Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 312/09

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2009r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Mokrzysz

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Karoliny Stockiej Prokuratora Prok. Rej. dla Wrocław Fabrycznej

po rozpoznaniu sprawy S. M. (1)

skazanego za czyny z art. 279 § 1 kk i inne

o wydanie wyroku łącznego

z wniosku skazanego z dnia 05 sierpnia 2009r. (data wpływu), w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk

postanowił:

I.  umorzyć postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

II.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. Anny Chodkowskiej kwotę 146,40 /sto czterdzieści sześć złotych 40/100/ brutto tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnić skazanego od ponoszenia kosztów sądowych zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany S. M. (1) wniósł o wydanie wyroku łącznego w sprawach:

1.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt II K 100/04, za czyn z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 k.k., popełniony w dniu 15 listopada 2003 roku, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania od dnia 15 listopada 2003 roku do dnia 16 listopada 2003 roku, zarządzonej do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt II Ko 1297/05;

2.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 15 września 2004 r., sygn. akt V K 1056/04, za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i inne, popełnione:

- w okresie od marca 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku,

- w dniu 11 kwietnia 2003 roku

na kary: za czyn I – 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 20 stawek dziennych grzywny z określeniem jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, za czyn II – 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 stawek dziennych grzywny z określeniem jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 stawek dziennych grzywny z określeniem jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 5 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary grzywny okresu zatrzymania od dnia 27 sierpnia 2003 roku do dnia 28 sierpnia 2003 roku, zarządzonej do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt II Ko 1280/06;

3.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II K 457/05, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony w okresie od 27 marca 2003 roku do 21 lipca 2003 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, zarządzonej do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt II Ko 965/07;

4.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 5 lipca 2005 r., sygn. akt II K 441/05, za czyny z art. 278 § 1 k.k. i inne, popełnione:

- w dniu 18 lipca 2004 roku,

- w dniu 20 lipca 2004 roku

na kary: za czyn I – 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 stawek dziennych grzywny z określeniem jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, za czyn II – na karę 1 roku pozbawienia wolności, kary łącznej 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary grzywny okresu zatrzymania od dnia 27 lipca 2004 roku do dnia 28 lipca 2004 roku, zarządzonej do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt II Ko 1278/06;

5.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 22 maja 2006 r., sygn. akt II K 357/06, za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony w okresie od sierpnia 2005 roku do grudnia 2005 roku, na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania od dnia 28 grudnia 2005 roku do dnia 29 grudnia 2005 roku ;

6.  Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn. akt III K 133/06, za czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i art. 91 § 1 k.k. popełnione w okresie od 22 listopada 2005 roku do 24 listopada 2005 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania od dnia 24 listopada 2005 roku do dnia 26 listopada 2005 roku.

Na wniosek skazanego Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem łącznym z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie sygn. akt III K 94/08 połączył wyżej wymienione wyroki z punktu 1, 2 i 3 oraz 5 i 6 i orzekł kary łączne odpowiednio 2 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego obejmującego wyrok opisany w punkcie 4.

Z aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że do dnia dzisiejszego nie wydano wobec S. M. (2) żadnego wyroku skazującego, który nie podlegałby rozpoznaniu w sprawie III K 94/08 Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Postępowanie w sprawie wyroku łącznego dotyczącego skazanego zostało zatem zakończone i nie ma podstaw do jego korekty poprzez wydanie nowego wyroku łącznego.

Stosownie do treści art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. postępowania nie wszczyna się a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.

Mając na uwadze powołany przepis, postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec S. M. (1) należało umorzyć.

W związku z trudną sytuacją materialną skazanego, odbywającego obecnie karę pozbawienia wolności, Sąd na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go od zapłaty kosztów sądowych. Mając natomiast na uwadze przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze należało zasądzić nieopłacone koszty obrony udzielonej z urzędu skazanemu i tym samym orzeczono jak w pkt III.