Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUz 216/12

POSTANOWIENIE

Dnia 4 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Andrzejewski ( spraw.)

Sędziowie: SA Aleksandra Urban

SA Iwona Krzeczowska - Lasoń

w sprawie J. K. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury i kapitału początkowego

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2012 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym

zażalenia J. K. (1) na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt VI U 2851/11

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Sygn. akt III AUz 216/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2012r., sygn. akt VI U 2851/11, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy sprostował oczywistą omyłkę w wyroku tego Sądu z dnia 26 czerwca 2012r. /k. 148/. Postanowienie zostało doręczone J. K. (1) w dniu 10 sierpnia 2012r. /k. 153/.

Zażalenie na powyższe postanowienie sporządzone przez J. K. (2)przesłane zostało za pośrednictwem firmy Inpost i wpłynęło do Sądu Okręgowego w dniu 21 sierpnia 2012 r. /k. 154-155/.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie J. K. (2) podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym /art. 397 § 2 k.p.c./; sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu /art. 370 k.p.c./; sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji /art. 373 k.p.c./.

W realiach przedmiotowej sprawy J. K. (2)otrzymał odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem w dniu 10 sierpnia 2012r. Termin do złożenia zażalenia upływał dla niego z dniem 17 sierpnia 2012r. skarżący przesłał zażalenie za pośrednictwem prywatnej firmy InPost, która nie jest operatorem publicznym i w konsekwencji datą złożenia pisma, jest jego wpływ do Sądu Okręgowego, tj. 21 sierpnia 2012 r. W tej sytuacji uznać należało, że wniesienie w dniu 21 sierpnia 2012r. zażalenia nastąpiło po upływie przepisanego terminu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny kierując się treścią art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c., mających zastosowanie na mocy art. 397 § 2 k.p.c., na posiedzeniu niejawnym odrzucił zażalenie.