Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 38/15
POSTANOWIENIE
Dnia 9 października 2015 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący)
SSN Józef Frąckowiak
SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w S.
przeciwko Z. F.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 9 października 2015 r.,
zażalenia pozwanego
na postanowienie Sądu Okręgowego w G.
z dnia 5 grudnia 2014 r.,
oddala zażalenie.
2
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w G. odrzucił apelację
pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 15 lipca 2013 r., podając, że
postanowieniem tego Sądu z dnia 14 stycznia 2014 r. utrzymane zostało w mocy
postanowienie referendarza sądowego z dnia 6 listopada 2013 r. odmawiające
pozwanemu zwolnienia od opłaty od apelacji od wyroku z dnia 15 lipca 2013 r.
Podczas biegu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty pozwany złożyły
ponowny wniosek o zwolnienie od opłaty od apelacji. Po wyjaśnieniu, że opiera się
on na tych samych podstawach, co poprzednio wniesiony, Sąd Rejonowy odrzucił
go postanowieniem z dnia 12 lutego 2014 r. Pozwany opłacił apelację po
otrzymaniu kolejnego wezwania do uzupełnienia braku apelacji w tym względzie.
Sąd Okręgowy stwierdził, że postanowienie o odrzuceniu ponownego wniosku o
zwolnienie od kosztów sądowych nie przerwało terminu do uiszczenia opłaty.
Kontrola instancyjna tego postanowienia, przeprowadzona na podstawie art. 380
k.p.c., wykazała, że nie doszło do zmiany sytuacji finansowej i majątkowej
pozwanego, która mogłaby usprawiedliwiać przyznanie mu zwolnienia od kosztów
sadowych, a zatem postanowienie Sądu pierwszej instancji było prawidłowe. Skoro
ponowny wniosek nie przerwał biegu terminu do uiszczenia opłaty, który upłynął z
dniem 13 lutego 2014 r., to wniesienie opłaty w dniu 14 sierpnia 2014 r. było
spóźnione i apelacja podlegała odrzuceniu na podstawie art. 370 i art. 373 k.p.c.
Pozwany w zażaleniu zarzucił naruszenie art. 107 ust. 1 u.k.s.c. przez
nieprawidłowe zastosowanie, polegające na uznaniu, że powtórny wniosek
o zwolnienie od kosztów sądowych nie różnił się znacznie od poprzedniego i nie
doprowadził do przerwania biegu terminu do wniesienia wymaganej opłaty,
podczas gdy chodzi o każdą zmianę sytuacji majątkowej, a nie tylko znaczną.
Także opłacenie apelacji na wezwanie sądu po odrzuceniu ponownego wniosku
wywołało skutek. Pozwany domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
3
Zgodnie z art. 107 ust. 1 u.k.s.c., w razie oddalenia wniosku o zwolnienie od
kosztów sądowych strona nie może ponownie domagać się zwolnienia powołując
się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku.
Dla oceny, czy rzeczywiście wystąpiły nowe lub inne okoliczności, o jakich mowa
w tym przepisie, należy dokonać porównania sytuacji majątkowej strony
przedstawionej we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych z sytuacją
zaprezentowaną przez nią w ponownym wniosku. Utrwalone zostało
w orzecznictwie, że chodzi tu o zmiany istotne, które mogłyby wpływać na
odmienne rozstrzygnięcie o obowiązku strony w odniesieniu do ponoszenia
kosztów sądowych. Nie każda zatem niekorzystna modyfikacja wysokości
wynagrodzenia, dochodów czy stałych wydatków może być potraktowana jako
przyczyna ingerencji w prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zwolnienia
od kosztów sądowych. Nie będą należały do nich niewielkie różnice, które
zachodzić mogą w normalnym procesie uzyskiwania wynagrodzenia, czy dochodu
(por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 11 lutego 2009 r., V CZ 4/09; z dnia
24 września 2009 r., IV CZ 64/09, niepublikowane). Nie powinny mieć znaczenia
dla oceny ponownego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych fakty i zdarzenia,
które kształtowały kondycję finansową oraz majątkową strony, ocenioną przez sąd
jako niezasługującą na przyznanie stronie zwolnienia od kosztów sądowych
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r., III CZ 8/13,
niepublikowane). Nie jest możliwe opracowanie uniwersalnych kryteriów dla
oszacowania różnicy w stanie majątku czy dochodów strony domagającej się
ponownie zwolnienia od kosztów sądowych, ponieważ uwzględniać trzeba
okoliczności ściśle związane z konkretną osobą i sytuacją w jakiej się znajduje.
