Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 182/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

w obecności oskarżyciela Prokuratora - Moniki Kobryś

po rozpoznaniu dnia – 1 czerwca 2016 r. na rozprawie w Legionowie sprawy:

D. M. , s. M. i W. z d. S. , ur. (...) w W.

skazanego prawomocnie :

1.wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy VII Wydział Karny z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt. VII K 23/96 za czyn z pkt I popełniony w warunkach ciągu przestępstw z art.279§1 kk popełniony nie wcześniej niż 26 lutego1995 roku i nie później niż 7 stycznia 1995 roku , za czyn z pkt II popełniony w warunkach ciągu przestępstw z art.279§1 kk w okresie od 30 marca 1994 roku do 30 listopada 1994 roku w na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

2.wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku II Wydział Karny z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt. II K 221/12 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 8 lutego 2012 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. akt. VI K 718/13 za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 4 lutego 2013 na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt. VI K 1466/13 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 21 sierpnia 2013 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby ;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku z dnia 1 kwietnia 2014 r. sygn. akt. VI K 1642/13 za czyn art. 233§1 kk popełniony w dniu 11 września 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby ;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie II Wydział Karny z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt. II K 879/13 za czyn z art. 18§2 kk w zw. z art. 233§1 kk popełniony w dniu 9 sierpnia 2013 na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

7. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie II Wydział Karny z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt. II K 819/13 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 6 sierpnia 2013 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie II Wydział Karny z dnia 30 października 2014 r. sygn. akt. II K 28/14 za czyn z pkt I z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art.64§1 kk popełniony w dniu 18 listopada 2013 roku, za czyn z pkt II z art. 178a§4 kk popełniony w dniu 18 listopada 2013 roku na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

9. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt. II K 429/14 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 18 maja 2014 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeka

1.na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art.4§1 kk wymienione w pkt. 8 i 9 wyroki łączy i wymierza D. M. karę łączną 2 lat i 10 (dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności ;

2.na podstawie art. 575§1 kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu ;

3.na podstawie art. 572 kpk w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

4.na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

5.zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz adw. B. T. kwotę 240 (dwieście czterdzieści ) złotych plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu.

Sygn. akt : II K 182/16

UZASADNIENIE

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. M. został skazany następującymi wyrokami :

1.wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy VII Wydział Karny z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt. VII K 23/96 za czyn z pkt I popełniony w warunkach ciągu przestępstw z art.279§1 kk popełniony nie wcześniej niż 26 lutego1995 roku i nie później niż 7 stycznia 1995 roku , za czyn z pkt II popełniony w warunkach ciągu przestępstw z art.279§1 kk w okresie od 30 marca 1994 roku do 30 listopada 1994 roku w na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

2.wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku II Wydział Karny z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt. II K 221/12 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 8 lutego 2012 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. akt. VI K 718/13 za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 4 lutego 2013 na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt. VI K 1466/13 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 21 sierpnia 2013 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby ;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie VI Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku z dnia 1 kwietnia 2014 r. sygn. akt. VI K 1642/13 za czyn art. 233§1 kk popełniony w dniu 11 września 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby ;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie II Wydział Karny z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt. II K 879/13 za czyn z art. 18§2 kk w zw. z art. 233§1 kk popełniony w dniu 9 sierpnia 2013 na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w miesiącu;

7. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie II Wydział Karny z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt. II K 819/13 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 6 sierpnia 2013 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie II Wydział Karny z dnia 30 października 2014 r. sygn. akt. II K 28/14 za czyn z pkt I z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art.64§1 kk popełniony w dniu 18 listopada 2013 roku, za czyn z pkt II z art. 178a§4 kk popełniony w dniu 18 listopada 2013 roku na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

9. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt. II K 429/14 za czyn art. 178a§4 kk popełniony w dniu 18 maja 2014 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Skazany D. M. w warunkach izolacji przebywa od 24 września 2015 roku , kiedy został doprowadzony do Zakładu Karnego W.B.. Następnie w dniu 12 października 2015 roku został przetransportowany do Zakładu Karnego P.. Zachowanie w/w w warunkach izolacji jest poprawne. D. M. był trzykrotnie nagradzany regulaminowo . Nie był zaś karany dyscyplinarnie. Od dnia 29 września 2015 roku skazany odbywa karę w systemie programowego oddziaływania .. Zarówno w stosunku do funkcjonariuszy , jak i współosadzonych funkcjonuje poprawnie i bezkonfliktowo. Nie deklaruje przynależność do podkultury przestępczej. Skazany swoim zachowaniem nie sprawia większych problemów natury wychowawczej i porządkowej,

