Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 430/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lipca 2016r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Karwacki

Protokolant: st. sekr. sądowy Daria Kozłowska

przy udziale Prokuratora Prok. Okr. Andrzeja Paździórki

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016r.

sprawy J. W.

oskarżonego z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie

z dnia 11 grudnia 2015r. sygn. II K 315/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- wymierza oskarżonemu J. W. w miejsce orzeczonej kary ograniczenia wolności karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 35 (trzydzieści pięć) złotych,

- wskazuje, że zgodnie z art. 4 § 1 kk rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie oparte są o przepisy Kodeksu karnego obowiązujące do dnia 17 maja 2015r.,

- jako podstawę rozstrzygnięcia dotyczącego zaliczenia oskarżonemu okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wskazuje przepis art. 63 § 2 kk,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze, w tym 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych opłaty za obie instancje.

SSO Tomasz Karwacki