Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 10/16
POSTANOWIENIE
Dnia 10 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Iwona Koper
w sprawie z wniosku B. F.
o założenie księgi wieczystej,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 marca 2016 r.,
na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy
od postanowienia Sądu Okręgowego w S.
z dnia 27 listopada 2014 r.,
odrzuca skargę kasacyjną.
2
UZASADNIENIE
Wnioskodawca B. F. wniósł skargę kasacyjną od postanowienia Sądu
Okręgowego w S. z dnia 27 listopada 2014 r. dotkniętą brakiem polegającym na
nieuzasadnianiu wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania, a więc niespełniającą
wymagania określonego w art. 3984
§ 2 k.p.c.
W wykonaniu wezwania do usunięcia tego braku, wnioskodawca wniósł
pismo procesowe, w którym stwierdził, że doszło do popełnienia błędu na etapie
postępowania apelacyjnego i przebiegu postępowania przed tym Sądem przez
pominięcie dowodów zgłoszonych jeszcze przed Sądem I instancji. Skarżący
wskazał, że postępowanie Sądu okazało się wadliwe ze względu na nierozpoznanie
wskazanej części materiału dowodowego, co spowodowało oddalenie wniosku.
Wobec tego wnioskodawca ponownie wniósł o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania.
Treść pisma wskazuje, że wnioskodawca bezzasadnie utożsamia
wymaganie przedstawienia okoliczności uzasadniających rozpoznanie skargi
kasacyjnej (art. 3984
§ 2 k.p.c.) z przytoczeniem podstaw kasacyjnych i ich
uzasadnienia (art. 3984
§ 1 pkt 2 k.p.c.), podczas gdy są to dwa niezależne od
siebie wymagania różniące się funkcją i celem.
Konstrukcyjne wymaganie skargi kasacyjnej przedstawienia uzasadnienia
wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania jest spełnione jedynie wtedy,
gdy skarżący w wyodrębnionym - odrębnym od uzasadnienia podstaw kasacyjnych
- wywodzie prawnym wykaże, że w sprawie występuje jedna z przesłanek
przedsądu przewidzianych w art. 3989
§ 1 k.p.c. W uzasadnieniu wniosku
o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący powinien wskazać na
przynajmniej jedną z przesłanek przedsądu z art. 3989
§ 1 k.p.c. i wykazać, że
występuje ona w danej sprawie. Przesłanki tymi są: występowanie w sprawie
istotnego zagadnienia prawnego, potrzeba wykładni przepisów prawnych
budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie
sądów, nieważność postępowania oraz oczywista zasadność skargi kasacyjnej.
Wnioskodawca, uzupełniając na wezwanie Sądu, brak skargi kasacyjnej w postaci
3
uzasadnienia wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania, przedstawił uzasadnienie
wniosku, w którym nie powołał się na żadną z przesłanek przedsądu określonych
w art. 3989
§ 1 k.p.c.
Z tych względów wniesiona przez wnioskodawcę skarga, której braku we
wskazanym zakresie nie usunięto, podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono na
podstawie art. 3986
§ 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 3984
§ 2 k.p.c.
kc