Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa M. L. (1)

przeciwko małoletniemu M. L. (2)

reprezentowanemu przez matkę M. O. o obniżenie alimentów

oraz z powództwa małoletniego M. L. (2)

reprezentowanego przez matkę M. O.

przeciwko M. L. (1) o podwyższenie alimentów

1.  powództwo o obniżenie alimentów oddala,

2.  podwyższa alimenty ustalone w wyroku tutejszego Sądu z dnia 13 marca 2014 roku sygnatura akt VI RC 306/13 od M. L. (1) na rzecz jego małoletniego syna M. L. (2) urodzonego (...) z kwoty 500 złotych miesięcznie do kwoty po 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie, poczynając od 1 czerwca 2016 roku, płatne do rąk matki małoletniego M. O. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,

3.  w pozostałym zakresie powództwo o podwyższenie alimentów oddala,

4.  oddala wniosek o zabezpieczenie,

5.  pozostawia M. L. (1) przy poniesionej opłacie w sprawie o obniżenie alimentów, a ponadto nakazuje pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty od powództwa o podwyższenie alimentów,

6.  wyrokowi w punkcie 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 grudnia 2015 roku (data prezentaty) powód M. L. (1) wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego syna M. L. (2) z kwoty 500 złotych miesięcznie zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w W. z dnia 13 marca 2014 roku, w sprawie o sygnaturze akt VI RC 306/13, do kwoty 300 zł miesięcznie. W uzasadnieniu powód wskazał, iż jego sytuacja majątkowa pogorszyła się, albowiem w dalszym ciągu pozostaje bezrobotny i utracił zasiłek. Podniósł, iż próbował znaleźć prace zarówno na Ukrainie, gdzie obecnie zamieszkuje, jak i w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, jednak bezskutecznie. Powód wskazał, że pogorszenie jego sytuacji wiąże się również z koniecznością ponoszenia wydatków na przyjazdy do W. w celu odbycia spotkań z małoletnim pozwanym, do których nie dochodzi z winy jego matki. Podniósł następnie, iż na jego utrzymaniu pozostaje w tej chwili czwórka dzieci.

Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt VI RC 500/15.

Natomiast w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą akt VI RC 381/15 i połączonej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawy syg. akt VI Rc 500/15 małoletni M. L. (2) reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową – matkę M. O. wniósł dnia 7 września 2015 roku pozew o podwyższenie alimentów przeciwko ojcu M. L. (1). W pozwie tym domagał się podwyższenia alimentów na jego rzecz z kwoty 500 zł, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w W. z dnia 13 marca 2014 roku, w sprawie o sygnaturze akt VI RC 306/13, do kwoty 1500 zł miesięcznie płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki powoda M. O., poczynając od dnia 1 września 2015 roku, a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w sprawie nastąpiła zmiana stosunków, uzasadniająca podwyższenie alimentów, w postaci zwiększonych potrzeb małoletniego powoda, których zaspokojenie wymaga obecnie łożenia przez pozwanego kwoty 1.500 zł miesięcznie. Do uzasadnionych potrzeb zaliczono: żywność, koszty utrzymania mieszkania, dodatkowe zajęcia sportowe, zajęcia z języka obcego, odzież i obuwie oraz wizyty u stomatologa. W uzasadnieniu wskazano również na pogorszenie się sytuacji majątkowej matki małoletniego powoda w postaci pozostawania na zasiłku macierzyńskim, pomniejszonym z uwagi na okresy zasiłków chorobowych; a także urodzenie drugiego dziecka. Wskazano ponadto, iż sytuacja materialna pozwanego polepszyła się od czasu wydania wyroku zasądzającego alimenty w wysokości 500 zł, albowiem odbywa on zagraniczne podróże i nie brakuje mu pieniędzy na życie.

M. L. (1) wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów w całości. W uzasadnieniu wskazał, iż sytuacja materialna matki małoletniego powoda nie uległa pogorszeniu, albowiem jest ona zatrudniona na stanowisku asystentki prezesa, i pozostaje obecnie w związku z innym mężczyzną, podczas gdy w poprzedniej sprawie była bezrobotna i samotnie utrzymywała siebie oraz małoletniego powoda. Pozwany wskazał również, że pozostaje nadal bezrobotny, utracił zasiłek z powodu bankructwa banku, z którego go pobierał, zaś z uwagi na fakt, że jego partnerka pracuje do późnych godzin wieczornych, ciężar osobistych starań o wychowanie dwójki jego pozostałych dzieci spoczywa na nim. Ponadto pozwany podniósł, iż zamieszkując w K., ponosi koszty przyjazdów do W. na kontakty z synem, do których nie dochodzi z winy jego matki.

