Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 8/16
POSTANOWIENIE
Dnia 17 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Wojciech Katner (przewodniczący)
SSN Iwona Koper
SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa W. B.
przeciwko Gminie P.
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 17 marca 2016 r.,
zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 12 czerwca 2015 r.,
oddala zażalenie.
2
UZASADNIENIE
W. B. w skardze o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej
wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 20 lipca 2012 r. powołał się na nowe dowody
w postaci operatów szacunkowych z dnia 6 lutego 2015 r. i z dnia 18 lutego 2015 r.,
decyzji Wojewody […] z dnia 27 marca 2015 r. i informacji Urzędu Miasta P. z dnia
5 lutego 2015 r. oraz na dowód z przesłuchania stron.
Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. odrzucił skargę
W. B. o wznowienie postępowania. Podkreślił, że skarżący powołuje się na nowe
dowody, które wykrył po wydaniu prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego i które
w ocenie skarżącego mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy. Uznał, że dowody te
nie odpowiadają przesłankom określonym w art. 403 § 2 in fine k.p.c., bowiem nie
istniały przed wydaniem prawomocnego wyroku. Ponadto, w ocenie Sąd
Apelacyjnego, takie dowody, jak operaty szacunkowe nieruchomości, informacja
Urzędu Miasta P. czy dowód z przesłuchania stron, nie stanowią dowodów, których
powód nie miał możliwości powołać w sprawie. Decyzja Wojewody […] z dnia
27 marca 2015 r. nie ma zaś żadnego wpływu na wynik sprawy. Żądanie powoda
dotyczy zobowiązania pozwanej Gminy P. do wykupu działki nr 5953/361
w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, tymczasem
powołana decyzja dotyczy odszkodowania przyznanego powodowi od innego
podmiotu, mianowicie Skarbu Państwa - Wojewody […] z tytułu ograniczenia
sposobu korzystania z części tej działki. Jest to właśnie decyzja wydana w wyniku
postępowania, które wskazywał Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia
20 lipca 2012 r. jako stosowna droga do uzyskania rekompensaty z powodu
ograniczenia własności na podstawie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jedn. tekst: Dz.U.
z 2013 r., poz. 687 ze zm.).
W. B. wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego. Podkreślił w
szczególności, że Sąd Apelacyjny zupełnie pominął fakt, iż powołane w skardze
dowody zostały wskazane przez powoda w związku z powołaniem się przez niego
na nową okoliczność faktyczną, jaką jest uzyskanie informacji o objęciu części
3
działki nr 5953/361 zmianą planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
Miasta P. zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta P. z dnia 12 marca 2003 r., w wyniku
której część działki przeznaczona dotychczas pod tereny usług komercyjnych
została oznaczona w planie jako tereny upraw polowych. Nie ulega wątpliwości, że
wymieniona okoliczność faktyczna w postaci zmiany przeznaczenia części
nieruchomości powoda istniała już przez wydaniem prawomocnego wyroku Sądu
Apelacyjnego z dnia 20 lipca 2012 r.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 403 § 2 k.p.c., można również żądać wznowienia w razie
późniejszego wykrycia m.in. takich okoliczności faktycznych lub środków
dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona
nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. W orzecznictwie Sądu
Najwyższego przyjmuje się, że chodzi tu tylko o takie dowody lub okoliczności,
które nie tylko istniały w czasie poprzedniego postępowania, lecz były stronie wtedy
nieznane i niemożliwe przez nią do wykorzystania, tj. strona o nich nie wiedziała
i wiedzieć nie mogła, natomiast nie zalicza się do nowości tych dowodów
i okoliczności, które nie zostały przez stronę powołane na skutek opieszałości,
zaniedbania, zapomnienia, czy błędnej oceny potrzeby ich powołania
(postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r., IV CZ 11/12, niepubl.,
z dnia 17 czerwca 2010 r., III CZ 18/10, niepubl., z dnia 6 czerwca 2012 r., III CZ
38/12, niepubl. i z dnia 21 marca 2014 r., IV CZ 6/14, nie publ.). Istotne jest to, czy
strona mogła rzeczywiście i realnie zapoznać się ze środkami dowodowymi i mogła
je wykorzystać w dotychczasowym postępowaniu (postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r., V CZ 46/08, niepubl. i z dnia 23 maja 2012 r.,
III CSK 254/11, niepubl.). Podstawą wznowienia musi być zatem okoliczność lub
środek dowodowy, istniejący w czasie trwania poprzedniego postępowania, lecz
obiektywnie niemożliwy do ujawnienia dla strony w tym postępowaniu, a więc wtedy
„nieujawniany” (postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r.,
IV CZ 79/13, nie publ., z dnia 18 grudnia 2013 r., I CZ 109/13 i z dnia 16 stycznia
2014 r., IV CZ 104/13, nie publ.).
4
W niniejszej sprawie skarżący nie wykazał, że powołane przez niego dowody
mogłyby mieć wpływ na wynik poprzedniego postępowania, ani też, dlaczego nie
mógł z nich skorzystać w tym postępowaniu. W skardze o wznowienie
postępowania skarżący wskazał na dowody, które powstały ponad 2 lata po
wydaniu wyroku i oczywiście nie odpowiadają przesłankom wznowienia
postępowania określonym w art. 403 § 2 in fine k.p.c. Wskazanie zaś w zażaleniu
na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta P.,
zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta P. z dnia 12 marca 2003 r. również nie
uprawnia do wznowienia postępowania, gdyż uchwała ta została ogłoszona w Dz.
Urz. Województwa […] Nr 22, poz. 677 z dnia 28 marca 2003 r., zatem mogła być
powołana w poprzednim postępowaniu.
Zaskarżone postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi
o wznowienie postępowania nie narusza zatem art. 403 § 2 k.p.c., dlatego
zażalenie podlega oddaleniu.
Z przedstawionych powodów orzeczono, jak w sentencji (art. 39814
w związku z art. 3941
§ 1 i § 3 k.p.c.).
jw
eb