Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CZ 126/15
POSTANOWIENIE
Dnia 10 lutego 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)
SSN Antoni Górski (sprawozdawca)
SSN Hubert Wrzeszcz
w sprawie ze skargi T. G. o wznowienie postępowania zakończonego
prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego zawie z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt
VI ACa …/10, wydanym w sprawie
z powództwa B. Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w W.
przeciwko T. G.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 10 lutego 2016 r.,
zażalenia skarżącego na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt VI ACa …/15,
uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej
odrzucenia skargi.
2
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 8 października 2015 r. Sąd Apelacyjny odrzucił
skargę pozwanego T. G. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem
Sądu Apelacyjnego z dnia 6 maja 2011 r., wydanym w sprawie z powództwa B. sp.
z o.o. w W. w likwidacji.
W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że skarga nie spełnia przesłanek
z art. 403 § 2 k.p.c. Sąd podkreślił, że skarga nie może opierać się na zarzucie
wadliwej oceny dowodów i okoliczności faktycznych, a także oceny prawnej umowy
łączącej strony. Postępowanie wznowieniowe nie służy bowiem ponownej,
merytorycznej ocenie żądania pozwu w oparciu o ten sam materiał dowodowy przy
niezmienionych ustaleniach faktycznych. W ocenie Sądu Apelacyjnego bez
znaczenia pozostaje także okoliczność, czy prezes zarządu powodowej spółki B. K.
posiadał licencję pośrednika obrotu nieruchomościami, ponieważ nie wpływało to
na ważność stosunku prawnego nawiązanego przez strony.
Na postanowienie Sądu Apelacyjnego zażalenie wniósł skarżący T. G.,
zaskarżając je w całości. Zarzucił naruszenie art. 403 § 2 k.p.c. w zw. z art. 410 § 1
k.p.c., art. 412 § 1 k.p.c. w zw. z art. 410 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art.
361 k.p.c. i art. 227 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c. Na tej podstawie skarżący wnosił o
uchylenie zaskarżonego postanowienie i zasądzenie od powoda na rzecz
pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Podstawa wznowienia ujęta w art. 403 § 2 k.p.c. dotyczy sfery faktów
i środków dowodowych. Tą podstawą jest, według żalącego się, uzyskanie przez
niego po prawomocnym zakończeniu procesu w sprawie VI Ca …/10 informacji, że
prezes zarządu powodowej spółki B. K. nie posiadał licencji pośrednika obrotu
nieruchomościami. Nie ulega wątpliwości, że kwestia tej licencji nie była w ogóle
przedmiotem rozpoznania w sprawie, stąd też należy uznać, że może mieć ona
charakter nowości w rozumieniu powołanego przepisu. Jednocześnie, wbrew
stanowisku Sądu, stwierdzić należy, że charakter prawny łączącej strony umowy,
3
będącej podstawą wydanego wyroku w sprawie VI Ca …/10 nie został w niej
rozstrzygnięty w sposób definitywny. Stąd też nie można a priori uznać, jak to
uczynił Sąd, że informacja o braku licencji pośrednika obrotu nieruchomościami nie
mogłaby mieć wpływu na wynik sprawy. W art. 403 § 2 k.p.c. chodzi bowiem o stan
odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa takiego wpływu, a nie o pewność jego
istnienia. O tej ostatniej sąd może wypowiedzieć się dopiero po merytorycznym
rozpoznaniu skargi, a nie na wstępnym etapie jej badania według przesłanek
formalnych z art. 410 § 1 k.p.c. W świetle powołanych w zażaleniu orzeczeń Sądu
Najwyższego na temat skutków braku licencji pośrednika (wyroki 19 stycznia 2011
r., I CSK 173/10 oraz z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 81/12 ) należy uznać, że
informacja o nieposiadaniu tej licencji stanowi okoliczność uzasadniającą
skierowanie skargi do rozpatrzenia na podstawie art. 412 k.p.c.
Z tych przyczyn zaskarżone postanowienie podlegało uchyleniu na
podstawie art. 3941
§ 3 k.p.c. w zw. z art. 39815
k.p.c. O kosztach postępowania
zażaleniowego Sąd rozstrzygnie w orzeczeniu kończącym postępowanie.
eb