Na rozprawie w dniu 26 lipca 2016 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda M. O. wniosła o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego M. L. (1) do zapłaty kwoty 1.000 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

M. L. (2) urodził się (...) (obecnie ma 9 lat) jest synem M. L. (1) i M. O.. Po raz ostatni o obowiązku alimentacyjnym M. L. (1) wobec jego małoletniego syna orzekał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. w postępowaniu o sygnaturze akt VI RC 306/13, który wyrokiem z dnia 13 marca 2014 roku zasądził alimenty od pozwanego M. L. (1) na rzecz jego małoletniego syna M. L. (2) w kwocie po 500 zł miesięcznie płatne do rąk matki małoletniego M. O. do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 20 czerwca 2013 roku.

dowód: kopia odpisu skróconego aktu urodzenia M. L. (2), k. 51 akt o sygn. VI RC 381/15; wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2014 roku, sygn. akt VI RC 306/13, k. 189 akt o sygn. VI RC 306/13.

W chwili wydania powyższego wyroku małoletni M. L. (2) miał 7 lat, uczęszczał do pierwszej klasy szkoły podstawowej, a także na zajęcia z judo, których koszt wynosił 100 zł miesięcznie. Wyżywienie małoletniego kosztowało 600 zł miesięcznie, ponadto na uzasadnione koszty utrzymania małoletniego składały się koszty mieszkaniowe w kwocie ok. 300 złotych, koszty zakupu ubrań, książek, pomocy szkolnych, wizyt lekarskich w kwocie ok. 200 złotych.

Łącznie koszty utrzymania dziecka na moment orzekania przez tut. Sąd w sprawie o sygnaturze akt VI RC 306/13 wynosił około 1.200 złotych miesięcznie.

M. O. miała wówczas 33 lata, była asystentką zarządu w (...) Izbie (...), osiągając miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł brutto. Mieszkała wraz z synem w W. w mieszkaniu które odziedziczyła po babci. Mieszkanie miało 35 m 2, składało się z dwóch pokoi, zaś jego czynsz wynosił 395 zł, koszt gazu: 115 zł, energii elektrycznej: 90 zł, wobec czego łączne koszty mieszkaniowe jakie ponosiła matka małoletniego powoda wynosiły 600 zł miesięcznie.

M. L. (1) miał wówczas 46 lat, do 2003 roku pracował w Polsce w markecie budowlanym gdzie zarabiał 10.000 zł, z pracy tej został zwolniony i od 2003 roku pracował na Ukrainie w firmie (...), która zajmowała się handlem – pracował tam jako dyrektor. Z uwagi na trudną sytuację firmy został w 2013 roku zwolniony i w chwili orzekania w poprzedniej sprawie był osobą bezrobotną. Pozostawał w konkubinacie, z którego miał 2 małoletnich dzieci w wieku 5 i 7 lat, posiadała ponadto 15-letnią córkę z pierwszego małżeństwa, na którą uiszczał alimenty w wysokości 400 zł. M. L. (1) posiadał mieszkanie w W. przy ul. (...), w którym miał zamiar zamieszkać wraz z konkubiną i dziećmi po powrocie do Polski. W latach, w których mieszkał na Ukrainie, jego mieszkanie w W. nie było wynajmowane choć mogło to być źródłem dodatkowego dochodu dla pozwanego. M. L. (1) sprzedał motocykl marki Y. za 17.500 zł., zaś pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczył na bieżące potrzeby w tym na koszty utrzymania dzieci i uiszczania alimentów. Sąd ustalił również wówczas, iż M. L. (1) poszukiwał pracy w Polsce i na Ukrainie.

dowód: uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2014 roku, sygn. akt VI RC 306/13, k. 190-191 akt o sygn. VI RC 306/13.

