Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 510/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

po rozpoznaniu dnia 11 kwietnia 2016r. sprawy karnej

D. R.

ur. (...) w Ś.

syna S. i S. z domu C.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 21 września 2014 roku do 1 października 2014 roku w S., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą nieletnią z otwartego jednorodzinnego domu zabrali w celu przywłaszczenia 9 sztuk grzejników żeliwnych o łączne wartości 500 zł na szkodę T. S., przy czym M. D. czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sadu Rejonowego w Świdnicy z dnia 8 lutego 2012 roku, sygn. akt II K 1041/11, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 19 czerwca 2012 roku do 17 września 2013 roku

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

P. K.

ur. (...) w L.

córki T. i A. z domu G.

II.  w dniu 16 września 2014 roku w S., woj. (...), pomogła poprzez zawarcie na własne nazwisko umowy sprzedaży złomu w punkcie skupu złomu do zbycia grzejników żeliwnych o wartości 500 zł, o których wiedziała, że zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego polegającego na zaborze w celu przywłaszczenia tych grzejników z otwartego jednorodzinnego domu w S., popełnionego na szkodę T. T. (2)

tj. o czyn z art. 291 § 1 kk

I.  oskarżonego D. R. uznaje za winnego czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, iż tego dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, tj. występku z art. 278 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu tych przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015 roku, wykonanie wyżej wymierzonej oskarżonemu D. R. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 4 (czterech);

III.  oskarżoną P. K. uznaje za winną czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 291 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza jej karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, przyjmując iż wysokość jednej dziennej stawki grzywny wynosi 10 (dziesięć) złotych;

IV.  na podstawie art. 73 § 2 kk, w brzmieniu tych przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015 roku, oddaje oskarżonego D. R. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

V.  na podstawie art. 72 § 2 kk, w brzmieniu tych przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015 roku, zobowiązuje oskarżonego D. R. do częściowego naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego T. S. kwoty 125 (stu dwudziestu pięciu) złotych w terminie jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk oraz art. 17.1 ust. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonych D. R. i P. K. od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty, zaliczając wszelkie poniesione tymczasowo wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd zważył, co następuje:

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o całokształt materiału dowodowego zgromadzone w toku postępowania.

Oskarżony D. R. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 278§1 kk i złożył w postępowaniu przygotowawczym wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu:

- kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata,

- oddanie w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

- zobowiązania do częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 125 zł w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Oskarżona P. K. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu z art. 291§1 kk i złożyła w postępowaniu przygotowawczym wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie jej:

- kary grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych w wysokości po 10 zł każda.

Powyższy wnioski oskarżonych zostały zaakceptowane przez Prokuratora a następnie skierowane do Sądu w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

Mając zatem na uwadze, że oskarżeni przyznali się do winy, w świetle ich wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, zaś ich wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, Sąd przychylił się do wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

Działanie oskarżonego D. R. polegające na zaborze wraz z ustalonymi osobami w celu przywłaszczenia przedmiotów należących do T. S. wyczerpało niewątpliwie ustawowe znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W ocenie Sądu orzeczona kara ta jest współmierna do stopnia winy oskarżonego i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu, a nadto niewątpliwie spełni swój cel wychowawczy i zapobiegawczy. Jako okoliczności łagodzące Sąd potraktował pozytywną postawę oskarżonego w toku postępowania, przyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyrażenie skruchy oraz gotowości zadośćuczynienia pokrzywdzonej. Jako okoliczności obciążające Sąd miał na uwadze uprzednią karalność oskarżonego.

Dlatego też w oparciu o przepis art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w brzmieniu tych przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015 roku wymierzoną oskarżonemu karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby, uznając, że okres ten będzie wystarczający do wdrożenia oskarżonego do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w pkt I i II części rozstrzygającej wyroku.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony był sprawcą młodocianym, Sąd na podstawie art. 73§2 kk w brzmieniu tych przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015 roku w pkt IV wyroku oddał go w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Aby wzmocnić wychowawcze oddziaływanie wyroku Sąd na podstawie art. 72 § 2 k.k. w pkt V części rozstrzygającej wyroku zobowiązał D. R. do częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego 125 złotych w terminie roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd z uwagi na trudną sytuację materialną oskarżonego wyznaczył mu termin roku, a nie 3 miesięcy na wywiązanie się z zobowiązania.

Oskarżona P. K. pomogła poprzez zawarcie na własne nazwisko umowy sprzedaży złomu w punkcie złomu do zbycia grzejników żeliwnych o wartości 500 zł, wiedząc, że zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego polegającego na zaborze w celu przywłaszczenia tych grzejników z otwartego jednorodzinnego domu w S., popełnionego na szkodę T. S., zatem jej zachowanie wyczerpało ustawowe znamiona przestępstwa z art. 291 § 1 k.k.

Orzekając w niniejszej sprawie odnośnie oskarżonej P. K. Sąd wymierzając jej w punkcie IIII karę 20 stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na 10 złotych, zastosował przepis art. 58§3 kk., omyłkowo nie dając temu wyrazu w wyroku. Przestępstwo z art. 291§1 kk zagrożone jest kar pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże zgodnie z art. 58§3 kk jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, Sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności do lat 2.

I tak w ocenie Sądu w niniejszej sprawie zasadnym było zastosowanie powyższego przepisu, albowiem tryb życia przed popełnieniem przestępstwa, postawa oskarżonej w toku postępowania przygotowawczego oraz jej dotychczasowa niekaralność uzasadniały fakt, iż orzeczona kara jest współmierna do stopnia winy oskarżonej i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu, a nadto niewątpliwie spełni swój cel wychowawczy i zapobiegawczy.

Z uwagi na trudną sytuację finansową oskarżonych D. R. oraz P. K. Sąd w oparciu o przepis art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17.1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwolnił ich z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając wydatki poniesione w toku postępowania na rachunek skarbu Państwa.