Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 695/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie : SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

P. K.

przeciwko

T. O.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda P. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 13 lipca 2015r. w sprawie o sygn. I Nc 7969 / 15 – w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa

postanawia:

oddalić zażalenie.

I I Cz 695/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie I Nc 7969/15 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał zabezpieczenia roszczenia powoda P. K. wobec T. O. o zapłatę do kwoty 22 115 zł poprzez:

- zajęcie trzech wierzytelności przysługujących pozwanemu, które bliżej opisał w postanowieniu poprzez wskazanie dłużnika oraz stosunku prawnego, z którego wierzytelności wynikają (w punkcie 2);

- zajęcie rachunku bankowego pozwanego w (...) Banku (...) S.A. (nr wskazał) do kwoty 22 115 zł (w punkcie 3).

Sąd oddalił wniosek powoda o zabezpieczenie w pozostałej częścitj. w zakresie domagania się ustanowienia hipoteki przymusowej na należącym do dłużnika udziale wynoszącym 457/1000 części w nieruchomości ujętej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Miastku o nr Kw (...) (w punkcie 1 postanowienia).

Sąd Rejonowy uznał, że powód uprawdopodobnił swoje roszczenie, jak też interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia (jak wymaga art.730 1 § 1 i 2 kpc). Za właściwy uznał też sposób zabezpieczenia opisany w punktach 2 i 3 postanowienia (w ujęciu art.730 3 § 3 kpc

W części oddalającej wniosek powoda o udzielenia zabezpieczenia, objętej zaskarżeniem, Sąd Rejonowy stwierdził w istocie, że udział w nieruchomości objęty jest wspólnością majątkową małżeńską pozwanego i jego żony, a tym samym nie może być ani przedmiotem zabezpieczenia, ani egzekucji, gdy małżonek pozwanego nie jest dłużnikiem powoda. Sąd uznał, że co prawda przepis art.743 1 § 1 kpc stanowi, iż postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim pozwala na podjęcie czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego, to jednak nie dotyczy sytuacji, gdy postanowienie o zabezpieczeniu zostało wydane tylko przeciwko jednemu z małżonków, a zgodnie z przepisami materialnoprawnymi drugi z małżonków nie ponosi odpowiedzialności za jego zobowiązanie (zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem – k.13 do 16).

W zażaleniu na postanowienie powód domagał się jego zmiany w części oddalającej jego wniosek poprzez o udzielenie zabezpieczenia roszczenia jakiego dochodzi w sprawie do wysokości kwoty 22 115 zł polegającego na ustanowienia hipoteki przymusowej na należącym do dłużnika udziale wynoszącym 457/1000 części w nieruchomości ujętej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Miastku o nr Kw (...) oraz wniósł o zasadzenie zwrotu kosztów postepowania zażaleniowego.

Skarżący nie zgadzał się z wykładnią art.743 1 kpc dokonaną przez Sąd Rejonowy. Twierdził, odwołując się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26.04.1995r. w sprawie III CZP 48/95, że hipoteka przymusowa na nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską, może być ustanowiona także wówczas, gdy tylko jedno z małżonków zostało pozwane jako dłużnik. Nie znajduje uzasadnienia – jego zdaniem – pogląd Sądu Rejonowego, że w/w przepis nie dotyczy przypadku, gdy to drugi z małżonków nie ponosi odpowiedzialności, gdyż ograniczenia z niego wynikające dotyczą jedynie zobowiązań określonych w art.41 § 2 i 3 kro (tj. zobowiązań zaciągniętych bez zgody współmałżonka, niewynikających z czynności prawnej, zaciągniętych przed powstaniem wspólności majątkowej lub dotyczące majątku osobistego jednego z małżonków), a zobowiązanie pozwanego wobec powoda w tej sprawie do żadnego z nich nie należy (zażalenie powoda – k.18 do 20).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda nie podlegało uwzględnieniu. Sąd odwoławczy podziela generalnie zapatrywanie powoda, że przepis art.743 1 § 1 kpc ma na względzie sytuację, gdy zabezpieczenie ma być dokonane na składnikach majątku wspólnego małżonków, a stroną postępowania zabezpieczającego (tu pozwanym) jest tylko jeden z małżonków. Zamysł ustawodawcy wyrażony w tym przepisie był bowiem taki, aby na etapie rozpoznawania sprawy zabezpieczenie roszczenia (a nie jego ostateczne egzekwowanie) było ułatwione i możliwe także na majątku wspólnym małżonków, bez uzyskania klauzuli wykonalności przeciw małżonkowi zobowiązanego. Przepis ten, co podkreśla się, nie zmienia materialnoprawnych zasad odpowiedzialności małżonka dłużnika za jego zobowiązania określonych w art.41 § 1-3 kro.

Jednak w tej sprawie, na tym jej etapie i przy uwzględnieniu udzielonego już powodowi zabezpieczenia, te okoliczności pozostają bez znaczenia. W ocenie Sądu odwoławczego zarówno sposoby, jak i zakres zabezpieczenia powództwa ustanowiony w punktach 2 i 3 (drugim i trzecim) postanowienia wskazują na uwzględnienie wniosku powoda w znacznym zakresie, wystarczającym dla ochrony jego interesów (w ujęciu art.743 3 § 3 kpc). Tym bardziej, że w zażaleniu powód nie wskazał okoliczności, które pozwalałyby wątpić w skuteczność tego zabezpieczenia. Natomiast, gdyby w trakcie postępowania okazało się, że udzielone zabezpieczenie nie jest jednak wystarczające, to powód może ponowić wniosek o zabezpieczenie w sposób, jaki jego zdaniem będzie odpowiedni.

W tych okolicznościach Sąd odwoławczy oddalił zażalenie powoda, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 kpc).