Obecnie małoletni M. L. (2) ukończył trzecią klasę szkoły podstawowej i otrzymał promocję do klasy czwartej. Zamieszkuje wraz z matką M. O. oraz jej partnerem w W., w mieszkaniu należącym do jego matki o powierzchni 35 m 2. Na koszty utrzymania małoletniego powoda w wysokości 1.500 zł składają się: koszty wyżywienia w kwocie 600 zł, koszt utrzymania mieszkania w kwocie 300 zł, koszt ubrań i obuwia w kwocie 300 zł, koszt edukacji szkolnej w kwocie 200, oraz inne, dodatkowe koszty, w tym koszty rozrywki w wysokości 100 zł.

dowód: wykaz kosztów utrzymania dziecka, k. 6-8; faktury VAT, k. 5, 29, 31-35 akt sprawy o sygn. VI RC 381/15; zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda M. O., k. 88-90.

M. O. ma 35 lat. Jest zatrudniona w (...) Izbie (...) na stanowisku asystentki zarządu. Obecnie pozostaje na zwolnieniu w związku z chorobą nowotworową, z tytułu którego uzyskuje zasiłek w wysokości 1.900 zł netto. W ramach leczenia przebywa w szpitalu na oddziale dziennym oraz przyjmuje chemię i zastrzyki na regenerację szpiku kostnego, których koszt wynosi ok. 330 zł tygodniowo. Z nieformalnego związku z obecnym partnerem posiada drugie dziecko urodzone w lipcu 2015 roku, do opieki nad którym, w związku ze swoją chorobą, zmuszona była zatrudnić opiekunkę, której koszt wynosi 1.500 zł brutto miesięcznie. (...) M. O. zarabia 3.000 zł miesięcznie, z czego 1.700 zł miesięcznie przeznacza na alimenty na rzecz swojej byłej żony oraz ich małoletniego dziecka. M. O. sprzedała 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości odziedziczony po ojcu, z tytułu czego uzyskała kwotę 30.000 zł, przeznaczoną w całości na remont lokalu, w którym zamieszkuje.

dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu, k. 129 akt sprawy o sygn. VI RC 381/15, k. 79; umowa uaktywniająca, k. 77-78; karta badania histopatologicznego, k. 74; karta informacyjna, k. 75-76; zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda/pozwanego M. O., k. 88-90.

M. L. (1) ma 48 lat, posiada wykształcenie wyższe. Zamieszkuje w K. (Ukraina), wraz ze swoją obecną partnerką, z którą posiada dwoje małoletnich dzieci w wieku 8 i 10 lat. Poza nimi oraz małoletnim powodem/pozwanym, M. L. (1) posiada córkę z pierwszego małżeństwa, w wieku 18 lat, na której rzecz płaci alimenty w wysokości 400 zł. Jest zarejestrowany jako bezrobotny w (...) Zatrudnienia (Ukraina), obecnie nie uzyskuje już zasiłku dla bezrobotnych. Jak twierdzi, utrzymuje się z wyprzedawania własnego majątku, albowiem jego partnerka również straciła pracę. W roku 2015 odbywał podróże do Hiszpanii, po Karaibach oraz do Stanów Zjednoczonych. Wraz ze swym ojcem jest współwłaścicielem samochodu marki B. o numerach rejestracyjnych (...), którego używa do podróżowania po Polsce, a czasem również na Ukrainę. W dalszym ciągu pozostaje właścicielem mieszkania w W. przy ul. (...) o powierzchni 74 m 2, które wynajmował jedynie przez krótki czas, ale zrezygnował z dodatkowego źródła dochodu wobec trudności w znalezieniu najemców. Koszt utrzymania przedmiotowego mieszkania wynosi ok. 500 zł. W ostatnim czasie M. L. (1) uzyskał uprawnienia do sprzedaży polis ubezpieczeniowych A., był na kilku rozmowach rekrutacyjnych w Polsce, jednak – jak twierdzi -nie otrzymał oferty pracy. Obecnie nie zalega z płatnością uprzednio zasądzonych alimentów. Do wakacji 2015 roku kontaktował się z małoletnim, przyjeżdżając do W. co dwa tygodnie i ponosząc z tego tytułu koszt ok. 130 zł, zabrał go również na ferie zimowe oraz dwutygodniowy wypoczynek na działce i nad morzem. Od tego czasu kontakty były utrudniane przez matkę. W dniu 26 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. wydał w sprawie o sygnaturze akt VI Nsm 1281/15 postanowienie, w którym M. O. zagrożono zapłatą na rzecz M. L. (1) kwoty 200 zł za każde naruszenie obowiązków związanych z jego kontaktami z synem.

