Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 90/15
POSTANOWIENIE
Dnia 11 lutego 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Jan Górowski
SSN Karol Weitz
w sprawie zamawiającego Miasto i Gmina S.
przy uczestnictwie R. Sp. z o.o. w W., P. Sp. z o.o. spółka komandytowa w K.
skarga w sprawie zamówień publicznych,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 11 lutego 2016 r.,
zażalenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
na postanowienie Sądu Okręgowego w C.
z dnia 1 września 2015 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie.
UZASADNIENIE
2
Postanowieniem z dnia 1 września 2015 r. Sąd Okręgowy w C. odrzucił na
podstawie art. 198 e ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. - dalej jako Pzp) skargę
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2015 r. z powodu niedoręczenia jej odpisu
wykonawcy P. Sp. z o.o., który przystąpił do postępowania odwoławczego i
nieuzupełnienie przez skarżącego w wyznaczonym terminie tego braku przez
złożenie dowodu przesłania uczestnikowi odpisu skargi.
W zażaleniu na to postanowienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
zarzucił naruszenie art. 198 e ust. 1 Pzp przez odrzucenie skargi pomimo, że nie
istniał obowiązek doręczenia odpisu skargi P. Sp. z o.o., nie będącemu
przeciwnikiem skargi w rozumieniu art. 198b ust. 2 Pzp. Zakwestionował pogląd
Sądu Okręgowego, że warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest doręczenie jej
odpisu w trybie art. 198b ust. 2 Pzp wskazując, iż zamknięty katalog przesłanek
odrzucenia skargi z 198 e ust. 1 Pzp nie przewiduje odrzucenia skargi z tej
przyczyny. Zarzucił błędne wydanie postanowienia o odrzuceniu skargi
po przeprowadzeniu rozprawy, zamiast na posiedzeniu niejawnym zgodnie
z art. 198e ust. 1 Pzp.
Wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i nieobciążanie żadnej
ze stron kosztami postępowania zażaleniowego, stosownie do z art. 102 k.p.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Wniesiona na podstawie Prawa zamówień publicznych skarga na orzeczenie
Izby inicjuje postępowanie przed sądem powszechnym, do którego na podstawie
art. 198a ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Prawa zamówień publicznych nie stanowią
inaczej. Według własnej regulacji Prawa zamówień publicznych zawartej w art.
198c Pzp skarga na orzeczenie Izby powinna czynić zadość wymaganiom
przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.
3
Przepis art. 198 c Pzp nie wymienia pośród obligatoryjnych wymagań skargi
obowiązku przesłania odpisu skargi przeciwnikowi, ustanawia go natomiast art.
198b ust. 2 Pzp. Niewykonanie tego obowiązku zważywszy na rationem legis tego
uregulowania kwalifikuje się w judykaturze jako brak formalny usuwalny skargi,
którego nieuzupełnienie przez dołączenie dowodu jej przesłania przeciwnikowi
skargi, nie ma wpływu na skuteczność jej wniesienia i nie prowadzi do odrzucenia
skargi, gdyż nie wynika to z treści art. 198b ust. 2 (zob. uchwała SN z dnia
8 grudnia 2005 r., III CZP 109/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 182, postanowienie SN
z dnia 14 maja 2010 r. II CZ 108/09, nie publ.). Wzgląd na wyjątkowy charakter
art. 198b ust. 2 Pzp nakazuje jego ścisłą wykładnię. Przyjęcie odmiennego
stanowiska - prezentowanego przez Sąd Okręgowy - prowadzącego do
ograniczenia drogi do merytorycznego rozpoznania skargi godziłoby w cel
implementacji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2007/66/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy
Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur
odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych ( Dz.Urz. UE L 335
z 20 grudnia 2007 r.), jakim jest poprawa skuteczności krajowych procedur
odwoławczych
W tym stanie rzeczy pozbawiona doniosłości prawnej dla rozstrzygnięcia
zażalenia pozostaje kwestia, czy wykonawca, który przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego jest przeciwnikiem skargi.
Wbrew zastrzeżeniom skarżącego nie budzi przy tym wątpliwości,
że nieodrzucenie skargi z przyczyn określonych w art. 198e ust. l Pzp (tak jak
nieodrzucenie apelacji na podstawie art. 373 k.p.c.) na posiedzeniu niejawnym nie
wyłącza późniejszego jej odrzucenia na rozprawie ( zob. post. SN z dnia 5 lutego
1999, III CKN 1118/98, nie publ.).
Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji (art. 39815
k.p.c. w zw. z art. 3981
§ 3 k.p.c.) .
eb