Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 633/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Zawiślak

Protokolant: Joanna Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2016 roku w L.

sprawy z powództwa M. T.

przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o ustalenie wypadku przy pracy i odszkodowanie

I.  ustala, że zdarzenie z dnia 3 czerwca 2015 roku z udziałem M. T. stanowiło wypadek przy pracy;

II.  oddala powództwo o zasądzenie odszkodowania jako przedwczesne;

III.  oddala wniosek pozwanego o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania;

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), tytułem brakującej opłaty sadowej od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona z mocy ustawy.