, zaoferowaną na przetargu dnia 29 stycznia 2016 r, z tym zastrzeżeniem, że nabyta nieruchomość wejdzie do majątku wspólnego nabywców licytacyjnych. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd ten zauważył, że 29 stycznia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcin Burakowski przeprowadził licytację odrębnej własności lokalu nr (...) przy ul. (...) w G., dla której Sąd Rejonowy w G. prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem wynoszącym 39/500 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Po wywołaniu sprawy stawili się: aplikant adwokacki P. B. – będący pełnomocnikiem dłużników B. W. i A. W.. Pełnomocnik wniósł o zniesienie terminu licytacji z uwagi na nieprawidłowe zawiadomienie dłużników oraz błędne oznaczenie sygnatury akt sprawy egzekucyjnej w księdze wieczystej. Jednocześnie pełnomocnik dłużników wskazał jako aktualny adres dłużników ul. (...) w G.. Z uwagi na brak podstaw do uwzględnienia wniosku Sąd nadzorujący egzekucję oddalił wniosek dłużników o zniesienie licytacji.

Sąd Rejonowy ustalił również, że na posiedzeniu stawili się licytanci Ł. K. i A. K., którzy oświadczyli, że pozostają w związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej i nieruchomość będą nabywać do majątku wspólnego. Po wywołaniu sprawy i odnotowaniu stawiennictwa osób zainteresowanych Komornik sądowy przedstawił informacje z art. 973 k.p.c., a następnie przeprowadził przetarg i oznajmił, że najwyższą cenę w wysokości 49.275 zł zaoferowali małżonkowie A. i Ł. K., który oświadczyli, że nabywają nieruchomość do majątku wspólnego. Po zakończeniu przetargu nie zgłoszono skarg na jego przebieg. Zgodnie z przepisem art. 988 k.p.c. ogłoszenie postanowienia o przybiciu odroczono o tydzień. Udzielając przybicia na rzecz licytantów Sąd Rejonowy wziął pod uwagę treść art. 991 § 1 k.p.c. Zdaniem Sądu nie doszło do naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, które mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli dłużnicy, którzy zaskarżyli je w całości. Skarżący zarzucili:

1) naruszenie art. 133 § 1 k.p.c. poprzez niewłaściwe zawiadomienie o licytacji nieruchomości dłużnika A. W. i przesłanie tego zawiadomienia na adres w G. przy ul. (...), podczas gdy dłużnik od 2011 r. zameldowany jest w G., przy ul. (...),

2) naruszenie art. 991 § 1 k.p.c. poprzez udzielenie przybicia przez Sąd, pomimo istnienia podstawy do zawieszenia postępowania, albowiem w treści księgi wieczystej nieruchomości lokalowej znajduje się błędny wpis w zakresie sygnatury akt sprawy postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcina Burakowskiego o sygn. Km 4000/14, zamiast Km 400/14, co spowodowało, że istniała podstawa do zawieszenia postępowania do czasu sprostowania informacji zawartych w księdze wieczystej tej nieruchomości w trybie postępowania wieczystoksięgowego.

Na podstawie powyższych zarzutów skarżący wnieśli o:

1) zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez odmowę udzielenia przybicia,

2) zawieszenie postępowania egzekucyjnego Km 400/14 i sprawy z nadzoru nad egzekucją z nieruchomości o sygn. I Co 1581/14, wobec konieczności weryfikacji prawidłowości wpisów w księdze wieczystej opisanej nieruchomości.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie dłużników nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 991 § 1 k.p.c. Sąd odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu. Natomiast w myśl § 2 powołanego in extenso artykułu Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

Wykładnia językowa cytowanego przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca przewidział trzy podstawy odmowy udzielenia przybicia. Są nimi: 1) naruszenie przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania, 2) stwierdzenie, że postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu, 3) stwierdzenie, że uczestnik postępowania nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

W rozpoznawanej sprawie jeden z dłużników powoływał się w trakcie licytacji na okoliczność, że nie został o niej prawidłowo zawiadomiony. Nie wykazał jednak, że z tego powodu nastąpiło naruszenie jego praw. Nie sposób jednak przeoczyć, że wbrew stanowisku dłużnika zawiadomienie o terminie licytacji zostało jemu wysłane na adres w G. przy ul. (...) (vide: k. 500 akt Km 400/14), a nie na adres: G., ul. (...). Zarówno on, jak i jego żona przesyłek tych nie odebrali; w związku z tym pozostawiono je ze skutkiem doręczenia. Trzeba podkreślić, że pomimo nieodebrania powiadomień dłużnicy dowiedzieli się o terminie licytacji, czego dowodzi stawiennictwo ich pełnomocnika. W związku z tym Sąd Rejonowy słusznie przyjął, że dłużnicy zostali prawidłowo powiadomieni o terminie licytacji i oddalił wniosek o zniesienie terminu licytacji.

W ocenie Sądu Okręgowego nietrafny jest również zarzut naruszenia art. 991 § 1 k.p.c. poprzez uznanie przez Sąd a quo, iż nie zachodziły podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Nieprzypadkowo skarżący nie wskazał podstawy prawnej ewentualnego zawieszenia postępowania. Zarzut, że postępowanie egzekucyjne podlegało zawieszeniu do czasu sprostowania treści wzmianki o wszczęciu egzekucji wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości należy uznać za oczywiście chybiony w świetle art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie sprawy egzekucyjnej nie jest bowiem uzależnione od wyniku postępowania o sprostowanie treści ostrzeżenia poprzez zastąpienie numeru Km 4000/14 numerem Km 400/14.

Istnienie omyłki pisarskiej w treści wzmianki o wszczęciu egzekucji nie miało jakiegokolwiek wpływu na wynik przetargu. Warto w tym miejscu odnotować, że w piśmiennictwie i judykaturze do uchybień, które nie mają wpływu na wynik przetargu zaliczono:

1) oznaczenie ceny wywołania poniżej kwoty, o której mowa w art. 983, w sytuacji, gdy w toku licytacji zgłoszono oferty przekraczające cenę wywołania (por. post. SN z 11 maja 1998 r., I CKN 1094/97, niepubl.),

2) niezłożenie rękojmi przez licytanta, którego oferta nie była najwyższa,

3) przyjęcie przez komornika nieprawidłowego postąpienia, które zostało sanowane późniejszym złożeniem oferty ważnej.

W ocenie Sądu II instancji wymienione uchybienia mają niewątpliwie znacznie większe znaczenie dla wyniku przetargu, aniżeli istnienie omyłki pisarskiej we wpisie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji. To ostatnie uchybienie nie dotyczy nawet czynności komornika, tylko wynika z niedokładności wpisu dokonanego przez sąd wieczystoksięgowy.

W rezultacie, uznając zarzuty zażalenia za bezzasadne, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

/SSO Katarzyna Borowy/ /SSO Marek Lewandowski/ /SSO Marek Paczkowski/