Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 159/16

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki (spraw.)

Sędziowie: SO Anna Walus-Rząsa

SO Barbara Frankowska

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Zawiło

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: Ł. R.

z udziałem: (...) Sp. z o.o. w R.

o zmianę w KRS

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt RZ XII Ns Rej. KRS (...)

postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie XII Wydziałowi Gospodarczemu Krajowego Rejestru Sądowego do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił wniosek Ł. R. o dokonanie zmian w KRS. Uzasadniając to orzeczenie Sąd powołał treść art. 199 § 1 pkt 3 kpc zaznaczając, że znajduje on odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym, w którym toczy się postępowanie rejestrowe. Sąd stwierdził dalej, że w przypadku braku w składzie organów jednostki organizacyjnej osoby mogącej ją reprezentować, Spółka nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji. Konsekwencją powyższego jest to, że wniosek o dokonanie zmian w KRS podlega odrzuceniu. Taki stan występuje w niniejszej sprawie, albowiem jak wynika z dołączonych do wniosku dokumentów dotychczasowy i jedyny członek zarządu Spółki złożył skuteczną rezygnację na ręce jedynego wspólnika M. M., który jest jednocześnie prokurentem spółki. Zdaniem Sadu oznacza to, że mandat Ł. R. wygasł skutecznie, stosownie do dyspozycji art. 202 § 4 ksh.

Nie mógł on zatem w imieniu Spółki w dniu 31.08.2015 r. złożyć wniosku o dokonanie zmian w KRS.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wnioskodawca zarzucając Sądowi Rejonowemu naruszenie art. 202 § 5 ksh w zw. z art. 110 i 111 kc, poprzez błędne przyjęcie, że prezes zarządu Ł. R. nie miał legitymacji do złożenia wniosku z dnia 31.08.2015 r.

Wskazując na powyższe podstawy zaskarżenia skarżący domagał się zmiany postanowienia poprzez uwzględnienie wniosku z dnia 31.08.2015 r., ewentualnie zastosowania art. 395 § 2 kpc poprzez uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd I instancji oraz rozpoznanie sprawy na nowo. W uzasadnieniu zażalenia skarżący podtrzymał dotychczasowe stanowisko reprezentowane w sprawie, szczegółowo opisane w skardze z dnia 26.02.2016 r. na postanowienie referendarza sądowego wydane w dniu 10.02.2016 r. Zdaniem wnioskodawcy moment złożenia wniosku o dokonanie zmian w KRS nastąpił przed wygaśnięciem jego mandatu, co miało miejsce wraz z końcem z dnia 31.08.2015 r.

Sąd Okręgowy rozpoznając przedmiotowe zażalenie uznał je za zasadne.

Zgodzić się należy z poglądem skarżącego odnośnie tego, że jego mandat jako członka zarządu wygasł wraz z końcem z dnia 31.08.2015 r. ( vide art. 111§1 kc), co oznacza, że składając wniosek w Sądzie osobiście w dniu 31.08.2015 r. (co z przyczyn oczywistych musiało nastąpić w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego) był on jeszcze umocowany do dokonania tej czynności.

Mając na uwadze powyższy fakt oraz to, że do wniosku załączone zostały dowody w postaci oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz oświadczenia w przedmiocie przyjęcia tej rezygnacji przez jedynego (...) Spółki (...) (k. 483-484) Sąd Rejonowy powinien przedmiotowy wniosek rozpoznać merytorycznie. Jednocześnie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia powinien podjąć czynności z urzędu, prowadzące do powołania organu Spółki jakim jest zarząd, mając na uwadze treść art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji na podst. art. 694.7 kpc.