dowód: zaświadczenie, k. 73-74, 93-97 akt sprawy o sygn. VI RC 381/15; zdjęcia, k. 13-14, 20-28, zrzuty ekranu, k. 15-19; postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w W. z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie o sygn. akt VI Nsm 1281/15, k. 84; zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda/pozwanego M. O., k. 88-90; częściowo zeznania powoda/pozwanego M. L. (1), k. 86-90.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów z dokumentów. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, opierając się na powołanych wyżej dokumentach oraz przesłuchaniu stron w trybie art. 299 i 304 kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd nie dał wiary zeznaniom M. L. (1) w zakresie, w jakim twierdził on, iż nie jest w stanie znaleźć w obecnej sytuacji jakiejkolwiek pracy. Z doświadczenia życiowego oraz zasad logiki wynika bowiem, że osoba z doświadczeniem, posiadanym przez M. L. (1) jest w stanie znaleźć obecnie na polskim rynku pracy zatrudnienie pozwalające na uzyskanie dochodów rzędu ok. 2000-2500 zł miesięcznie. W ocenie Sądu M. L. (1) w rzeczywistości nie przykłada się do poszukiwania pracy, poszukując zatrudnienia jedynie na wybranych stanowiskach, nie zaś jakiegokolwiek zajęcia przynoszącego dochody. Sąd nie dał mu również wiary w zakresie, w jakim wskazywał on na pogorszenie swojej sytuacji finansowej i nie możność wynajmowania lub sprzedaży pustego mieszkania przy ul. (...) w W..

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

W myśl przepisu art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice są zobowiązani w pierwszej kolejności do ponoszenia kosztów utrzymania swoich dzieci. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oba te czynniki są ważne w równym stopniu. Z kolei w myśl art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana owa może polegać zarówno na zwiększeniu się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a co za tym idzie wzrostem kosztów ich zaspokajania, jak również na zmniejszeniu się majątkowych lub zarobkowych możliwości zobowiązanego.

W pierwszej kolejności odnieść należało się do powództwa M. L. (1) o obniżenie alimentów, które podlegało oddaleniu.

Wskazać bowiem należy, iż powód, jako zobowiązany, nie udowodnił w niniejszej sprawie pogorszenia własnej sytuacji materialnej, a co za tym idzie faktu zmniejszenia swych zarobkowych i majątkowych możliwości. Powód w dalszym ciągu pozostaje właścicielem mieszkania przy ul. (...) w W., którego nie wynajmuje ani stale nie zamieszkuje, przebywając w K.. Tym samym pozbawia się on realnego i łatwego do uzyskania przychodu, z którego rezygnuje bez przekonującego uzasadnienia o trudności w znalezieniu najemców, ponosząc jednocześnie koszty jego utrzymania w kwocie 500 zł. Mieszkanie to stanowi dużą wartość majątkową, może zostać sprzedane gdyż M. L. (1) w nim nie mieszka, lub może być wynajmowane za około 1500- 1.800 złotych miesięcznie czego M. L. (1) nie robi lekceważąc możliwość uzyskiwania z tego tytułu dochodu.

Powód jak twierdzi poszukuje ponadto pracy od 3 lat, wciąż zastanawiając się czy powracać do Polski czy pozostać na Ukrainie, gdzie obecnie perspektywy znalezienia pracy są dla niego słabsze, a z którym to państwem, wobec utraty zatrudnienia przez jego partnerkę, nic go już nie wiąże. Jednocześnie powód jest w stanie wygospodarować środki na podróże do Hiszpanii czy na Karaiby. W świetle powyższych ustaleń, wskazać zatem należy, iż powód pomimo zarejestrowania się w ukraińskim Urzędzie Pracy posiada zdolność do uzyskiwania zdecydowanie wyższych przychodów, niż starał się wykazać w niniejszym postępowaniu, a jedynie z własnej woli ich nie uzyskuje, nie cierpiąc przy tym w chwili obecnej na jakikolwiek niedostatek. Powód uzyskał również w ostatnim czasie uprawnienia do sprzedaży polis ubezpieczeniowych firmy (...), których na chwilę obecną nie sprzedaje, jedynie z uwagi na konieczność założenia działalności gospodarczej.

