Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 90/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Irena Grymuza

Protokolant:

Joanna Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016 roku w L.

sprawy z powództwa A. G., S. K. i S. Ż.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o ryczałty za noclegi

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda A. G. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  zasądza od powoda S. K. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  zasądza od powoda S. Ż. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotę 1350 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu części kosztów procesu;

V.  nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.