Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III CZ 11/16
POSTANOWIENIE
Dnia 23 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jacek Gudowski (przewodniczący)
SSN Karol Weitz (sprawozdawca)
SSA Janusz Kaspryszyn
w sprawie z powództwa K. B.
przeciwko Miejskim Wodociągom i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w O.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 23 marca 2016 r.,
zażalenia powoda
na postanowienie Sądu Okręgowego w K.
z dnia 14 stycznia 2016 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie, pozostawiając
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego
w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
UZASADNIENIE
2
Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w K. odrzucił
apelację powoda K. B. od wyroku Sądu Rejonowego w O. z dnia 3 listopada 2014 r.,
oddalającego jego powództwo o zasądzenie 70 000 zł od Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.
Sąd Okręgowy wskazał, że postanowieniem z dnia 5 października 2015 r.
powód został wezwany do uzupełnienia - w terminie siedmiu dni pod rygorem
odrzucenia apelacji - jej braków formalnych przez złożenie pisma procesowego
z jednym odpisem, w którym miał przedstawić zarzuty apelacji i ich uzasadnienie.
Wezwanie to powód otrzymał w dniu 5 stycznia 2016 r.
Ustanowiony dla powoda pełnomocnik z urzędu w dniu 5 stycznia 2016 r.
wniósł o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków apelacji. Zarządzeniem
z dnia 14 stycznia 2016 r. odmówiono powodowi przedłużenia tego terminu.
Powód wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 14 stycznia 2016 r.
Wskazał, że w dniu 12 stycznia 2016 r. nadał w polskiej placówce pocztowej pismo,
w którym wykonał wezwanie do uzupełnienia braków apelacji, tj. wskazał zarzuty
apelacji i ich uzasadnienie, załączając odpis tego pisma. Pismo to wpłynęło do
Sądu Okręgowego w dniu 15 stycznia 2016 r. W związku z tym zarzucił naruszenie
przez Sąd Okręgowy art. 373 w zw. z art. 370 i art. 165 § 2 k.p.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik powoda wykonał wezwanie do
uzupełnienie braków apelacji składając w dniu 12 stycznia 2016 r. pismo
procesowe wraz z jego odpisem w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.,
wybranej - zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm., dalej: „Prawo pocztowe”) na operatora
wyznaczonego w rozumieniu Prawa Pocztowego. W świetle treści art. 165 § 2 k.p.c.
złożenie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu Prawa pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
Braki apelacji zostały więc usunięte w terminie, w związku z czym zaskarżone
postanowienie podlegało uchyleniu.
3
Z tych względów, na podstawie art. 39815
§ 1 zd. 1 w zw. z art. 3941
§ 3
k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.
kc
jw