Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: WK 1/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 9 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Andrzej Tomczyk (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Marian Buliński
SSN Marek Pietruszyński
Protokolant : Anna Krawiec
przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk. Jarosława
Ciepłowskiego,
w sprawie st. szer. rez. G. D. skazanego z art. 338 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie
Wojskowej na rozprawie w dniu 9 marca 2016 r. kasacji wniesionej przez
Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść od wyroku Wojskowego Sądu
Garnizonowego w S. z dnia 7 lipca 2015 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojskowemu
Sądowi Garnizonowemu w S. do ponownego rozpoznania.
UZASADNIENIE
W kasacji wniesionej na podstawie art. 521 k.p.k. na korzyść st.szer.rez. G.
D., Naczelny Prokurator Wojskowy zarzucił wyrokowi Wojskowego Sądu
Garnizonowego w S. z dnia 7 lipca 2015 r. :
2
„rażące, a przy tym mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa
procesowego, a mianowicie art. 343 § 7 k.p.k. w zw. z art. 335 § 2 k.p.k. poprzez
wydanie przez Sąd pierwszej instancji wyroku o treści niezgodnej z porozumieniem
zawartym przez prokuratora i oskarżonego oraz z treścią wniosku prokuratora o
skazanie st. szer. rez. G. D. bez przeprowadzenia rozprawy, co skutkowało
wymierzeniem wyżej wymienionemu kary ograniczenia wolności z obowiązkiem
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20
godzin w stosunku miesięcznym w sytuacji, gdy zarówno ugoda oskarżonego z
prokuratorem, jak i wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego bez
przeprowadzenia rozprawy dotyczyły kary ograniczenia wolności bez obowiązku
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne” i wniósł o
uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy Wojskowemu
Sądowi Garnizonowemu w S. do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Do aktu oskarżenia sporządzonego przez prokuratora Wojskowej
Prokuratury Garnizonowej w S., którym zarzucono st.szer.rez. G. D. dopuszczenie
się przestępstwa z art. 338 § 1 k.k., dołączony został wniosek tego Prokuratora o
wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie
oskarżonemu uzgodnionej z nim kary: 3 miesięcy ograniczenia wolności z
warunkowym zawieszeniem jej wykonania na roczny okres próby, 30 stawek
dziennych grzywny po 20 zł; podanie wyroku do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie jego treści na zbiórce wszystkich żołnierzy zawodowych z jednostki
wojskowej […] w S.; obciążenie oskarżonego kosztami sądowymi.
Rozkazem Dziennym Dowódcy […] nr […] z dnia 29 maja 2015 r. st.szer.rez.
G. D. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy (k.
85).
Podczas posiedzenia Wojskowego Sądu Garnizonowego w S., na które nie
stawił się oskarżony, Przewodniczący złożył ustne sprawozdanie i odczytał akt
oskarżenia oraz wniosek o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy,
przy czym w protokole posiedzenia odnotowano, że wniosek zawiera m.in.
wymierzenie kary 3 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania
3
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w
stosunku miesięcznym.
W tym protokole jest również wzmianka, że prokurator podtrzymuje wniosek
o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu
proponowanej kary (k. 89-90).
Na podstawie art. 343 § 6 k.p.k. Sąd postanowił uwzględnić wniosek
prokuratora, po czym wydał wyrok, mocą którego st.szer.rez. G. D. został skazany
za przestępstwo zakwalifikowane z art. 338 § 1 k.k., za co wymierzono mu karę 3
miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku
miesięcznym, której wykonanie warunkowo zawieszono na roczny okres próby. Na
podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierzono oskarżonemu 30 stawek dziennych grzywny
po 20 zł stawka; na podstawie art. 50 k.k. orzeczono środek karny podania wyroku
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jego treści na zbiórce wszystkich
żołnierzy zawodowych z Jednostki Wojskowej […] w S. oraz zasądzono od
oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i opłatę.
Porównanie treści tego wyroku z treścią wniosku prokuratora dołączonego
do aktu oskarżenia wskazuje, że Wojskowy Sąd Garnizonowy w S. wymierzył
oskarżonemu karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, a więc w kształcie
nieuzgodnionym z oskarżonym. Tym samym w sposób rażący naruszył
wymienione w zarzucie kasacji przepisy, co spowodowało konieczność uchylenia
zaskarżonego nią wyroku i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego
rozpoznania.
Ponownie rozpoznając sprawę Wojskowy Sąd Garnizonowy w S. powinien
wezwać na posiedzenie oskarżonego i podjąć próbę uzgodnienia zmodyfikowanej
treści wniosku złożonego w trybie art. 335 k.p.k., a w razie niepowodzenia takiego
przedsięwzięcia – skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie.
Niezależnie od sposobu rozpoznania sprawy musi baczyć, że zaskarżony
wyrok został uchylony na skutek uwzględnienia nadzwyczajnego środka
zaskarżenia wniesionego na korzyść oskarżonego. Sąd Najwyższy, uchylając
zaskarżony wyrok, dostrzegł bowiem możliwość wyeliminowania rażących
4
naruszeń prawa i wydania – po ponownym rozpoznaniu – orzeczenia, które nie
pogorszy sytuacji oskarżonego.
Z przytoczonych powodów orzeczono jak na wstępie.
eb