Wykazanie zaistnienia, zakresu i istotności powoływanej zmiany w okresie
dzielącym obydwa wnioski, z uwzględnieniem zaskarżenia postanowienia
o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, jest obowiązkiem strony.
Podkreślenia wymaga, że także przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1025 ze zm.) wymagane było przedstawienie w powtórnym wniosku istotnej
zmiany okoliczności (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 23 lutego
4
1999 r., I CKN 1064/97, OSNC 1999, nr 9, poz. 153); z dnia 30 sierpnia 2000 r.,
V CZ 76/00, niepubl.).
Kontrola prawidłowości oceny postanowienia o odrzuceniu ponownego
wniosku pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych, dokonana przez Sąd
Okręgowy na podstawie art. 380 k.p.c., nie została skutecznie zakwestionowana.
Sąd ten był uprawniony do oceny postanowienia Sądu pierwszej instancji w oparciu
o materiał, który był podłożem orzekania przez Sąd niższej instancji. Niesłuszne są
zastrzeżenia dotyczące niedopuszczalności badania prawidłowości wydania
postanowienia, z uwagi na brak jego uzasadnienia, ponieważ zakres kognicji sądu
drugiej instancji uprawniał go do ponownego rozpoznania sprawy także w tej
kwestii. Nie mógł odnieść zamierzonego rezultatu zarzut, kwestionujący wykładnię
art. 107 u.k.s.c., w odniesieniu do zakresu zmiany okoliczności, która wbrew
jego oczekiwaniom, powinna być istotna. Nie budzi także wątpliwości
przyjęcie za podstawę tej oceny porównania stanu finansowego i majątkowego
z okresu pierwszego wniosku i ponownie złożonego, wynikającej z treści
wniosków i przedłożonych przez pozwanego dokumentów. Powołanie się
w ponownym wniosku na najistotniejszy element obciążenia stanu majątkowego
pozwanego w postaci powstania zaległości z tytułu składek należnych Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych w wyszczególnionych wysokościach, nie mogło
prowadzić do odmiennej oceny jego możliwości płatniczych. Nie zostało wykazane,
kiedy powstały te zaległości oraz czy mogły być podnoszone w skardze
na postanowienie referendarza sądowego. Obowiązek płacenia składek był stałym
składnikiem prowadzonej przez pozwanego działalności. Nie ma w zażaleniu racji,
skłaniających do uznania, że zaległości powstały w krótkim czasie pomiędzy
złożeniem obu wniosków, czy też po wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy.
Ponowny wniosek, niespełniający wymagań zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności, w wyjaśnionym rozumieniu art. 107 ust. 1 u.k.s.c., przyjętych
za podstawę postanowienia o oddaleniu pierwszego wniosku, podlega odrzuceniu,
stosownie do art. 107 ust. 2 u.k.s.c. i nie przerywa biegu terminu przewidzianego
dla wniesienia wymaganej opłaty. Także w okresie obowiązywania ustawy z dnia
13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - jedn. tekst:
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) przyjmowane było, że ponowne złożenie
5
wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, nawet dokonane w terminie
określonym w wezwaniu do zapłaty, nie może uchylić skutków prawomocności
wydanego wcześniej rozstrzygnięcia i tym samym nie ma wpływu na bieg
terminu określonego w art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca
1967 r. o sądowych w sprawach cywilnych. Nie ma podstaw do uznania,
że omyłkowe skierowanie przez Sąd Rejonowy, po odrzuceniu wniosku, wezwania
do pozwanego o zapłatę opłaty od apelacji powoduje, że opłata została wniesiona
w terminie. Odrzucenie wniosku oznacza, że nie wywołał on zamierzonych skutków
prawnych, nie doszło zatem do wzruszenia prawomocności postanowienia
oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i przerwania terminu
wyznaczonego do usunięcia braku fiskalnego apelacji. Wniesienie opłaty po
upływie tego terminu potraktowane być musiało jako spóźnione.
Z tych względów Sąd Najwyższy oddalił zażalenie na podstawie art. 39814
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.
kc