Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 542/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 1 lutego 2016 roku, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rozpoznając wniosek H. O. z dnia 21 stycznia 2016 roku, odmówił ww. prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (D. U. z 2015 roku, poz. 704 z późn. zm.) z uwagi na to, że wnioskodawca nie jest ubezpieczony, jak również nie udowodnił w okresie od dnia 21 stycznia 2006 roku do dnia 21 stycznia 2016 roku wymaganego okresu ubezpieczenia 5 lat. Inne warunki nie były przedmiotem ustaleń.

/decyzja – k. 279 akt KRUS- (...) /

W dniu 29 lutego 2016 roku H. O. złożył odwołanie od powyższej decyzji, wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do spornego świadczenia.

/odwołanie - k. 2-3/

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania, z przyczyn podanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

/odpowiedź – k. 4- 5/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

H. O. urodził się w dniu (...). Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, które wydzierżawił na okres 10 lat umową z dnia 16 stycznia 2006 r.

/bezsporne/

Wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia 18 lutego
1981 roku do dnia 30 września 1997 roku oraz od dnia 1 października 1998 roku do dnia
31 grudnia 2001 roku.

/zaświadczenie – k. 256-258 akt KRUS- (...)/

W okresie od dnia 18 sierpnia 1997 roku do dnia 30 listopada 2007 roku wnioskodawcy przysługiwała renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy.

/okoliczność bezsporna, nadto decyzja – k. 16, wyrok – k. 66 akt KRUS - (...)/

Decyzją z dnia 14 grudnia 2007 roku, Prezes KRUS, po rozpoznaniu wniosku H. O. z dnia 5 listopada 2007 roku odmówił mu prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z uwagi na to, że nie jest on osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym. Inne warunki nie były przedmiotem ustaleń. H. O. od powyższej decyzji złożył odwołanie. Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 6 października 2008 roku wydanym w sprawie sygn. akt IX U 231/08 oddalił odwołanie. Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnym wyrokiem z dnia 8 września 2009 roku wydanym w sprawie sygn. akt III AUa 1392/08 oddalił apelację wniesioną przez H. O. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi.

/okoliczność bezsporna, nadto decyzja – k. 111 akt KRUS- (...), odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi – 116, odpis prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – k. 121 akt KRUS- (...)/

Decyzją z dnia 2 czerwca 2010 roku, Prezes KRUS, po rozpoznaniu wniosku H. O. z dnia 9 kwietnia 2010 roku, odmówił mu prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z uwagi na to, że nie jest on osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym. H. O. od powyższej decyzji złożył odwołanie. Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2011 roku wydanym w sprawie sygn. akt IX U 951/10 oddalił odwołanie. Od powyższego wyroku wnioskodawca złożył apelację, która została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnym wyrokiem z dnia 7 grudnia 2011 roku wydanym w sprawie sygn. akt III AUa 707/11.

/okoliczności bezsporne, nadto decyzja – k. 141 w aktach KRUS- (...), odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi – 150, odpis prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – k. 151 akt KRUS- (...)/

Decyzją z dnia 5 września 2013 roku, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił H. O. prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznając, iż wnioskodawca nie jest ubezpieczony, jak również nie udowodnił w okresie od 23 sierpnia 2003 r. do 23 sierpnia 2013 r. wymaganego okresu ubezpieczenia 5 lat. H. O. od powyższej decyzji złożył odwołanie. Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 13 stycznia 2014 roku wydanym w sprawie sygn. akt VIII U 5932/13 oddalił odwołanie. Od powyższego wyroku wnioskodawca złożył apelację, która została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnym wyrokiem z dnia 15 stycznia 2015 roku wydanym w sprawie sygn. akt III AUa 316/14.

/okoliczności bezsporne, nadto decyzja – k. 241 w aktach KRUS- (...), odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi – 249, odpis prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – k. 250 akt KRUS- (...)/

W dniu 21 stycznia 2016 roku H. O. wystąpił do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z wnioskiem o rentę rolniczą.

/wniosek k. 254 akt KRUS– (...)/

Zaskarżoną decyzją z dnia 1 lutego 2016 roku, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rozpoznając wniosek H. O. z dnia 21 stycznia 2016 roku, odmówił ww. prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (D. U. z 2015 roku, poz. 704 z późn. zm.) z uwagi na to, że wnioskodawca nie jest ubezpieczony, jak również nie udowodnił w okresie od dnia 21 stycznia 2006 roku do dnia 21 stycznia 2016 roku wymaganego okresu ubezpieczenia 5 lat. Inne warunki nie były przedmiotem ustaleń.

/decyzja – k. 279 akt KRUS- (...) /

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności załączone do akt sprawy akta rentowe wnioskodawcy. Sąd oddalił wniosek odwołującego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych lekarzy zgłoszony w odwołaniu na okoliczność jego trwałej niezdolności do pracy i daty jej powstania, gdyż okoliczności związane z niezdolnością do pracy wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym nie mają znaczenia w sprawie, wobec nie spełnienia przez niego warunku podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres – wskazany w art. 21 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W myśl art. 21 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, o którym mowa w ust.2,

2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,

3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej 5 lat- jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 30 lat (art. 21 ust. 2 pkt 5).

Okres 5 lat, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinien przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (art. 21 ust.8).

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (art. 21 ust. 5).

Z kolei art. 22 ust. 1, cytowanej ustawy stanowi, że rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy
w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym.

Przekładając powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że odwołanie wnioskodawcy nie jest zasadne i jako takie podlega oddaleniu. Zaskarżona decyzja została wydana w sposób prawidłowy i odpowiada prawu. Bezspornie, wnioskodawca w okresie od 18 sierpnia 1997 roku do 30 listopada 2007 roku był uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Wprawdzie był on objęty ubezpieczeniem społecznym od dnia 18 lutego 1981 roku do dnia 30 września 1997 roku oraz od dnia 1 października 1998 roku do
dnia 31 grudnia 2001 roku, to jednak okresy te nie dotyczą okresu 10 lat przed złożeniem wniosku z dnia 21 stycznia 2016 roku. Nie ulega wątpliwości, że odwołujący nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu przez co najmniej 5 lat w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku z dnia 21 stycznia 2016 roku, tj. od dnia 21 stycznia 2006 roku do dnia 21 stycznia 2016 roku.

Wnioskodawca nie legitymuje się wymaganym okresem ubezpieczenia emerytalno- rentowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, co skutkuje odmową przyznania mu prawa do renty rolniczej. Podkreślić należy, że, aby otrzymać to świadczenie – muszą być spełnione łącznie wszystkie warunki do jego nabycia.

Brak jest także podstaw do kierowania wnioskodawcy na drogę postępowania orzeczniczego, gdyż wcześniej przytoczonymi wyrokami Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego prawomocnie przesądzono, iż w okresie po 30 listopada 2007 roku - aż do
7 grudnia 2010 roku nie stwierdzono u niego całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Okoliczność ta, objęta powaga rzeczy osądzonej, wyklucza bowiem możliwość stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy w okresie 18- tu miesięcy od ustania prawa do renty, co dawałoby wnioskodawcy możliwość nabycia prawa do renty bez spełnienia przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy o u.s.r.

Jednocześnie Sąd zauważa, że okres pobierania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie jest objęty ubezpieczeniem emerytalno- rentowym (art. 20 przywołanej ustawy), w związku z czym nie może zostać zaliczony do okresu ubezpieczenia.

Mając na względzie wymienione wyżej okoliczności, Sąd Okręgowy na podstawie
art. 477 14 § 1 kpc orzekł, jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia apelacji

05.09.2016r.