Sąd, powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : k.11-13 karta karna

k.20-20v opinia

k.30 opinia

k.38-40 wniosek

k.41 dokumentacja medyczna

z akt sprawy VIIK 23/96 SR dla m. st. Warszawy:

k.995-1004 wyrok

k.1134 wyrok

z akt sprawy IIK 221/12 SR w Pułtusku:

k.66-67 wyrok

z akt sprawy VIK 718/13 SR w Wyszkowie, Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku:

k.21 wyrok

z akt sprawy VIK 1642/13 SR w Wyszkowie, Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku:

k.46 wyrok

z akt sprawy IIK 879/13 SR w Wyszkowie:

k.3-3v wyrok

z akt sprawy IIK 28/14 SR w Wyszkowie:

k.171-172 wyrok

z akt sprawy IIK 429/14 tut. Sadu:

k.88 wyrok

k.167 wyrok

z akt sprawy VIK 1466/13 SR w Wyszkowie, Zamiejscowy Wydział Karny w Pułtusku: :

k.26-27 wyrok

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kar łącznych.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 k.k. w zw. z art.4§1 kk, w razie, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw, Sąd orzeka karę łączną, jeśli za poszczególne przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu. Zgodnie zaś z przepisem art.87 kk – w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności , Sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności , przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Stosowanie zaś do treści art.89§1 kk – w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności , ograniczenia wolności albo grzywny w warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania , sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej , jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 kk . Wydanie wyroku łącznego ma na celu połączenie kar wydanych przez różne Sądy w sytuacji polegającej na tym, że sprawy mogły być rozpoznawane w jednym postępowaniu przez jeden Sąd i po wymierzeniu kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa można było orzec jedną karę łączną. Instytucja wyroku łącznego jest zatem wprowadzona w interesie sprawców, którzy popełnili dwa lub więcej przestępstw, a które z różnych powodów m.in. wobec popełnienia ich na terenie właściwości różnych Sądów, zostały rozpoznane w różnych postępowaniach.

Obrońca skazanego wniósł o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar wymierzonych wyrokami w sprawach o sygn.. akt : VI K 1466/13 , II K 819/13 , II K 28/14 i II K 429/14 na zasadzenie pełnej absorpcji. Wniosek jego w tym zakresie nie może być uwzględniony, albowiem nie zostały spełnione przesłanki z art.85 kk.

Sąd z urzędu przeanalizował jednak wszystkie wyroki jakie zapadły wobec skazanego i uznał , iż połączeniu podlegają kary orzeczone wyrokiem w sprawie II K 28/14 w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i kary orzeczonej wyrokiem w sprawie II K 429/14 w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności .

Sąd nie znalazł jednak przesłanek do zastosowania instytucji absorpcji w wyroku łącznym. Sąd w tym zakresie podzielił stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrażone w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 roku , sygn.akt: II Aka 207/08, zgodnie z którym kara łączna w wyroku łącznym nie musi tworzyć sytuacji korzystniejszej dla skazanego od istniejącej, nim zostanie orzeczona. Pogląd ten został potwierdzony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2008 roku , sygn. akt: II Aka 198/08 , który stanowi , że zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie i orzecznictwie kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami. Ma likwidować swoistą konkurencje kar w postępowaniu wykonawczym wynikłą z kilkakrotnych skazań. Nie jest to sposób na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw. Sąd również podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego w Lublinie wyrażony w wyroku z dnia 15 maja 2008 roku , sygn. akt: II Aka 98/08 , zgodnie z którym podstawą wymiaru kary łącznej są kary wymierzone z osobna za zbiegające się przestępstwa. Wymiar kary łącznej winien różnić się od mechanicznego dodawania kar. Priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zasada asperacji, natomiast kara łączna, orzeczona na zasadzie absorpcji lub kumulacji - wyjątkiem. Żaden automatyzm w wymiarze kary nie może zasługiwać na aprobatę, gdyż zasada kumulacji - byłaby wyrazem formy odpłaty, zaś zasada absorpcji - wyrazem formy nagrody. Biorąc pod uwagę fakt , iż skazany został doprowadzony do Zakładu Karnego, ilość popełnionych przez niego przestępstw, dokonanie ich mimo, że skazany był już karany , Sąd nie znalazł przesłanek do zastosowania wobec skazanego zasady absorcji. Sąd natomiast jako okoliczności łagodzące wziął pod uwagę pozytywną opinię z Zakładu Karnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

W tym miejscu należy wskazać , że Sąd analizował połączenie kar orzeczonych skazanemu w wyrokach w sprawach o sygn..akt : VI K 1466/13 , VI K 1642/13 , II K 879/13 oraz II K 819/13 . W dwóch pierwszych sprawach zapadały wobec skazanego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania , w trzeciej sprawie kara ograniczenia wolności , a w ostatniej kara bezwzględna pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu, nie zostały jednak spełnione przesłanki z art. 69 kk pozwalające na orzeczenie w tym ciągu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania . D. M. pomimo bowiem skazania w tych sprawach , nadal wchodził w konflikt z prawem i popełniał kolejne przestępstwa .Dlatego też, aby nie pogorszyć sytuacji skazanego wymierzając mu w tym zakresie karę bezwzględną pozbawienia wolności , Sąd na podstawie art. 572 kpk w tym zakresie postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego umorzył.

Na podstawie art. 575§1 kpk Sąd orzekł , iż wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę , że skazany nie jest zatrudniony zarobkowo.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2002.163.1348 ze zm.) Sąd zasądził od Skarbu Państwa – Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adw. B. T. wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu.