Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 628/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Edyta Buczkowska-Żuk (spr.)

Sędziowie: SA Tomasz Żelazowski

SA Krzysztof Górski

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Gdańsk Południe w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sądowi Rejonowemu w Sopocie, Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy, Sądowi Rejonowemu w Malborku, Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Sądowi Rejonowemu w Kielcach, Sądowi Rejonowemu w Suwałkach, Sądowi Okręgowemu w Suwałkach, Sądowi Rejonowemu w Brodnicy, Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu, Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach, Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach, Sądowi Okręgowemu w Katowicach, Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach, Sądowi Okręgowemu w Kielcach, Sądowi Okręgowemu w Toruniu, Sądowi Okręgowemu w Łodzi, Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi, Sądowi Okręgowemu w Sieradzu, Sądowi Okręgowemu w Zamościu, Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie, Sądowi Okręgowemu w Częstochowie, Sądowi Okręgowemu w Radomiu, Sądowi Okręgowemu w Gliwicach, Sądowi Okręgowemu w Krakowie, Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, Sądowi Okręgowemu w Tarnowie, Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku, Sądowi Okręgowemu w Siedlcach, Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie E. F., Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Rady Adwokackiej w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2016 roku

sygn. akt I C 47/15

postanawia:

I.  odrzucić zażalenie w zakresie punktu 1 postanowienia z dnia 26 kwietnia 2016 roku;

II.  oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

SSA K. Górski SSA E. Buczkowska-Żuk SSA T. Żelazowski

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie utrzymał w mocy orzeczenie referendarza sądowego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w przedmiocie odmowy całkowitego zwolnienia powoda od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz zarządził zwrot pozwu.

Uzasadniając powyższe orzeczenie w zakresie zwrotu pozwu wskazano, że wniosek powoda oparty na tych samych okolicznościach nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pozwu. Z tych względów Sąd I instancji uznał, że powodowi minął termin do opłacenia pozwu z dniem 7 marca 2016 roku.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł powód, zaskarżając je w całości, jednocześnie zarzucając naruszenie przepisu art. 130 k.p.c.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w jego ocenie pozew nie odbiega od powagi pisma procesowego i można nadać mu właściwy bieg, bowiem zastosowanie znajduje art. 127 k.p.c. oraz art. 187 k.p.c. Nadto podniesiono, że przed wydaniem zaskarżonego zarządzenia Sąd powinien rozpoznać jego wniosek o przyznanie adwokata z urzędu jako pierwszą czynność procesową i jej dokonać.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie powoda w zakresie zaskarżenia punktu 1 postanowienia Sądu Okręgowego podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 398 23 § 1 k.p.c. rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu (…) sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. Stosownie zaś do § 2 zdania drugiego przywołanego artykułu sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

Zaznaczyć zatem należy, że rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia zostało wydane w wyniku rozpoznania środka odwoławczego od rozstrzygnięcia wydanego przez referendarza sądowego i jest ono prawomocne. Sąd Okręgowy rozpoznając skargę na orzeczenie referendarza sądowego działał jako sąd II instancji, wobec czego środek zaskarżenia od wymienionego postanowienia jest niedopuszczalny.

Uwzględniając powyższe Sąd Apelacyjny w punkcie I postanowienia odrzucił zażalenie we wskazanej części jako niedopuszczalne na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zażalenie powoda w pozostałej części jako niezasadne podlegało oddaleniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Stosownie natomiast do przepisu art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.

Zarządzeniem z dnia 16 lutego 2016 roku wezwano powoda do uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 50 złotych – w terminie tygodniowym – pod rygorem zwrotu pozwu. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone powodowi w dniu 29 lutego 2016 roku (k.373), zatem tygodniowy termin do uiszczenia opłaty od pozwu upłynął z końcem dnia 7 marca 2016 roku. Powód do dnia dzisiejszego nie uiścił opłaty, a jedynie złożył ponowny wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Podkreślić należy, że stosownie do dyspozycji art. 112 ust. 4 u.k.s.c. ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pisma.

Zatem nieuiszczenie opłaty od pozwu, pomimo upływu terminu do uzupełnienia braku fiskalnego, musiało skutkować zarządzeniem jego zwrotu, stosownie do dyspozycji normy art. 130 § 1 k.p.c.

Na marginesie zauważyć jedynie należy, że wbrew twierdzeniom powoda jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu został rozpoznany postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie jako nieuzasadnione na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA K. Górski SSA E. Buczkowska-Żuk SSA T. Żelazowski