Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 249/16

POSTANOWIENIE

Dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska-Kocon

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko B. S.

o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII Co 889/16

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 249/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z wniosku (...) Bank spółka akcyjna z siedzibą we W. (wierzyciela) przeciwko B. S. (dłużniczce) oddalił wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z zaznaczeniem przejścia uprawnień.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że wierzyciel 17 lutego 2016r. wniósł o nadanie przeciwko dłużnikowi klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z zaznaczeniem przejścia uprawnień na swoją rzecz. W związku z powyższym wyjaśnił, że na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 listopada 2015r. poz. 1854) uchylone zostały art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe. Ustawa z dnia 25 września 2015r. weszła w życie z dniem 27 listopada 2015r. Wobec faktu, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, Sąd Rejonowy wniosek oddalił.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł (...) Bank spółka akcyjna z siedzibą we W. (wierzyciel) wnosząc o jego uchylenie i nadanie sprawie dalszego biegu oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Skarżący podniósł, że w obecnych uregulowaniach prawnych, zgodnie z art. 11 ust 3 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1854) bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje moc tytułu wykonawczego także do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań do nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego, który dysponuje bankowym tytułem egzekucyjnym wystawionym i zaopatrzonym w klauzulę wykonalności przed datą wejścia w życie ww. ustawy na swojego poprzednika (zażalenie - k. 17).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należało powtórzyć za Sądem I instancji, iż na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1854) uchylone zostały przepisy art. 96, 97 i 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe. Jednakże, jak trafnie zwrócił uwagę skarżący, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych. Zgodnie z art. 11 ust. 3 w/w ustawy bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W realiach tej konkretnej sprawy klauzula wykonalności została już nadana bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w toku postępowania o sygn. I Co 9136/09. Wobec powyższego za całkowicie prawidłowe należało uznać stanowisko skarżącego, który wskazał, iż nie ma prawnych przeszkód, aby nadać klauzulę wykonalności na rzecz następcy prawnego (tutaj: wierzyciela), który dysponuje bankowym tytułem egzekucyjnym wystawionym i zaopatrzonym w klauzulę wykonalności przed datą wejścia w życie w/w ustawy.

W myśl art. 788 § 1 k.p.c. przesłanką nadania klauzuli wykonalności, jest wykazanie przez wierzyciela przejścia praw lub obowiązków dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Sąd ocenia ten dokument jedynie pod względem formalnym i nie bada już bankowego tytułu egzekucyjnego – pod kątem spełnienia przesłanek z art. 96 oraz art. 97 ustawy prawo bankowe, które zostały uchylone. Tym samym uznać należy, że podstawa do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z przejściem uprawnień istnieje.

Reasumując, zaskarżone orzeczenie jest wadliwe i dlatego zażalenie wierzyciela jako uzasadnione podlegało uwzględnieniu. Sąd Rejonowy nie zbadał istoty sprawy, nie ocenił przedłożonych do wniosku dokumentów w świetle art. 788 § 1 k.p.c., w aktach sprawy nie ma bankowego tytułu wykonawczego, dlatego zaskarżone postanowienie podlegało uchyleniu i a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji na mocy art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy, rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawarta powyżej ocenę prawną i ustali czy wierzyciel wykazał za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisami notarialnie poświadczonymi, czy doszło do przejścia uprawnień na rzecz wnioskodawcy, zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c., a następnie ponownie orzeknie w sprawie.

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak