Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt SNO 61/15
POSTANOWIENIE
Dnia 1 września 2015 r.
Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie:
SSN Henryk Gradzik (przewodniczący)
SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)
SSN Wojciech Katner
w sprawie J. L., sędziego Sądu Rejonowego w […],
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 września 2015 r., bez udziału stron,
zażalenia wniesionego przez obwinionego
na postanowienie Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego w […]
z dnia 17 czerwca 2015 r.,
w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania dyscyplinarnego
postanowił
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 26 września 2013 r., Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w
[…] – na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. w związku z art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.; obecnie: jedn. tekst:
Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm. – dalej: „u.s.p.”) – zawiesił postępowanie dyscyplinarne do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego, toczącego się przeciwko J. L. o
czyn z art. 288 § 1 k.k. Po rozpoznaniu zażalenia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla
okręgu Sądu Okręgowego w […], Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny postanowieniem z
dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. akt SNO 38/13, utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.
W uzasadnieniu podkreślił, że „…w ujawnionych okolicznościach sprawy postępowanie
dyscyplinarne mogło być zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
karnego nie tylko w celu zapobieżenia przedawnieniu „zbiegającego” się przewinienia
dyscyplinarnego, ale także ze względu na zasadę ekonomii procesowej zbiegających się
2
procedur karnej i dyscyplinarnej, bo w celu ograniczenia do minimum prawnie i społecznie
niepożądanego ryzyka zawarcia w tych odrębnych postępowaniach potencjalnie rozbieżnej
kwalifikacji prawnokarnej w porównaniu do kwalifikacji dyscyplinarnej oraz możliwości
orzeczenia mniej surowej kary dyscyplinarnej za zarzucane obwinionemu przewinienie,
popełnione w okolicznościach tego samego zdarzenia o ciągłej naturze faktycznej i
prawnej…”.
W dniu 28 maja 2015 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu Sądu
Okręgowego w […] złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
dyscyplinarnego ze względu na prawomocne zakończenie postępowania karnego,
toczącego się przeciwko obwinionemu o czyn z art. 288 § 1 k.k.
Po rozpoznaniu wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, Sąd Apelacyjny –
Sąd Dyscyplinarny w […] postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r., postanowił podjąć
zawieszone postępowanie dyscyplinarne, ponieważ ustała przeszkoda uniemożliwiająca
prowadzenie tego postępowania.
W zażaleniu na to postanowienie obwiniony podniósł, że jego obrońca w sprawie
karnej – po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w
sprawie sygn. akt […] – wystąpi z wnioskiem do uprawnionego organu o złożenie tzw.
kasacji nadzwyczajnej. Zdaniem obwinionego, do czasu uzyskania stanowiska Prokuratora
Generalnego w przedmiocie wniosku o wystąpienie z kasacją postępowanie dyscyplinarne
powinno być zawieszone.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Jak wynika z art. 22 § 1 k.p.k., który zgodnie z art. 128 u.s.p. ma zastosowanie w
postępowaniu dyscyplinarnym, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca
prowadzenie postępowania, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody. W
niniejszej sprawie postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
Z załączonego do wniosku o podjęcie postępowania odpisu wyroku Sądu
Rejonowego w […] z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IX K …/13, wynika, że Sąd
Rejonowy uznał oskarżonego J. L. za winnego tego, że w dniu 30 września 2012 r. w […]
uszkodził cudzą rzecz w postaci samochodu osobowego m-ki […] poprzez celowe
najechanie tyłem kierowanego przez siebie samochodu osobowego m-ki […] w przód w/w
samochodu, powodując tym pojedyncze uszkodzenie poszycia zderzaka przedniego tegoż
pojazdu o wartości szkody 3 411,82 zł na szkodę M. T., co stanowi przestępstwo z art. 288
3
§ 1 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 58 § 3 k.k. i art. 33 § 1 i
3 k.k. wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych, ustalając wysokość
jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł.
Z kolei z odpisu wyroku Sądu Okręgowego w […] z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt
IX Ka …/15, wynika, że Sąd Okręgowy, po rozpoznaniu sprawy na skutek apelacji
wniesionej przez obrońcę oskarżonego, powołanym wyrokiem utrzymał zaskarżony wyrok
w mocy, uznając apelację za oczywiście bezzasadną.
Postępowanie karne toczące się przeciwko obwinionemu zostało tym samym
prawomocnie zakończone, co oznacza, że ustała przeszkoda uniemożliwiająca
prowadzenie postępowania dyscyplinarnego.
W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w […] prawidłowo
postanowił podjąć postępowanie dyscyplinarne zawieszone postanowieniem z dnia 26
września 2013 r. Oceny tej w niczym nie zmienia okoliczność, że obwiniony zamierza
wystąpić z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji od prawomocnego
wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 maja 2015 r., ponieważ tok instancji został
wyczerpany, natomiast kasacja przewidziana w art. 521 k.p.k. jest nadzwyczajnym
środkiem zaskarżenia.
Z tych względów zaskarżone postanowienie należało utrzymać w mocy.