Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1120/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Mariola Szczepańska

Sędziowie: SO Beata Matysik (ref.), SR (del.) Magdalena Rychter – Raj

Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Sasin-Oset

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) z siedzibą
w S.

o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 27163/15/757

postanawia:

oddalić apelację.

Beata Matysik Mariola Szczepańska Magdalena Rychter – Raj