Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 106/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Sztenc

Protokolant: Joanna Rapior

Prokurator Prokuratury Rejonowej – nie stawił się, zawiadomiony wokandą

po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. S.

skazanemu z art. 178a § 1 k.k. i innych

z urzędu

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

p o s t a n a w i a

I. na podstawie art. 572 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k. umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie dotyczącym wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt III K 100/07, wydatkami poniesionymi w tym zakresie obciążając Skarb Państwa,

II. na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. uznać się niewłaściwym rzeczowo do wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie i sprawę przekazać według właściwości Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia.

UZASADNIENIE

A. S. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 27 października 2005 r., sygn. akt II K 1K483/05za czyn z art. 178 a § 1 k.k. (popełniony w dniu 28 marca 2005 r.), za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3;

2. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 4 września 2006 r., sygn. akt XII K 588/06 za czyn z art. 289 § 2 k.k. (popełniony w dniu 22 listopada 2005 r.), za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, zarządzoną następnie do wykonania na mocy postanowienia tegoż Sądu z dnia 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt XII K 27/08 oraz karę 30 stawek dziennych grzywny w kwocie po 10 zł każda;

3. Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt III K 100/07 za czyny: z art. 280 § 2 k.k. (popełniony w dniu 8 października 2006 r., za który wymierzono karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności); z art. 263 § 2 k.k. (popełniony w okresie od września 2006 r. do 8 października 2006 r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności), orzekającym karę łączną 4 lat pozbawienia wolności;

4. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. akt VII K 904/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. (popełniony w okresie od 24 sierpnia 2011 r. do 25 sierpnia 2011 r.), za który wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5, zarządzoną następnie do wykonania na mocy postanowienia tegoż Sądu z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt VII Ko 2322/12 oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda;

5. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt II K 1122/12 za cztery czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. (popełnione w dniach 10 i 11 lipca 2012 r., za które wymierzono mu trzykrotnie kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz po 30 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda oraz karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i 30 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda), orzekającym karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 oraz karę łączną 90 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda;

6. Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II K 1307/12 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. (popełniony w dniu 1 października 2012 r.), za który wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności.

Ocena przesłanek uzależniających możliwość wydania wyroku łącznego w stosunku do skazanego A. S. wskazuje, iż brak jest warunków materialno-prawnych do wydania przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyroku łącznego w zakresie dotyczącym wyroku opisanego w pkt 3. Zgodnie bowiem z art. 85 k.k. połączeniu mogą podlegać tylko takie kary pozbawienia wolności, które dotyczą wyłącznie przestępstw popełnionych przed wydaniem pierwszego, choćby nieprawomocnego wyroku w sądzie pierwszej instancji, co do któregokolwiek z nich. Warunek ten, przesądzający o możliwości wymierzenia kary łącznej (także w wyroku łącznym) nie jest jednak spełniony w odniesieniu do skazań, o których powyżej mowa. Jak wynika bowiem z powyższego, czyny, za które ww. wymierzono kary pozbawienia wolności wyrokami opisanymi w punktach 4,5 i 6 zostały popełnione już po wydaniu wyroku opisanego w pkt 3. Brak jest także możliwości wymierzenie kary łącznej, obejmującej kary orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 1 i 2 .W związku z tym, na podstawie art. 572 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k. należało orzec jak w pkt I postanowienia.

Przesłanki z art. 85 k.k. są natomiast spełnione w odniesieniu do skazań opisanych w punktach 5 i 6, przy czym ostatni wyrok skazujący w stosunku do A. S. wydał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia. W związku z tym – uwzględniając treść art. 569 § 1 k.p.k. oraz stanowisko orzecznictwa (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2010 r., II AKz 147/10, KZS 2010/6/83 w przedmiocie uprawnień sądu wyższego rzędu, który w ramach przygotowania do rozprawy stwierdzi brak warunków do połączenia swojego wyroku z wyrokami sądów niższego rzędu, do przekazania sprawy sądowi niższego rzędu) – należało orzec jak w pkt II postanowienia.