Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 45/15
POSTANOWIENIE
Dnia 6 sierpnia 2015 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Iwona Koper (przewodniczący)
SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)
SSN Zbigniew Kwaśniewski
w sprawie ze skargi W.W.
o wznowienie postępowania w sprawie […]
w sprawie z powództwa W. W.
przeciwko Spółdzielnii Mieszkaniowej "E."
o nakazanie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 6 sierpnia 2015 r.,
zażalenia skarżącej na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 19 marca 2015 r.,
oddala zażalenie i zasądza od skarżącej na rzecz pozwanej
kwotę 1800,- ( jeden tysiąc osiemset ) złotych z tytułu kosztów
postępowania zażaleniowego.
2
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 19 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę W.
W. o wznowienie postępowania w sprawie […]. Przyczyną prawną takiego
rozstrzygnięcia było zgłoszenie wniosku o wznowienie po terminie określonym w art.
407 § 1 k.p.c.
W zażaleniu wnosząca skargę (nazwana trzykrotnie w tytule i tekście
zażalenia pozwaną zamiast powódką) zarzuciła Sądowi Apelacyjnemu naruszenie
w zaskarżonym postanowieniu art. 407 k.p.c. przez przyjęcie, że trzymiesięczny
termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania należało liczyć od dnia
20 lipca 2012 r., w którym powódka na podstawie wykrytych dnia 19 lipca 2012 r.
przez pełnomocnika nowych okoliczności i dowodów wniosła skargę o wznowienie
postępowania w sprawie o eksmisję, zakończonej prawomocnym wyrokiem
Sądu Rejonowego z dnia 26 stycznia 1999 r.
W odpowiedzi na zażalenie pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa „E.” wniosła
o oddalenie zażalenia i zasądzenie od powódki kosztów postępowania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 407 § 1 k.p.c. skargę o wznowienie postępowania wnosi się
w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się
o podstawie wznowienia. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia zostało
prawidłowo wskazane, że termin ten w niniejszej sprawie należy liczyć od dnia
20 lipca 2012 r., gdyż w podpisanej przez powódkę skardze o wznowienie
postępowania powołała się na notatkę służbową z dnia 28 kwietnia 1997 r.,
potwierdzającą, że mąż powódki nigdy nie otrzymał przydziału na sporny lokal
mieszkalny. Potwierdziła to powódka, stwierdzając, że o tych dokumentach i
okolicznościach dowiedziała się dnia 19 lipca 2012 r.
Nie ma racji powódka, że oświadczenia złożone przez nią w innej sprawie
nie mogą zostać wykorzystane w sprawie niniejszej, gdyż wiedza o wspomnianej
notatce służbowej nie oznaczała dowiedzenia się przez powódkę o istnieniu
podstawy wznowienia postępowania także w tej sprawie, a okazało się to dopiero
3
po zasięgnięciu porady prawnej w końcu sierpnia 2012 r. Dla początku biegu
trzymiesięcznego terminu do wznowienia postępowania ma znaczenie tylko dzień,
w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia i mogła ocenić, czy nowa
okoliczność może wpłynąć na wynik sprawy (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 24 marca 2010 r., V CZ 16/10, nie publ.). Niezdawanie sobie
sprawy przez stronę, że ujawniona okoliczność stanowi podstawę wznowienia
postępowania nie ma znaczenia dla początku biegu trzymiesięcznego terminu do
złożenia skargi o wznowienie tego postępowania. W uzasadnieniu odpowiedzi na
zażalenie pozwana przytoczyła szereg dalszych okoliczności, związanych z innymi
toczącymi się postępowaniami sądowymi, mających świadczyć o wcześniejszym
niż podaje powódka terminie dowiedzenia się o nie podjęciu przez jej męża
przydziału lokalu mieszkalnego, wydanego przez Zarząd Spółdzielni. Nie mają one
jednak wpływu na rozstrzygnięcie wniesionego zażalenia, ponieważ wystarcza do
tego stwierdzenie jednej tylko okoliczności, dowodzącej o początku biegu terminu
z art. 407 § 1 k.p.c. i to poprawnie nastąpiło w zaskarżonym postanowieniu.
Z tych względów na podstawie art. 39814
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.
należało oddalić zażalenie, rozstrzygając o kosztach postępowania na podstawie
art. 98 w związku z art. 391 § 1, art. 3941
§ 3 i art. 39821
k.p.c.