Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 4/16
POSTANOWIENIE
Dnia 16 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący)
SSN Władysław Pawlak
SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa T. K. i K. K.
przeciwko Bankowi […]o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 16 marca 2016 r.,
zażalenia powódki K. K.
na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 30 lipca 2015 r.,
1. oddala zażalenie;
2. przyznaje ze środków Skarbu Państwa (Sądu Apelacyjnego)
na rzecz adwokata A. N. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset)
złotych powiększoną o należny podatek od towarów i
usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
powódce w postępowaniu zażaleniowym.
UZASADNIENIE
2
Wyrokiem z dnia 3 września 2014 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację
powodów T. K. i K. K. od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 27 stycznia 2014
roku. Wyrok ten zaskarżył skargą kasacyjną z dnia 27 stycznia 2015 roku adwokat
A. N. wskazując, iż działa jako pełnomocnik z urzędu obojga powodów.
W wykonaniu wezwania Sądu, pełnomocnik ten doprecyzował,
że został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu jedynie dla powoda T. K. i
jedynie w jego imieniu złożył wskazaną skargę. Na wniosek powódki K. K. Sąd
Apelacyjny zwolnił ją od kosztów sądowych w postępowaniu kasacyjnym i
ustanowił dla niej pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata A. N., który złożył
następnie w imieniu powódki skargę kasacyjną z dnia 21 maja 2015 roku
z wnioskiem o przywrócenie powódce terminu do jej wniesienia.
Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015 roku, Sąd Apelacyjny oddalił wniosek
powódki o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz odrzucił
skargi kasacyjne powódki: z dnia 27 stycznia 2015 r. i z dnia 21 maja 2015 r.
uznając, iż termin do wniesienia przez powódkę skargi kasacyjnej, o którym
mowa w art. 3985
§ 1 k.p.c., nie rozpoczął biegu, albowiem powódka nie złożyła
w ustawowym terminie wniosku o doręczenie jej odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 3 września 2014 r (art. 387 § 3 k.p.c.).
W zażaleniu na to postanowienie powódka zarzuciła naruszenie art. 168 § 1
w związku z art. 169 § 1 k.p.c. przez błędne przyjęcie, że powódka
nie wniosła o doręczenie jej odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 3 września
2014 r. uzasadnieniem. Wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia przez
przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Stosownie do art. 391 § 1 w związku z art. 387 § 3 k.p.c. orzeczenie sądu
drugiej instancji z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie
tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji zgłosiła wniosek o doręczenie
orzeczenia z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie wystąpiła z takim żądaniem,
przewidziany w art. 3985
§ 1 k.p.c. dwumiesięczny termin do złożenia skargi
kasacyjnej nie może rozpocząć biegu, a tym samym nie jest dopuszczalne
skuteczne wniesienie przez stronę skargi kasacyjnej (por. postanowienia Sądu
Najwyższego: z dnia 8 grudnia 1999 r., II CKU 162/97, Prok. i Pr. 2000, Nr 6,
3
poz. 30, z dnia 6 czerwca 1997 r., II CZ 64/97, nie publ., 23 stycznia 1997 r.,
I CZ 28/96, nie publ., z dnia 16 kwietnia 2008 r., I CZ 33/08, niepubl., z dnia
29 kwietnia 2015 r., IV CZ 8/15, nie publ. oraz z dnia 20 grudnia 2013 r., III CSK
322/13, nie publ.).
W terminie tygodniowym od daty ogłoszenia wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 3 września 2014 roku ani powódka ani jej pełnomocnik z urzędu przed
sądami powszechnymi adwokat E. G. nie złożyły wniosku o doręczenie odpisu tego
wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem złożył
jedynie we własnym imieniu i na własną rzecz powód T. K. działający bez
pełnomocnika procesowego (por. pismo powoda z dnia 5 września 2014 roku k.
198 akt sprawy). Powódce przysługiwał na zasadach ogólnych wniosek o
przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku Sądu
Apelacyjnego z uzasadnieniem, jednakże ani powódka ani jej pełnomocnik z
urzędu nie złożyli takiego wniosku. W tej sytuacji zasadne jest stanowisko Sądu
Apelacyjnego zawarte w zaskarżonym postanowieniu, że wobec nie złożenia
wniosku o doręczenie odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego z uzasadnieniem, nie
rozpoczął swojego biegu termin do wniesienia przez powódkę skargi kasacyjnej.
Nie było więc możliwe przywrócenie powódce terminu do wniesienia skargi
kasacyjnej, ponieważ ewentualne przywrócenie tego terminu wchodzi w grę jedynie
wtedy, gdy termin rozpoczął swój bieg i następnie upłynął, a strona bez swej winy w
terminie tym nie wniosła skargi kasacyjnej. Konsekwencją tego stanu rzeczy było
zasadne odrzucenie skarg kasacyjnych powódki jako niedopuszczalnych z innych
przyczyn ( art. 3986
§ 2 k.p.c.).
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji (art. 3941
§ 3 w zw. z art.
39814
k.p.c.).
jw
kc