Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 341/09

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2009 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Marek Poteralski

Protokolant: Ewa Wołoncewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r.

wniosku skazanego P. C. o wydanie wyroku łącznego obejmującego prawomocne skazania wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 czerwca 2003 r. , sygn. akt II K 993/02, którym skazano P. C. za popełniony w dniu 10 kwietnia 2002r. czyn z art. 157 § 2 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz popełniony w dniu 20 czerwca 2002 r. czyn z art. 157 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 86 § 1 kk wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 ( pięć) lat zaliczając na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 10.04.2002 r. do dnia 12.04.2002 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Oleśnicy z dnia 6 września 2007 r.(sygn. akt II Ko 432/07) zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 11 sierpnia 2003r. sygn. akt II K 217/03 którym skazano P. C. za popełniony 6 kwietnia 2003r. czyn z art. 280 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 5 oraz dozór kuratora sądowego z zaliczeniem okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 6 kwietnia 2003r. do 7 kwietnia 2003r. i od 9 kwietnia 2003r. do 11 sierpnia 2003r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dni 6 sierpnia 2004r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2004r. sygn. akt VII K 106/04, którym skazano P. C. za popełniony w dniu 21 stycznia 2004r. czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5 oraz dozór kuratora; Postanowieniem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 31.01.2008r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt II K 94/04 , którym skazano P. C. za popełniony w dniu 25 września 2003 r. czyn z art. 278 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 ( pięć) lat. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy ( sygn. akt II Ko 775/07) zarządził wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności;

5.  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 4 lutego 2005r. sygn. akt II K 285/04 , którym skazano P. C. za popełniony w styczniu 2004r. czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3 oraz dozór kuratora sądowego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 14 stycznia 2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

6.  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 19 stycznia 2007r. sygn. akt II K 418/06, którym skazano P. C. za popełnione w dniu 30 kwietnia 2006r czyny z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

7.  Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007r. sygn. akt III K 29/07, którym skazano P. C. za popełnione w dniu 24 listopada 2006r . czyny z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 24 listopada 2006r. do 31 maja 2007r.,

p o s t a n a w i a:

I.  na podstawie art. 17 § 1 pkt. 7 k.p.k. postępowanie w sprawie umorzyć;

II.  na podstawie art. 632 pkt. 2 k.p.k. kosztami sądowymi obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2009 roku (data wpływu) skazany P. C. wystąpił z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego obejmującego siedem wyżej opisanych wyroków objętych już wyrokiem łącznym wydanym przez tut. Sąd w dniu 26.09.2008r sygn. Akt. III K 199/08 i jednocześnie wniósł o zastosowanie przy orzekaniu zasady pełnej absorpcji tj. orzeczenie łagodniejszej kary.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Jak wynika z akt sprawy tut. Sądu sygn. IIIK 199/08 na wniosek skazanego obejmujący siedem wyżej opisanych wyroków Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 26 września 2008 r. wydał już wyrok łączny obejmujący siedem wyżej opisanych wyroków i na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. połączył kary pozbawienia wolności opisane w punkcie 1 i 2 części wstępnej wyroku wymierzając P. C. karę łączną w wysokości 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, połączył kary pozbawienia wolności opisane w punkcie 3, 4, 5 części wstępnej wyroku i wymierzył karę łączną w wysokości 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz połączył kary pozbawienia wolności opisane w punkcie 6 i 7 części wstępnej wyroku i wymierzył karę łączną w wysokości 5 (pięciu) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

W związku z powyższym w ocenie Sądu zachodzi ujemna przesłanka procesowa przewidziana art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., z uwagi na wcześniejsze wydanie wyroku łącznego tj. orzeczenie dotyczące tych samych wyroków skazujących. W tej sytuacji postępowanie w niniejszej sprawie o wydanie wyroku łącznego należało umorzyć.

O kosztach sadowych Sąd orzekł zgodnie z przepisem art. art. 632 pkt. 2 k.p.k. obciążając nimi Skarb Państwa.