Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 503/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Jacek Świerczyński

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 25 stycznia 2016 roku, sygn. akt I C 539/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz K. W. kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.