Wobec uznania, iż w sprawie nie zaszła zmiana stosunków uzasadniająca obniżenie alimentów, w punkcie 1. wyroku oddalono powództwo M. L. (1) przeciwko małoletniemu M. L. (2) o obniżenie obowiązku alimentacyjnego z kwoty 500 zł do kwoty 300 zł miesięcznie.

Przechodząc do rozważań nad powództwem małoletniego M. L. (2) przeciwko M. L. (1) o podwyższenie alimentów z kwoty 500 zł do kwoty 1500 zł, stwierdzić należało, iż podlega ono uwzględnieniu w części, co do kwoty 1.000 zł.

W ocenie Sądu przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda udowodniła w niniejszym postępowaniu zarówno zwiększenie jego potrzeb na przestrzeni ostatnich dwóch lat i idące za tym podniesienie kosztów ich zaspokajania, jak również zmniejszenie własnych możliwości zarobkowych i majątkowych. M. O. wskazała, że koszty utrzymania małoletniego powoda oscylują w granicach 1.500 zł miesięcznie, czego dowodzą załączone do pozwu dokumenty oraz jej zeznania. Wykazała ona jednocześnie okoliczności swojej choroby nowotworowej, która z jednej strony w zasadniczy sposób ogranicza możliwość wykonywania przez nią pracy zarobkowej , z drugiej zaś powoduje również zwiększenie kosztów życia w postaci kosztownego leczenia, tylko częściowo refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. M. O. urodziła również drugie dziecko, które wymaga opieki, jakiej w związku ze swoją chorobą nie może w pełni zapewnić mu matka, co powoduje dodatkowe zwiększenie kosztów związanych z koniecznością zatrudnienia opiekunki. Wskazać jednocześnie należy, że już sam fakt pojawienia się kolejnego dziecka powoduje zwiększenie kosztów utrzymania całej rodziny, wskazujące na zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb małoletniego powoda przez jego matkę.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda udowodniła ponadto możliwości majątkowe pozwanego, które jako przedstawione powyżej, nie wymagają w tym miejscu ponownego przytaczania.

Uznając, iż przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda wykonuje część swego obowiązku alimentacyjnego poprzez jego wychowanie i codzienną opiekę, podczas gdy pozwany w ostatni czasie się nim w ogóle nie zajmował, Sąd stwierdził, że pozwany winien ponosić koszty jego utrzymania w 2/3 ich części, tj. w kwocie 1.000 zł miesięcznie. Powyższa suma jest zgodna z uzasadnionymi potrzebami małoletniego powoda, jak również z majątkowymi i zarobkowymi możliwościami zobowiązanego.

W świetle powyższych ustaleń w punkcie 2. wyroku podwyższono alimenty ustalone w wyroku tutejszego Sądu z dnia 13 marca 2014 roku sygnatura akt VI RC 306/13 od M. L. (1) na rzecz jego małoletniego syna M. L. (2) z kwoty 500 złotych miesięcznie do kwoty po 1.000 złotych miesięcznie, poczynając od 1 czerwca 2016 roku, płatne do rąk matki małoletniego M. O. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, oddalając powództwo w pozostałym zakresie. Sąd uznał bowiem, że wobec aktualnej sytuacji majątkowej niezasadnym byłoby obciążanie pozwanego obowiązkiem alimentacyjnym w jeszcze większym zakresie, poprzez podwyższenie alimentów ponad 1.000 zł, a także zasądzenie ich wstecz, od 1 września 2015 roku.

W punkcie 4. wyroku oddalono wniosek przedstawicielki małoletniego powoda o zabezpieczenie powództwa, w związku z faktem, iż zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd z urzędu nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności co do punktu 2 w którym podwyższone zostały alimenty.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., uwzględniając wynik procesu poprzez nakazanie pobrania od M. L. (1) jako strony przegrywającej na rzecz Skarbu Państwa kwoty 300 zł tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu o podwyższenie alimentów, ustalonej w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.), od której małoletni powód był zwolniony zgodnie z treścią art. 96 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy.